Note 7 - Langsiktig gjeld og avdrag på lån

Låneportefølje (Tall i hele 1000 kroner)Bokført gjeld per 01.01.Låneopptak i regnskapsåretInnbetalt/ refinansiert i regnskapsåretAvdrag i regnskapsåretBokført gjeld per 31. 12.
Husbanken formidlingslån (startlån) 121.653 31.886   5.847 147.693
Husbanken kommunale lån 136.200 2.450 0 3.450 135.199
Kommunalbanken. lån 20090289 200.000 33.952   88.505 145.447
Kommunalbanken. lån 20090290 300.000       300.000
Kommunalbanken lån 20090805 -0     -0 0
Kommunalbanken lån 20100360 198.980     1.000 197.980
Kostnadsført avdrag. ikke betalt -1.000     -1.000 0
Kommunalbanken- obligasjonslån 300.000       300.000
Nordea- obligasjonslån 255.000       255.000
DNB -obligasjonslån 300.000       300.000
Handelsbanken -sertifikatlån 250.000   250.000   0
DNB -sertifikatlån 307.680   307.680   0
Danske Bank -sertifikatlån 200.000   200.000   0
Danske Bank -sertifikatlån 225.800   225.800   0
Kommunalbanken -sertifikatlån 250.000   250.000   0
SEB -sertifikatlån     -250.000   250.000
DNB -sertifikatlån     -250.000   250.000
Nordea -sertifikatlån     -307.680   307.680
Danske Bank -sertifikatlån     -225.800   225.800
Nordea -sertifikatlån     -200.000   200.000
Hordaland Fylke 1.150       1.150
Flagget omsorgsboliger 480     480 0
Samlet gjeld 3.045.943 68.288 0 98.282 3.015.949

Gjenværende løpetid:

Kommunen har 3 obligasjonslån. totalt kr 855 mill. med forfall i 2019. 2020 og 2021. Sertifikatlånene har ulik rentedurasjon fra 3 til 12 måneder.    

Rentebetingelser:

Obligasjonslånene følger NIBOR + margin. Sertifikatlånene har fast kupongrente.    

Fordeling av lånegjeld:

I forbindelse med budsjettprosessen for 2018. ble det anslått at gjeld ved utgangen av 2017 som knytter seg til selvfinansierende prosjekter utgjør ca. 1. 45 mrd.
Resten av gjelden finansieres av kommunens frie inntekter.    

      
Avdrag lån Regnskap 2017 Regnskap 2016                                  
Betalt avdrag eks. utlån 91.955 84.245
Beregnet minimumsavdrag 91.964 84.243
Differanse -9 2
   
Beregnet minimumsavdrag (forenklet metode)        
A. Årets avskriving 95.662
B. IB Anleggsmidler 2.943.079
C. IB lånegjeld 2.829.323
Minimumsavdrag (A/B*C) 91.964
  
Nettolånegjeld/lånegjeld per innbygger 2013 2014 2015 2016 2017
Netto lånegjeld per 31. 12. 2.100.340 2.457.714 2.649.129 2.829.323 2.774.418
Innbyggertall per 31. 12. 27.346 27.858 28.200 28.821 29.150
Netto lånegjeld per innbygger (kroner) 76.806 88.223 93.941 98.169 95.177
Prosentvis økning fra året før   14,9% 6,5% 4,5% 1,3%
      
*) Eksklusiv lån opptatt for videreutlån og forskutteringer     
Det er i 2017 tatt opp 34 millioner i nye lån utover Husbanken. Differansen mellom vedtatt låneopptak og reelt låneopptak er finansiert ved bruk av ubrukte lånemidler fra tidligere år.     

 


 

 Teksten hører med til rådmannens grunnlagsdokument til Askøu kommunes årsmelding for 2017

Back to top