Avdelingens ansvarsområde er blant annet kommuneplanen, kommunedelplaner, offentlige reguleringsplaner, plan- og byggesaksbehandling, oppmåling, seksjonering, adressering, kartverk, konsesjon, landbruk og miljø.

Oppgaveområde

Avdelingen er organisert i 3 seksjoner, utfra arbeids- og ansvarsområde.

Seksjon oppmåling

- Avholder oppmålingsforretninger, har ansvar for matrikkelføring, adressering, seksjonering, fakturering og megleropplysninger.

Seksjon byggesak og private planer

- Behandling av bygge- og delingssøknader etter plan og bygningsloven, oppfølging av ulovligheter, tilsyn, konsesjon og behandling av private reguleringsplaner.

Seksjon plan og utvikling

- Ansvar for utarbeidelse av planstrategi, kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, kommunedelplaner, offentlige regulerings-planer (områdeplaner og detaljplaner), GIS/kartverk, landbruk og miljø.

Avdelingens ledergruppe består av fagsjef og seksjonsledere.

Tjenesteutvikling

I forhold til kvalitetsstyring er prosess-beskrivelser for de fleste arbeidsoppgaver nå ferdigstilt. Ny og mer brukervennlig nettside er tatt i bruk. Samtlige eldre reguleringsplaner (148 stykk) er ferdig digitalisert. Vi har også digitalisert totalt 417 mindre reguleringsendringer. Planene er tilgjengelige via nettsiden/kartportalen. Å ha et digitalt planarkiv bedrer servicen for våre kunder og gjør saksbehandlingen lettere. Digitaliseringsarbeidet er gjennomført med egne ressurser.

Fagområdene miljø og landbruk består av et årsverk hver. For å styrke begge fagområdene og ikke være så sårbar ved eventuelt fravær, har vi gjennomført en sammenslåing av fagområdene. En sammenslåing vil også effektivisere enkelte arbeidsprosesser, blant annet uttalelser i forbindelse med bygge- og delingssøknader. Det er vedtatt 7 reguleringsplaner i rapporteringsåret. Gjennomsnittlig tid fra oppstartsmøte for planforslag til endelig vedtak i kommunestyret er beregnet til 1 957 dager (1 203 dager i 2016). Av dette utgjør kommunens egen saksbehandlingstid 143 dager (153 dager i 2016).

Medarbeider

Medarbeiderundersøkelsen og konkrete tilbakemeldinger viser at medarbeiderne trives godt både med arbeidsoppgavene og med sine kolleger. Avdelingen har medarbeidere med høy kompetanse og variert tverrfaglig bakgrunn. Det er sterk konkurranse om arbeidskraften både i forhold til private- og andres offentlige virksomheter. Innen fag-områdene der det kreves ingeniørkompetanse er det vanskelig å rekruttere.

Det avholdes jevnlige møter i næringsutvalet, der både tillitsvalgte, verne­ombud og ledelse ved avdelingen deltar. I 2017 ble det gjennomført 10 møter. Sykefraværet ved avdelingen er lavt. I snitt for de 3 siste årene har fraværet vært på 5,5 %. Fraværet for 2017 er på 5,4 %. Sykefravær (%)
2008 6. 16
2009 4. 34
2010 5
2011 4. 48
2012 7. 24
2013 6. 74
2014 5. 17
2015 6. 57
2016 4. 66
2017 5. 41

Økonomi

Avdelingen driver innenfor 3 selvkostområder, oppmåling, byggesak og plan. Selvkostområdet plan har en negativ utvikling, i forhold til budsjett, selv etter at gebyrsatsene innenfor dette området ble økt fra 2016 til 2017. Øvrige

gebyrsatser er for det meste videreført eller satt ned.
Innen selvkostområdene byggesak og opp-måling er det foretatt fondsavsetting. Avdelingens virksomhet utenfor selvkost-områdene er i balanse i forhold til budsjett.

Bruker

OPPMÅLING

Tabellen viser utvikling av antall rekvirerte og behandlede oppmålingssaker de siste årene. Det er ved utgangen av året 1 oppmålingssak som ikke er ferdigbehandlet da det er søkt om utsatt oppmålingsforretning.

tbl ad1c7df67ea4b772a18aba826822cc64 080e7e5ba060549367795aceef85ecc2

Figur 31: Utvikling av antall rekvirerte og behandlede oppmålingssaker, 2010-2016

 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) og antall saker med saksbehandlingstid utover 16 uker.

Figur 32: Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) og antall saker med saksbehandlingstid utover 16 uker.

