I tråd med regnskapsforskriften § 5 punkt 6 fremgår det nedenfor en oversikt over samlede avsetninger og bruk av avsetninger i regnskapsåret. både for kommunen og for den enkelte fondstype. Vi skiller mellom samlede avsetninger og bruk av avsetninger i kommunen i året. og inngående og utgående balanse samt samlede avsetninger og bruk av avsetninger per fondstype.

Note 12 - Avsetninger og bruk av avsetninger

Tall i tusen
Avsetninger og bruk av avsetningerBeløpJustert budsjettOpprinnelig budsjettHenvisning
Avsetninger:        
Avsetninger til disposisjonsfond 65.198 65.198 9.232  
Avsetninger til bundne driftsfond 12.777 6.990 5.451  
Avsetninger til ubundne investeringsfond 0 0 0  
Avsetninger til bundne investeringsfond 10.307 0 0  
Sum avsetning til fond 88.282 72.188 14.683  
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk       Se note 14
Overført til investeringsregnskapet 639 639 0  
Regnskapsmessig mindreforbruk       Se note 14
Sum avsetning til fond 88.920 72.827 14.683  
Bruk av avsetning:        
Bruk av disposisjonsfond 829 200 0  
Bruk av bundne driftsfond 26.376 15.494 15.694  
Bruk av ubundne investeringsfond 831 0 500  
Bruk av bundne investeringsfond 0 0 0  
Sum bruk av avsetninger 28.036 15.694 16.194  
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk       Se note 14
Sum bruk av avsetninger 28.036 15.694 16.194  
Til avsetning neste år:        
Regnskapsmessig merforbruk       Se note 14
Netto avsetninger 60.884 57.133 -1.511  
Avsetninger spesifisert på tjenesteområde Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond
Kommunalavdeling stab 0 165 0 0
Kommunalavdeling oppvekst 0 739 0 0
Kommunalavdeling levekår 0 9.033 0 0
Fagavdeling areal og samfunn 0 33 0 214
Kommunalavdeling teknisk 0 1.237 0 0
Askøy kirkelige fellesråd 0 0 0 0
Askøyhallene 0 0 0 0
Felles budsjettposter 65.198 1.569 0 10.092
Sum avsetning til fond 65.198 12.777 0 10.307
Bruk av avsetninger spesifisert på tjenesteområde Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond
Kommunalavdeling stab 329 175 0 0
Kommunalavdeling oppvekst 200 2.862 0 0
Kommunalavdeling levekår 0 6.993 0 0
Fagavdeling areal og samfunn 0 1.853 0 0
Kommunalavdeling teknisk 300 14.494 831 0
Askøy kirkelige fellesråd 0 0 0 0
Askøyhallene 0 0 0 0
Felles budsjettposter 0 0 0 0
Sum avsetning til fond 829 26.376 831 0
Fond Pr. 01.01 Avsetning Bruk Pr. 31. 12
Disposisjonsfond 35.983 65.198 829 100.353
Bundne driftsfond 58.777 12.777 26.376 45.178
Ubundne investeringsfond 116.636 0 831 115.804
Bundne investeringsfond 2.051 10.307 0 12.358
Sum fond 213.448 88.282 28.036 273.693

  Teksten hører med til rådmannens grunnlagsdokument til Askøu kommunes årsmelding for 2017

Back to top