Kommunalavdeling teknisk omfatter avdelingene samferdsel, vann og avløp, eiendom og brann og redning.

Samferdsel

Seksjonen har ni ansatte. Samferdsel er organisert med forvaltningsenhet, driftsenhet og prosjektenhet.

FORVALTNING

Avdelingen har i dag to årsverk og leier i tillegg inn 0,3 årsverk. Noen av våre forvaltningsoppgaver er saksbehandling av blant annet avkjørsler, dispensasjon for byggegrenser, graving i offentlig vei, skiltvedtak, trafikksikring, revisjoner av bruksklasser og veilister, søknader om endrede bruksklasser, uttalelser til reguleringsplaner, uttalelser til tekniske planer, nedklassifisering av vei, overtakelse av veier, offentlige høringer, uttalelser i plan-saker, renovasjon (BIR privat), utleie av noen offentlige utearealer og deltakelse i kartforretninger.

DRIFT

Avdelingen har oppgaver og rutiner som er nødvendig for at bygning eller anlegg skal fungere som planlagt. Kontroll og prøving for å finne ut om det kreves tiltak, eller om gjennomførte tiltak er riktig utført. Drifts-avdelingen har ansvaret for drift og vedlike-hold av kommunale veier, fortau/gangveier, broer, parkeringsplasser, grøntområder, veilys, kaier og renovasjon. Hvert år lager driftsavdelingen et årsprogram som de arbeider etter. Det lages også en årsrapport for å se om vi har nådd det målet som vi har satt oss. I sum har vi utført våre driftsoppgaver i henhold til det planlagte arbeidet.

PROSJEKT

Avdelingen har ansvaret for mindre prosjekter. Noen av prosjektene som er gjennomført i 2017
er:

 • Trafikksikring rundt Haugland skole
 • Trafikksikre Erdalsvegen med nye overgangsfelt, belysning, skilter, farts-dempere
 • Nytt fortau og gangvei i Engevikvegen
 • Sikringskanter i Krokåsvegen
 • Asfaltert 5 900 meter kommunale veier
 • Diverse fjellsikring
 • Utskifting av veibelysning
 • Etablert det første sykkelparkeringshuset på Askøy, som ligger på Kleppestøkaien

Samferdsel har hatt store utfordringer med økt overvannsproblemer som skyldes utbygging kombinert med intens nedbørs aktivitet. Problemer med overvann var en stor utfordring i 2017 som vi må ta med oss inn i årene fremover.

Ved å endre terrenget i sidearealene renner overvann ut i offentlig vei. Om våren, sommeren og høsten skader overvannet vei-kroppen og man får redusert bæreevne. Om vinteren må vi bruke mer ressurser på å fjerne is og det med tungt utstyr. Vi bruker ekstra mye tid og ressurser for å eliminere vekk slike problemområder. Det er også mye saksbehandlingstid og oppfølging som trengs for å pålegge hus/grunneierne å håndtere overvannet sitt selv. Samferdsel mangler ressurser til å følge opp dette med de private grunneierne.

private grunneierne.

Gatelys kommunal vei3 051
Gatelys fylkesvei 1 260
Kommunale veier 98 km
Kommunale G/S-veier 15 km
Kommunale parkerings­plasser 1 451
Kommunale HC-plasser 19
Parkeringstillatelser for forflytningshemmede 345

Vann og avløp

Seksjonen har ved utgangen av året 35 ansatte, inklusiv leder. De er igjen fordelt i tre ansvarsområder: Forvaltning, drift og prosjekt.

FORVALTNING

Avdelingen har 12 årsverk og håndterer hovedsakelig saksbehandling, grunnavtaler tilknyttet prosjekter, VA-avgifter og renhold. I tillegg tar forvaltningen hånd om juridiske avklaringer for alle tre ansvarsområdene. Det er spesielt mye inn mot ulike grunnavtaler i investeringsprosjekter. Det ble gjennom året håndtert nesten 300 formelle forvaltningssaker knyttet til ordinær saksbehandling. Dette gjelder hovedsakelig DS-saker, tilknytting til kommunale ledninger, utslippssaker, forhåndsuttalelser i byggesaker og sluttkontroller. I tillegg håndteres et svært stort antall uformelle saker. Dette gjelder i hovedsak telefonhenvendelser vedrørende informasjon om både privat og offentlig ledningsnett, og avgiftsspørsmål.