 

Det er i 2017 startet ett målrettet arbeid med å få registrert inn eiendommer som mangler i matrikkelkartet. Ved oppstart gjaldt dette 553 eiendommer, 78 av disse er nå registrert og 475 gjenstår.

SEKSJONERINGSSAKER

Det har vært ett mål å få redusert saksbehandlingstiden for seksjoneringssaker og gjennomsnittlig behandlingstid er nå vesentlig redusert.

Utvikling i antall mottatte og behandlede seksjoneringssaker

Figur 33: Utvikling i antall mottatte og behandlede seksjoneringssaker

 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for seksjoneringssaker

Figur 34: Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for seksjoneringssaker

ADRESSERING

Det er jobbet målrettet med tildeling av vei-adresser. Andelen veiadresser er nå på 96 %. Målsetningen for året var å få tildelt alle eksisterende bolighus og næringsbygg vei-adresser. Dette er gjennomført så langt en har kunnet fullføre dette. Det gjenstår nå tre veier der navnesak er til behandling hos Kartverket. I tillegg gjenstår noen eksisterende hytte-områder.

Antall adresseparseller/veinavn 2010-2016

Figur 35: Antall adresseparseller/veinavn 2010-2016

 

 

Antall tildelte adresser 2010-2016

Figur 36: Antall tildelte adresser 2010-2016

 

 

MEGLEROPPLYSNINGER

Antall henvendelser fra eiendomsmeglere i forbindelse med salg av eiendommer er 891, en svak nedgang fra året før.

Salg av megleropplysninger via Infoland

Figur 37: Salg av megleropplysninger via Infoland

 

 

BYGGE- OG DELINGSSAKER

Det er registrert nedgang i boligbygging i 2017. Dette gjelder både godkjente, igangsatt bygging og boliger tatt i bruk. Bygningsopplysninger skal føres i matrikkelen senest 5 dager etter at det er gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven. I 2017 var 88 % av de totalt 657 føringene foretatt innen fristen.

Boliger: Godkjente, igangsatte og de som er tatt i bruk

Figur 38: Boliger: Godkjente, igangsatte og de som er tatt i bruk

Antall mottatte bygge- og delingssaker og antall godkjente boenheter.

Figur 39: Antall mottatte bygge- og delingssaker og antall godkjente boenheter.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid

Figur 40: Gjennomsnittlig saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden har økt i alle kategorier. Dette henger sammen med saksbehandlere som har sluttet i tillegg til at flere er i svangerskapspermisjon. Rekruttering og opplæring av nye medarbeidere har lagt beslag på mange ressurser. I tillegg gjør manglende erfaring til nye saksbehandlere at saksbehandlingstiden går opp. Seksjonen vil være fullt bemannet i løpet av 2018 og det forventes at dette vil gjenspeile seg i saksbehandlingstiden.

Delegerte saker og UTM-saker 2010-2016

Figur 41: Delegerte saker og UTM-saker 2010-2016

Det er registrert færre behandlede saker i perioden. Nedgangen i byggesaker antas å ha sammenheng med innføring av nye byggesaksregler som har medført at en rekke tiltak nå er unntatt søknadsplikt. Konsekvensene er imidlertid at seksjonen må besvare skriftlig et stort antall henvendelser fra publikum uten at der fattes vedtak som kan gebyrlegges.

UTM-saker (klagesaker og dispensasjonssaker)

Figur 42: UTM-saker (klagesaker og dispensasjonssaker)

Saksbehandlingstiden for utvalgssaker (UTM) er sterkt redusert dels på grunn av færre saker inn, men også som følge av at der er avsatt egen ressurs på behandling av dispensasjoner og klagesaker.

PRIVATE REGULERINGSPLANER

Private planer

Figur 43: Private planer

Det er nedgang i antall reguleringsplaner som er kunngjort oppstart i. Der er avholdt flere oppstartsmøter enn det som er meldt oppstart i, men som følge av rekkefølgekrav og manglende skolekapasitet velger flere ikke å gå videre med planen.

Plan- og prosjektarbeid

Seksjon plan og utvikling har ansvar for offentlige planer, fra planstrategi/kommuneplanarbeid til offentlige reguleringsplaner (detalj- og områdeplaner). Her er en oversikt over pågående planarbeid, jf. kommunal planstrategi vedtatt 20.10.2016. Status handlingsplaner finner en under den enkelte kommunalavdeling.

