Note 4 - Varige driftsmidler (anleggsmidler)

Anleggsmidler vurderes i tråd med regnskapsforskriften § 8. Følgende anleggsmiddel-grupper benyttes for avskriving:

 

Note 4 - Oversikt over anleggsmiddel-grupper

AnleggsmiddelgruppeAvskrivinga-planEiendeler
Gruppe 1 5 år EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende.
Gruppe 2 10 år Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler og lignende.
Gruppe 3 20 år Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende.
Gruppe 4 40 år Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og lignende.
Gruppe 5 50 år Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende.

 

Note 4 - Anleggsmidler

Tall i tusen
Konto 2. 24.-2. 27.Anlegg under utførelseTomtGruppe 1Gruppe 2Gruppe 3Gruppe 4Gruppe 5
Bokført verdi 01.01 297.149 74.834 21.576 17.032 152.113 1.962,487 417.888
        
Tilganger ila året 100.735 13.154 29.183 1.809 26.309 158.759 0
Avganger ila året 0   0 0 0 1.351 0
        
Årets avskriving   0 8.668 3.257 7.374 65.790 10.572
Tilbakeført aktivering           1.347  
Nedskriving i året 0   0 0 0 0 0
Bokført verdi per 31.12.17 397.884 87.987 42.091 15.583 171.047 2.055.452 407.317

Teksten hører med til rådmannens grunnlagsdokument til Askøu kommunes årsmelding for 2017

Back to top