Velkommen til Askøy kommune

VANNSITUASJONEN PÅ ASKØY

På grunn av svært lite vann i de to kildene sør på Askøy er det innført vannsparingstiltak.
Det er bare abonnenter som får vann fra Oksnesvatnet som ikke berøres.
Det betyr at all bruk av kommunalt drikkevann skal gå til matlaging og klesvask, hygieniske og sanitære forhold.

Les mer om vannsituasjonen på Askøy her.

I tråd med regnskapsforskriften § 5 punkt 6 fremgår det nedenfor en oversikt over samlede avsetninger og bruk av avsetninger i regnskapsåret, både for kommunen og for den enkelte fondstype. Vi skiller mellom samlede avsetninger og bruk av avsetninger i kommunen i året, og inngående og utgående balanse samt samlede avsetninger og bruk av avsetninger per fondstype.

Note 12 - Avsetninger og bruk av avsetninger

Tall i tusen
Avsetninger og bruk av avsetningerBeløpJustert budsjettOpprinnelig budsjettHenvisning
Avsetninger:        
Avsetninger til disposisjonsfond 65,198 65,198 9,232  
Avsetninger til bundne driftsfond 12,777 6,990 5,451  
Avsetninger til ubundne investeringsfond 0 0 0  
Avsetninger til bundne investeringsfond 10,307 0 0  
Sum avsetning til fond 88,282 72,188 14,683  
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk       Se note 14
Overført til investeringsregnskapet 639 639 0  
Regnskapsmessig mindreforbruk       Se note 14
Sum avsetning til fond 88,920 72,827 14,683  
         
Bruk av avsetning:        
Bruk av disposisjonsfond 829 200 0  
Bruk av bundne driftsfond 26,376 15,494 15,694  
Bruk av ubundne investeringsfond 831 0 500  
Bruk av bundne investeringsfond 0 0 0  
Sum bruk av avsetninger 28,036 15,694 16,194  
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk       Se note 14
Sum bruk av avsetninger 28,036 15,694 16,194  
         
Til avsetning neste år:        
Regnskapsmessig merforbruk       Se note 14
Netto avsetninger 60,884 57,133 -1,511  
         
Avsetninger spesifisert på tjenesteområde Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond
Kommunalavdeling stab 0 165 0 0
Kommunalavdeling oppvekst 0 739 0 0
Kommunalavdeling levekår 0 9,033 0 0
Fagavdeling areal og samfunn 0 33 0 214
Kommunalavdeling teknisk 0 1,237 0 0
Askøy kirkelige fellesråd 0 0 0 0
Askøyhallene 0 0 0 0
Felles budsjettposter 65,198 1,569 0 10,092
Sum avsetning til fond 65,198 12,777 0 10,307
         
Bruk av avsetninger spesifisert på tjenesteområde Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond
Kommunalavdeling stab 329 175 0 0
Kommunalavdeling oppvekst 200 2,862 0 0
Kommunalavdeling levekår 0 6,993 0 0
Fagavdeling areal og samfunn 0 1,853 0 0
Kommunalavdeling teknisk 300 14,494 831 0
Askøy kirkelige fellesråd 0 0 0 0
Askøyhallene 0 0 0 0
Felles budsjettposter 0 0 0 0
Sum avsetning til fond 829 26,376 831 0
         
Fond Pr. 01.01 Avsetning Bruk Pr. 31.12
Disposisjonsfond 35,983 65,198 829 100,353
Bundne driftsfond 58,777 12,777 26,376 45,178
Ubundne investeringsfond 116,636 0 831 115,804
Bundne investeringsfond 2,051 10,307 0 12,358
Sum fond 213,448 88,282 28,036 273,693

 

 Teksten hører med til rådmannens grunnlagsdokument til Askøu kommunes årsmelding for 2017