Kommunen har gjort retningsvalg og satt mål for utviklingen både for Askøysamfunnet som helhet, og kommunen som organisasjon. Tett på utviklingen – tett på menneskene, er visjonen, og de overordnede føringene ligger i kommuneplanen.

Vi er i gang med arbeidet for å realisere

  • Den helsefremmende øyen
  • Den levende øyen
  • Den grønne øyen
  •  Den unge øyen
  • Den skapende øyen

Viktige valg for fremtidens Askøysamfunn har stått på agendaen dette året. Planen som legger premissene for utvikling av Kleppestø sentrum ble vedtatt av kommunestyret 1. februar 2018, etter en omfattende prosess.

Det er vedtatt mål og strategier for Askøyprogrammet som er en langsiktig transportplan for Askøy. Det er gjort et grundig arbeid med å utrede et konseptvalg for framtidig løsning for sikker og god vann-forsyning og avløpshåndtering. Kleppestø, Myrane og Haugland er valgt som prioriterte områder for kommunens fremtidige administrasjonsbygg og kontorbaserte tjenestelokaler.

Med overordnede mål, strategier og planer på plass er utfordringen å sikre tilstrekkelig endringskompetanse og gjennomføringskraft. Vi er godt i gang med å gjennomføre «Askøy 2020», som er etablert for å bidra til det. Askøy 2020 består av tre deler: Omstilling 2020 omfatter sentrale programmer og prosjekter, Prestasjonsledelse 2020 er ledelsesutviklingsprogrammet, og Kvalitet 2020 prioriterer arbeidet med kvalitetsutvikling.

En forutsetning for å oppnå kommunens målsettinger er en økonomistyring som sikrer bærekraft. Kommunen har over år hatt en stram økonomi, men samtidig greid å tilpasse kostnadene til inntektene. Det regnskapsmessige overskuddet i 2017 er på 28 millioner kroner. God skatteinngang for landet har gitt en merinntekt dette året også, og finansområdet kommer ut med et over-skudd.

I driften har utgiftene økt mer enn inntektene. Dette gjenspeiler en økning i aktivitetsnivået. Økt eiendomsskatt har finansiert en styrking av bemanningen i skoler og barnehager, og en betydelig opptrapping av vedlikeholdet av skolebyggene. Kommunalavdelingene har god budsjettdisiplin. Den ordinære driften har samlet en liten budsjettoverskridelse som kan tilskrives forhold som ikke er direkte knyttet til driften.

Rådmannen takker politikere, tillitsvalgte og medarbeidere for et godt samarbeid og engasjement i 2017.

Eystein Venneslan
Rådmann

Politisk struktur

Kommunestyret />

 

Administrativ struktur

Administrativ struktur />

 


  Teksten hører med til rådmannens grunnlagsdokument til Askøy kommunes årsmelding for 2017

Back to top