DRIFT

Avdelingen er bemannet med 10 personer. Driften har ansvaret for daglig drift av kommunens vann- og avløpsanlegg. Ved utgangen av året hadde avdelingen ansvar for daglig drift av omtrent 135 kilometer avløps-ledninger, cirka 176 kilometer vannledninger og rundt 95 stasjoner (alt fra pumpestasjoner til renseanlegg). Kommunen har 9 170 vann-abonnenter og 7 708 avløpsabonnenter. For å ivareta anleggene på en betryggende måte, er driften oppsatt på døgnkontinuerlig vakt. Det ble gjennom året levert omtrent 3,7 millioner kubikkmeter vann fra tre vannverk.

PROSJEKT

Det er 12 personer som jobber i prosjekt. Askøy kommune la i 2017 2 689 meter ny vannledning, 1 176 meter ny spillvannsledning og 776 meter ny overvannsledning.

De viktigste prosjektene vi jobbet med i 2017:

 • Konseptvalgutredning for vann og avløp
 • Slettebrekka-Follese (prosjekt i Askøy-pakken)
 • Klausulering av Askevatn
 • Listerholene og Tøssedalen
 • Lønvarden 

I tillegg er en rekke prosjekter under plan-legging. Drikkevannskildene på Askøy har for liten kapasitet til å håndtere vannforsyningen med den veksten vi har i kommunen. Det haster derfor med utbygging av ny vannkilde. For å sikre bedre vannforsyning for de fleste abonnentene vil utbygging av Askevatn være viktigst de nærmeste årene. Vi jobber med reguleringsplaner, samtidig som vi prosjekterer ledningsnett fra Askevatn, og nytt vannbehandlingsanlegg. Kommunen har i dag 43 avløpsrenseanlegg. Dette er slamavskillere og silanlegg. Ingen av avløpsrenseanleggene i sør tilfredsstiller dagens krav til rensing. Utfordringen fremover blir å samle utslippene i sør til ett eller flere felles avløpsrenseanlegg etter dagens krav.

Askøy Brann & Redning

Det var 32 ansatte på seksjonen ved utgangen av 2017. Ansvarsområdene inkluderer kommunal beredskap, brannberedskap, brannforebyggende arbeid og feiing. I tillegg utfører Askøy Brann og redning en rekke andre oppgaver utover det som naturlig er tillagt seksjonen.

Samarbeidsprosjektet i regi av Bergens-alliansen «Brannsamarbeid i bergensregionen» startet opp i begynnelsen av 2016 og det ble levert en rapport og en anbefaling til kommunenes arbeidsgrupper. I 2017 ble det foretatt politisk behandling i de kommunene som deltok i prosjektet. Askøy kommune, sammen med for tiden 16 andre kommuner, har vedtatt å inngå i et formelt samarbeid som skal hete Vest brann og redningsregion. Det er satt ned et interimsstyre i samarbeidet. Årsmøte og formell oppstart av samarbeidet er satt til henholdsvis 27.4.18 og 1.6.18.

Sykkel-VM ble arrangert i regionen i september 2017. Beredskapsarbeidet startet opp i 2016 hvor alle beredskapsinstanser var med for å være forberedt for det store arrangementet. Arbeidet krevde store ressurser i planlegging og ikke minst de to arrangementsdagene som Askøy var direkte involvert i.

2017 var et normalt år med hensyn til antall utrykninger med totalt 245 oppdrag. Branner og ulykker holder seg stabilt lavt med 23 trafikkulykker og 12 branner i bygning. Unødige utrykninger har falt litt fra 93 i 2016 til 67 i 2017, men er fortsatt høyt. En har også vært plaget med en del falske alarmer. Disse stammer stort sett fra ungdomsskolene, hvor enkeltelever trykker på brannalarmen. En har hatt flere møter med skolene angående problemet de siste årene.

Askøy kommune har en høy beredskap for en forholdsvis lav andel hendelser. Tabellen under viser fordelingen og utviklingen de siste ti årene.

