Likestilling og mangfold

Askøy kommune skal preges av respekt for ulikhet og det enkelte individ slik at mangfold blir verdsatt og vises igjen i hele kommunen, Med mangfold menes ulikhet i kjønn, etnisk eller nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion/livssyn, seksuell orientering, politisk standpunkt, alder og funksjonsnivå (hentet fra kommunens «etiske standard»),

Heltid og deltid

Askøy kommune hadde ved utgangen av året 1 577 årsverk, Kvinneandelen er på 79 %, Fordelingen gjenspeiler det kjønnsdelte arbeidsmarkedet vi ser generelt i Norge,
Tabellen viser at menn er underrepresentert i den kommunale virksomheten, Det er de tre avdelingene teknisk, kultur og stab som har den høyeste andelen menn, Den laveste andelen menn finner vi innenfor barnehage og helse og omsorg, der bare henholdsvis 1,5 % og 4,5 % av årsverkene er menn,

Totalt 69 % av kommunens ansatte jobber heltid, 65 % av kvinnene jobber heltid, mens 86 % av mennene jobber heltid,

 

Tabell 1: Årsverk fordelt på kjønn og stillingsstørrelse (heltid og deltid) i 2017

 Årsverk    Heltid Deltid 
Avdeling Menn  Kvinner  Totalt Menn Kvinner Menn Kvinner
Stab 27,5 (40 %) 42,1 (60 %) 69,6 27 36 0,5 6,1
Undervisning 133,06 (23 %) 457,83 (77 %) 590,89 120 313 13,18 144,69
Barnehage 2,45 (1 %) 162,83 (99 %) 165,28 2 127 0,45 35,83
PPT 3 (20 %) 12,03 (80 %) 15,03 3 9 0 3,03
Kultur 12,45 (42 %) 17,41 (58 %) 29,86 5 9 7,45 8,41
Samfunnsmedisin 4,31 (16 %) 22,7 (84 %) 27,01 2 8 2,31 14,7
Barn og familie 11,79 (11 %) 91,02 (89 %) 102,81 10 74 1,79 17,02
NAV Askøy 3 (12 %) 21,9 (88 %) 24,9 3 19 0 2,9
Helse og omsorg 9,58 (5 %) 202,9 (95 %) 212,48 7 74 2,59 128,9
Individ og levekår 41,56 (20 %) 168,17 (80 %) 209,73 24 97 17,56 71,17
Areal 8 (25 %) 24,6 (75 %) 32,6 8 23 0 1,6
Teknisk 78,08 (80 %) 18,94 (20 %) 97,02 78 16 0,08 2,94
Samlet 334,78 (21 %) 1 242,43 (79 %) 1 577,21 288,89 805,25 45,91 437,19

Kommentarer til tabellen:

  1. Ansatte med flere deltidsstillinger i forskjellige fagavdelinger, med til sammen full stilling, telles her som deltidsansatte,
  2. Ansatte i lønnede foreldrepermisjoner kan ha redusert dekningsgrad i permisjonen, men jobber ellers i full stilling, blir her telt i deltidsstilling,
  3. Ansatte i lønnet foreldrepermisjon er ikke med i grunnlaget, da det i all hovedsak er ansatt vikar og en stilling kan ikke telles dobbelt (42 årsverk var i foreldrepermisjon på dette tidspunktet),


Prosentandel årsverk i deltid, etter kjønn

 Figur 2: Prosentandel årsverk i deltid, etter kjønn, 
Andelen kvinner som jobber deltid har gått jevnt ned fra 2013, og er redusert fra 50 % til 35 %, Nedgangen kan blant annet knyttes til kommunens arbeid med heltidskultur, og fokus på effekten av ulike typer turnus-ordninger,

 

Tabell 2: Totalt antall årsverk per avdeling og forskjell 2016-2017

 KvinnerMennTotalt
Avdeling 2016 2017 Endring 2016 2017 Endring 2016 2017 Endring
Stab 43,4 42,1 - 1,30 29 27,5 - 1,50 72,4 69,6 - 2,80
Undervisning 447,4 457,83 + 10,43 125,57 133,06 + 7,49 572,97 590,89 + 17,92
Barnehage 156,17 162,83 + 6,66 1,45 2,45 + 1,00 157,62 165,28 + 7,66
PPT 10,8 12,03 + 1,23 3 3 0 13,8 15,03 + 1,23
Kultur 13,03 17,41 + 4,38 11,16 12,45 + 1,29 24,19 29,86 + 5,67
Samfunnsmedisin 23,21 22,7 - 0,51 5,73 4,31 - 1,42 28,94 27,01 - 1,93
Barn og familie 81,12 91,02 + 9,90 11,95 11,79 - 0,16 93,07 102,81 + 9,74
NAV Askøy 17,9 21,9 + 4,00 2 3 + 1,00 19,9 24,9 + 5,00
Helse og omsorg 202,62 202,9 + 0,28 2,38 9,58 + 7,20 205 212,48 + 7,48
Individ og levekår 158,4 168,17 + 9,77 36,63 41,56 + 4,93 195,03 209,73 + 14,70
Areal 23,8 24,6 + 0,80 8,7 8 - 0,70 32,5 32,6 - 0,30
Teknisk 17,94 18,94 + 1,00 70,08 78,08 + 8,00 88,02 97,02 + 9,00
Samlet 1 195,79 1 242,43 + 46,64 307,65 334,78 + 27,13 1 503,44 1 577,21 + 73,37

