Næringsveksten fortsatte i 2017. Flere bedrifter velger å flytte sin virksomhet til Askøy. Ved årsskiftet var det registrert 4 030 foretak. Det ble etablert 270 nye foretak i 2017. Kommunen har fortsatt stor utpendling, over halvparten av de yrkesaktive jobber utenfor kommunen. Innpendlingen til Askøy har gått opp med nesten 2 % fra 2015 til 2016, utpendlingen har samtidig gått ned med cirka 1 %. Statistikk fra 2017 er ikke klar når det gjelder pendling.

Organisering

Askøy kommune har i februar 2016 hatt ansatt næringssjef i 50 % stilling, kombinert med 50 % stilling i de kommunale eiendoms-selskapene. Næringssjef er organisert under stab.

Mål for næringsarbeidet

Askøy kommune har som mål å være en ny-skapende og konkurransedyktig kommune der private bedrifter og offentlige styresmakter spiller på lag for å fremme lønnsomme virksomheter, gode rammevilkår og god infrastruktur. I kommuneplanens arealdel er det satt opp følgende næringsmål:

  • Askøy skal tilrettelegge næringsareal med best mulig rammevilkår for framvekst av næringsliv.
  • Askøy skal, ved siden av Bergen, fremstå som attraktiv for lokalisering av hoved-kontorfunksjoner.
  • Innovasjon og nytenking skal økes i sam-spill mellom næringsliv, FoU-miljøene og offentlige styresmakter.
  • Tallet på nyetableringer i kommunen skal økes.
  • Kommunen skal ha et livskraftig nærings-liv, basert på egne forutsetninger og sær-trekk, som grunnlag for gode arbeids-plasser.
  • Flest mulig arbeidsplasser på minst mulig areal.

I tillegg til kommuneplanens arealdel arbeider næringstjenesten ut fra strategidokumentene Kommunedelplan næring for Askøy og Strategisk næringsplan for Bergensregionen.

Næringsparkene

Askøy har fem store næringsparker: Storebotn, Horsøy, Hanøytangen, Mjølkevikvarden og Slettebrekka. I tillegg har vi Framo sitt nye hovedkontor i Florvåg.

Storebotn næringspark er Askøys største næringsklynge med rundt 200 ulike virksomheter og over 1 300 arbeidsplasser. Næringsklyngen vokser stadig. Etter en forholdsvis rolig periode i 2014 og 2015 har etterspørselen etter næringstomter økt vesentlig i 2016 og 2017. Dette har resultert i at ytterligere 10 bedrifter har kjøpt tomt i næringsparken det siste året. Noen av disse er større bedrifter som kommer fra Bergen og en bedrift fra Tyskland. I tillegg er det etablert flere bedrifter i ledige lokaler i eksisterende næringsbygg, blant annet et svensk firma.

På Horsøy er det nå planer om et nytt framtidsrettet næringsområde. Sterke industrielle kompetansemiljøer er avgjørende for hvor industrien lokaliserer sin utviklings- og produksjonsvirksomhet. På Askøy er det allerede etablert et sterkt industrielt kompetansemiljø knyttet til petroleums-virksomheten, blant annet representert ved Schlumberger, One Subsea, Framo, Karsten Moholt, Semco og Intermec. Dette kompetansemiljøet blir nå styrket ved at Schlumberger i løpet av 2017/2018 flytter et større antall arbeidsplasser til Horsøy.

På Hanøytangen har Semco Maritime innledet et samarbeid med Langset om utvikling av Hanøytangen verft. Langset AS vil etablere mekanisk verksted samt flytte deres engineering avdeling og tilkomst teknikk-senter til Hanøytangen. Dette sammen med Frydenbø Industri sitt nye hovedkontor samt Norscrap West/Hellik Teigen sin virksomhet vil styrke Hanøytangen verft sin posisjon som komplett leverandør av offshore og maritime tjenester.

På Mjølkevikvarden har Nobi Askøy hatt en stor vekst, og har derfor igangsatt utvidelse av virksomheten med byggestart på nye produksjonslokaler. Det har også vært interesse-senter på besøk for å vurdere mulig etterbruk av de ferdig planerte arealer på pukkverket.

I Slettebrekka industriområde har Isbjørn Is synliggjort planer på utvidelse etter at de i 2016 ble oppkjøpt av et større europeisk konsern. Isbjørn Is har nå konkrete planer på nytt produksjonsutstyr i nye lokaler.

Næringskonferansen Askøy 2017

Askøy kommune arrangerte i samarbeid med Framo og Schlumberger en større nærings-konferanse i Framo sine lokaler i Florvåg med cirka 50 deltakere. Her deltok olje- og energi-minister Terje Søviknes og Norsk Industri, SIVA, Framo og Schlumberger deltok med forelesere. Målet med næringskonferansen var å samle støtte til gjennomføring av konkrete prosjekter, industrielt kompetansesenter og homogenisering av leveranser.

Næringsfaglig vurdering

Det er foretatt næringsfaglig vurdering av ny-etablerere som starter opp ny virksomhet og samtidig kan få støtte av NAV i en utviklings-fase og oppstartsfase. 10 gründere har fått vurdert sine prosjekter. De har samtidig fått informasjon om muligheter for å søke støtte fra Etablererfondet for Bergensregionen.

Etablererfond

Etablererfond Bergensregionen har tildelt gründere fra Askøy midler fra fondsmidlene i 2017. Av totalt 63 gründere i 10 kommuner fikk 8 gründere fra Askøy tildelt inntil kr 50 000 hver, totalt kr 386 000.

Samarbeid med Askøy Næringslivsforening

NÆRINGSPRISEN

Askøy kommune, Askøy næringslivsforening og Nordea samarbeider om tildeling av Næringsprisen. Prisen gikk i år til Montera AS for sin store vekst og utvikling, både lokalt, på landsbasis og utenlands.

NÆRINGSUTVIKLINGSFOND

Nytt av året er et samarbeid med Sparebanken Vest, med tildeling av midler fra et næringsutviklingsfond. I 2017 fikk Akva Total, Bakstehuset og Gone Paddling tildelt midler fra dette fondet.


 

 Teksten hører med til rådmannens grunnlagsdokument til Askøy kommunes årsmelding for 2017

Back to top