Plan- og prosjektarbeid
Kommuneplan Fase Forventet ferdig plan Kommentar
Kommuneplanens areal­del 2016-2030 Planprogram fastsatt 6.6.2017. Utredningsarbeid startet innspill­ vurdering startet. 1. gangs behandling – høst 2018  
Tematiske kommune­delplaner: Fase Forventet ferdig plan Kommentar
Kommunedelplan Helse og livskvalitet Utarbeidet planforslag Høring og livskvalitet 2018-2030 Apr-18 Sluttbehandling UFL 23.1.2018. Til K via F mars 2018
Kommunedelplan klima, klima, miljø og infra­struktur Oppstartsak og planprogram utarbeidet Vår 2019 Sak om oppstart og høring av plan­program i F januar 2018. Pågår arbeid med å sende planprogram på høring og offentlig ettersyn.
Kommunedelplan opp­vekst Ikkje startet   Planarbeidet startes opp i 2018
Interkommunale planer Fase Forventet ferdig plan Kommentar
Interkommunal nærings­arealplan Planprogram fastsatt   Planarbeidet utsatt som følge av arbeidet med kommunesammenslåing i region Vest
Handlingsplaner Fase Forventet ferdig plan Kommentar
Handlingsplan for land­bruk Ikke startet   Oppstart 2018. Avhengig av kommune­planens arealdel
Handlingsplan for like­stilling og mangfold Ikke startet   Oppstart 2018
Handlingsplan for klima, miljø og infrastruktur Ikke startet   Startes når kommunedelplan er vedtatt
Handlingsplan for helhetlig sykkelveinett Ikke startet   Oppstart 2018. Avhengig av kommune­planens arealdel
Annet: Fase Forventet ferdig plan Kommentar
Helhetlig ROS-analyse Ikke startet   Oppstart februar 2018
Kartlegging forurensning Skiftesvik Arbeid med anskaffelse pågår Dec-18  
Askøyprogrammet Vedtatt mål og strategier, K-sak 49/17, 11.5.2017 Fremlagt sak vedr konseptvalg, jf. notat til F 8.11.2017    
Fjord bybanen Workshop gjennomført. Rapport fase II utarbeidet, fremlagt F, 8.11.2017 som vedlegg til notat fra rådmannen.    

 

 

Plan- og prosjektarbeid
Offentlige regulerings­planer Fase Forventet ferdig plan Kommentar
Plan 2013 Kleppestø sentrum – områdeplan Sluttbehandling Plan vedtatt jf. K-sak 4/18 av 1.2.2018  
Plan 16 Planendring Follese skole Planarbeid igangsatt Jun-18 Endring av plan for å få den til å samsvare med trafikksikringstiltak
Reguleringsendring Nye Erdal gravplass Planarbeid igangsatt Mar-18 Gjelder utvidelse av gravplass, endring for å tilpasse til landbruksareal
Plan 345 – Askebakken del 1 Planarbeid pågår Vår 2019  
Plan 346 – Askebakken del 2 Planforslag utarbeidet May-18 Plan sendt på høring og offentlig etter­syn 8.2.2018 – 23.3.2018
Plan 348 Florvåg skole Planarbeid igangsatt men utsatt i påvente av avklaringer vedrørende senterstruktur, jf. kommuneplanens arealdel Sommer 2019  
Plan 362 Myrane Planprogram fastsatt 24.5.2017. Planarbeid pågår Feb-19  
Plan 369 Byneset Planarbeid igangsatt, men utsatt i påvente av konseptvalgutredning fra VA-programmet    
Plan 378 Del av søre Erdal, Erdal kai Planarbeid igangsatt, men utsatt i påvente av prosjekt fjord bybane og avklaringer om bruk av området    
Plan 412 Erdal nye gravplass Sluttbehandling Plan vedtatt jf. K-sak 51/17 av 11.5.2017  
Plan 483 Gang og sykkelvei Tveit skole – Ravnanger Planprogram sendt i retur frå UTM, jf. sak 266/17 av 7.12.2017 for å vurdere dimensjonering av vei­bredder opp mot kostnader Vår 2019  
Plan 487 Skogstunet skole Arbeid med avklaringer vedr oppstartmelding og krav om konsekvens­utredning pågår. Formell oppstart forventet sommar 2018 Høst 2019  
Plan 492 Ny Erdal barneskole Meldt oppstart november 2017. Innspill frist 15.1.2018. Planarbeid igangsatt. Feb-19  
Plan 495 Gang- og sykkelvei Munkebotn Planarbeid igangsatt. Vår 2019  
Plan 502 Bergheim Forprosjekt for alternative traséer pågår. Deretter formell oppstart Vår 2019  

 Teksten hører med til rådmannens grunnlagsdokument til Askøy kommunes årsmelding for 2017

Back to top