 Kommentarer til tabell:

  1. Ansatte i lønnet foreldrepermisjon er ikke med i grunnlaget, da det i all hovedsak er ansatt vikar og en stilling kan ikke telles dobbelt (42 årsverk var i foreldrepermisjon på dette tidspunktet),

Tabellen viser hvordan fordelingen av kvinner og menn har utviklet seg fra 2016 til 2017, Andelen menn ligger stabilt på rundt 21 % og gjenspeiler et svært kjønnsdelt arbeidsmarked, Det er spesielt vanskelig å rekruttere menn til barnehage, undervisning og pleie og omsorg, og å rekruttere kvinner til teknisk,

Lønn

Menn har høyere gjennomsnittslønn enn kvin-ner innen de fleste av stillingskategoriene, Kjønnenes tradisjonelle utdannings- og yrkes-valg har betydning for kvinners og menns lønn, I likhet med resten av arbeidslivet dominerer kvinner helse- og omsorgssektoren, barnehage og skole i Askøy kommune, mens menn er tradisjonelt i flertall på tekniske tjenesteområder, Mekanismene bak lønnsdannelsen er komplekse og henger sammen med både sentral og lokal lønnsdannelse, og tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft, En rekke faktorer virker inn på forskjellen i gjennomsnittslønn mellom kvinner og menn,

Tabell 3: Gjennomsnittslønn for kvinner og menn, etter stillingsgrupper, samt årsverk,

KapStillingsgrupperKvinner Menn 
    Årsverk Snittlønn Årsverk Snittlønn
3.4.1 Øverste adm, ledere 8 782 500 16 829 500
3.4.2 Mellomledere 46 665 800 16 703 400
3.4.3  Ledere 2 562 500 0  
Skoleledere 30,23 628 000 9 628 800
4.        Ufaglærte 138,19 360 800 21,48 332 300
Fagarbeidere 311,45 406 400 76,62 416 200
Fagarb, m/fagskole 10,4 433 300 1 433 300
U/H 3-årig utdanning 248,57 466 100 34,24 449 100
U/H 4-årig utdanning 222,08 484 500 48,97 487 000
U/H 5-årig utdanning 115,21 521 600 42,55 529 000
Mastergrad/Lektor 12,42 525 200 3,9 541 400
U/H 6-årig utdanning 2,54 570 200 8,22 548 600
5.   Rådgivere 56,1 562 600 29,8 583 300
Ingeniører 14,6 594 900 16 618 800
Leder 19,3 601 400 7,5 609 900
Øvrige stillinger 21,63 631 300 4,49 706 100
           

Kommentarer til tabellen:

1) Kommunens lærlinger er ikke tatt med i oversikten; 53 lærlinger per november 2017,
2) Ansatte i foreldrepermisjon er tatt med i oversikten (42,1 årsverk); dette medfører at en stilling kan telles to ganger ved inntak av vikar,
3) Tariffavtalen har slått sammen lærere og øvrige ansatte i kapittel 4 fra 2016, hvor en kategoriserer stillingsgruppene etter lengde på utdanning, jf, universitet (U) og høyskole (H) på 3, 4, 5 og 6 år, På grunn av dette vises kun årsverk og gjennomsnittslønn for 2017 – da det ikke er mulig å sammenligne med tidligere oppsett,
4)Inntektsoversikt viser kun årslønn og ikke tilleggslønn; jf,tillitsmannsfunksjon for lærere og kompetansetillegg for ansatte i kap, 4,
5) Ny stige for ansatte med fagbrev og 1-årig utdanning; foreløpig innplassert spesialhjelpepleiere,
6) Nytt kapittel for ledere med enten fullt personal- eller budsjettansvar,

Gjennomsnittslønn - kvinner og menn (stillingsgrupper og kapitler)

Figur 3: Gjennomsnittslønn - kvinner og menn (stillingsgrupper og kapitler),

Kommentar: Røde tall viser høyest gjennomsnittslønn for kvinner, blå tall viser høyest gjennomsnittslønn for menn og svarte tall viser lik gjennomsnittslønn, Røde tall for ledere i kapittel 3,4,3 er fordi det kun er kvinner,


 Teksten hører med til rådmannens grunnlagsdokument til Askøy kommunes årsmelding for 2017

Back to top