Tabell 10: Antall utrykninger gjort av Askøy Brann og Redning mellom 2008 og 2017.

 2008200920102011201220132014201520162017
Falsk alarm 1 1 2 0 1 0 2 1 0 13
Unødig alarm 52 78 107 81 76 77 48 72 93 67
Gressbrann 13 8 1 1 5 10 6 2 0 3
Bilbrann 4 7 2 6 4 6   3 3 2
Brann i båt 0 2 0 0 1 0   2 0 1
Pipebrann 5 8 8 3 1 5 4 1 3 1
Annen brann 14 9 16 8 15 22 10 9 9 9
Brann. tiltak 5 5 6 10 5 7 4 7 15 10
Trafikkulykke 23 21 21 22 25 20 40 13 14 23
Vannskade 8 10 15 8 7 21 8 11 5 15
Akutt forurensning 7 17 19 21 5 11 20 14 4 2
Annen assistanse 22 33 82 49 54 56 50 88 81 87
Bygningsbrann 11 0 13 19 14 11 7 7 12 12
Totalt 165 199 292 228 213 246 199 230 239 245

 

Antall utrykninger per år gjort av Askøy Brann og Redning.

Figur 30: Antall utrykninger per år gjort av Askøy Brann og Redning.

Det brannforebyggende arbeidet er en viktig del av brannvesenets portefølje. Ny brannforebyggende forskrift trådte i kraft 1.1.2016. Denne er lagt opp på en måte slik at kommunen selv skal prioritere brannforebyggende innsats på de områder en avdekker størst risiko. En har brukt mye tid på å lage systemer for å tilfredsstille forskriften. I 2017 ble en ny lokal forskrift om feiing og tilsyn vedtatt i kommunestyret, gjeldende fra 1.1.2018. Den tilfredsstiller ny forebyggende forskrift, blant annet vedrørende feiing og tilsyn med fyringsanlegg i hytter og fritids-boliger og mer individuell vurdering av hyppighet av feiing og tilsyn.

Det store brannløftet, som er en gave fra Gjensidigestiftelsen til brann-Norge, ga Askøy kommune rett før jul om lag 800 000 kroner til konkrete brannforebyggende tiltak med grupper, som statistisk sett er mest utsatt for brann. Det tverrfaglige arbeidet med å iverksette tiltakene starter i 2018.

Brannforebyggende tiltak i 2017

 • Tilsyn i alle 152 særskilte brannobjekt
 • 2 398 av 10 096 skorsteiner feid
 • Tilsyn med 2 561 av 12 044 fyringsanlegg
 • Brannvernuke med åpen brannstasjon
 • Brannvernundervisning av alle 6.-klasser
 • Besøk av eller i de fleste barnehagene
 • Tilsyn med alle fyrverkeriutsalg
 • Komfyrvaktens dag
 • Røykvarslerens dag
 • Åpen dag i regi brannvernuken
 • Åpen dag for eldre
 • Samarbeid med hjemmehjelpen for å øke sikkerheten hos hjemmeboende pleie-trengende
 • Opplæring av ansatte i virksomheter

Hovedårsaken for overforbruk i forhold til budsjett:

 • Ikke budsjetterte kostnader i forbindelse med Sykkel-VM
 • Vikarbruk ved sykdom, permisjoner
 • Et årsverk uteglemt i budsjett
 • Oppretting av feil vedrørende lønn i 2014-2016 utbetalt i 2017
 • Ikke oppnådd inntektsmålet

Eiendom

Avdelingen har 26 ansatte som er fordelt på eiendomsforvaltning, drift og forvaltning bygg, drift og forvaltning boliger, fagansvar renhold og prosjekt.

PROSJEKT

Syv prosjektledere har ansvar for rehabilitering og nybygg i Askøy.

Prosjekter som er under produksjon er:

 • Kleppestø barneskole
 • Fargeriet og parkering i Sjoddien
 • Tveit skole

Prosjekter som er under planlegging:

 • Erdal barneskole
 • Erdal ungdomsskole
 • Idrettsanlegg Myrane
 • Omsorgsboliger øst
 • Skogstunet skole

Prosjekter som ble ferdigstilt i 2017:

 • Myratunet
 • Ny felles helsestasjon
 • Herdla Museum
 • Vedlikeholdsprosjekter i vedlikeholdsplan skoler

EIENDOMSFORVALTNING

Med to årsverk har de blant annet ansvar for å følge opp leieavtaler, både innleie og utleie. I 2017 har kommunen utvidet leieavtalen i Energigården der PPT har flyttet inn i 2. etasje. I tillegg har vi fremforhandlet en avtale om underetasjen i Energigården – her skal ungdomshelsestasjonen flytte inn rundt påske 2018. Ny leieavtale er inngått i den gamle tannklinikken i Nygjerdet – denne skal disponeres av kommunalavdeling levekår. Flere innleieavtaler har blitt avsluttet i løpet av året: Legesenteret på Fromreide og helse-stasjonen i Strusshamn. Helsestasjonen i Flor-våg er per utgangen av 2017 i oppsigelsestid, og avsluttes 28.2.2018. Ny samlokalisert helsestasjon er etablert på Helsetunet. Det er også forhandlet om kjøp av areal til Kleppestø barneskole, ny Erdal gravplass samt areal-overføringer og grensejusteringer i forbindelse med utvidelse av Tveit barneskole.

KOMMUNALE BYGG

Bygg har i perioden vært bemannet med syv personer i tillegg til lærling. Avdelingen fikk ansatt 1 elektriker i januar 2017 som blant annet jobber med strømprosjektet, i tillegg begynte to nye driftsteknikere 1.9.2017 som en erstatning etter at Askøy Brann og redning sluttet å utføre vaktmestertjenester for eiendomsavdelingen. Avdelingen er også fornøyd med å ha tatt inn lærling i byggdrifterfaget fra august 2017.

Drifts- og vedlikeholdsarbeidet har blitt utført med egne ansatte i bruk av eiendoms-avdelingens prosjektledere og ett årsverk inn-leid i seks måneder. Driftsforvaltning har hatt oppgaver med administrasjon og saks-behandling i forbindelse med drift og forvaltning av de kommunale byggene. Avdelingen klarer ikke å ta unna alle oppgaver og avvik i Facilit innen de frister vi har gitt oss selv. Avlingsmengd ligger normalt på 3-400 ubehandlede avvik. Høye avvikstall fører til lengre behandlingstid.

Avdelingen har driftet og vedlikeholdt cirka 117 000 kvadratmeter bygningsmasse. Vi har i løpet av 2017 overtatt drift av Myranetunet og ny Helsestasjon i tidligere omsorgsbolig på Helsetunet. Med to ansatte elektrikere fikk vi utbedret mye elektroavvik. Besparelsene med egen elektriker i avdelingen er store. Det har vært en del utfordringer med mye hærverk på Kleppestø ungdomsskole, Ravnanger ungdomsskole og Erdal ungdomsskole. Hær-verket er som oftest ruteknusing, hull i vegger, knusing av dører og dørautomatikk og i noen tilfeller total ødeleggelse av hele toalettrom. Vi har derfor måttet stenge av flere toaletter ved noen skoler.

Det er utarbeidet vedlikeholdsplan for skolene som gjelder for perioden 2016-2019. Vi er fornøyd med at avdelingen har fått gjennom-gått mye vedlikeholdsarbeid på skolene i 2017. Ansatte ved driftsforvaltning og tre prosjektledere fra Eiendomsavdelingen har bestilt og fulgt opp arbeider i forbindelse med vedlikeholdsplanen. Det ble også innleid en ingeniør som bestilte og fulgte opp vedlikeholds oppgaver i 3,5 måneder. Dette var blant annet med på at vi nådde målet for 2017.

Eksempler på arbeider som er utført:

 • Utvendig maling: Kleppe skole, Florvåg skole, Hetlevik skole, Hop skole A-bygg, Erdal barneskole, Kleppestø ungdomsskole
 • Nytt tak: Hop skole A-bygg
 • Nytt skolekjøkken: Haugland skole, Kleppe skole
 • Ny drenering rundt eldste del av Hetlevik skole, samt byttet nytt avløpsanlegg
 • Rivning og fjerning av «Davidsen huset» ved Kleppe skole

Alle vedlikeholdsoppgaver som er utført er meldt politisk i slutten av 2017. Til forvaltning, drift og vedlikehold ble det brukt 10 438 342 kroner. Drift- og vedlikeholds-ressursen tilsvarer kr 89 per kvadratmeter. Anbefalt norm for bygg med levetid på 60 år er kr 170 per kvadratmeter (2012). Under drift og vedlikeholdskostnader regnes både kjøp av materiell og tjenester utført av private og interne avdelinger i kommunen (Samferdsel, Askøy brann og redning, brukervaktmester-tjenesten og Askøyhallene KF).

Vi hadde én innmeldt skadesak til forsikrings-selskapet og denne er ikke avsluttet. Drifts-forvaltning fortsetter arbeidet med å si opp gamle serviceavtaler som skal erstattes med rammeavtaler. Alle avtaler på ventilasjonsanlegg er sagt opp. Ny rammeavtale for ventilasjonsanlegg er signert 1.12.2017.

BOLIGFORVALTNING

Avdeling boligforvaltning skal oppfylle kommunens forpliktelser til å skaffe, drifte og leie ut boliger til flyktninger, personer med omsorgs- og pleiebehov, vanskeligstilte på boligmarkedet, samt andre når dette følger av lov eller forskrift. Vi er bemannet med 4,6 års-verk. Vi hadde ved årsskiftet 306 boliger, som er en nedgang på 12 boliger fra året før. Kosten-gruppe 13 har gjennomsnittlig 19 kommunalt disponerte boliger per 1 000 innbyggere. Askøy har 11 boliger per 1 000 innbyggere. Ved utgangen av året var det syv på venteliste til kommunal bolig. Dette er en kraftig nedgang fra året før da ventelisten var på 30.

De viktigste sakene:

 • Arbeidet knyttet til Husbankens bolig-sosiale velferdsprogram har pågått gjennom året
 • Kleppestø omsorgsboliger er avviklet (9 leiligheter)
 • Det er solgt to boliger, den ene til leietaker og den andre fordi den ble vurdert som uhensiktsmessig
 • To boliger er overtatt. Den ene ble kjøpt i 2015.
 • Vi hadde innflytting i 60 boliger.
 • Deler av boligmassen er gammel og det må gjøres store oppgraderinger mellom leieforhold. Dette gjelder spesielt boliger bygget i forbindelse med HVPU-reformen.
 • Deler av boligmassen er utsatt for høy slitasje. Vi opplever også noe skadeverk
 • Tilskudd til kommunalt vedlikehold med-førte at vi fikk malt flere store bygg og enkeltboliger. De største prosjektene har vært Flagget omsorgsboliger og bofellesskap, Ravnanger boliger og Villaveien bofellesskap.
 • Det er gjennomført radontiltak. Flere boliger skal utbedres.
 • Vi samarbeider med Brukervaktmester-tjenesten (BVT) om deler av vedlikeholdet. BVT utfører også stell av grøntarealer, flytting og forefallende oppgaver.
 • Det ble utgiftsført 940 000 kroner i tap på fordringer til og med 2014.
 • Det er stort fokus på å minimere husleie-restanser og tap. Det ble gjennomført 3 fravikelser.

Medarbeider

Med bakgrunn i det høye aktivitetsnivået har det vært behov for økt bemanning. Kommunalavdelingen hadde netto økning på seks årsverk i 2017. To prosjektledere og en driftsoperatør VA, en prosjektleder Eiendom og to driftsforvaltere som erstatning for at vaktmestertjenesten ble flyttet fra Brann og redning til Eiendom.

Økonomi

Teknisk hadde et regnskapsmessig underskudd i 2017 på 8 millioner kroner. De viktigste årsakene til underskuddet ligger i merutgifter til forsikring, skatt på kjøp av et aksjeselskap, driftsunderskudd i Askøy brann og redning, samt at refusjon knyttet til kommunalsjefens oppgaver i kommunale aksjeselskaper falt bort.


 Teksten hører med til rådmannens grunnlagsdokument til Askøy kommunes årsmelding for 2017

Back to top