Satsingsområdet barn og unge


Askøy kommune er en vekstkommune med ung befolkning. Det er en ressurs for nåtid og framtid, og er med på å gjøre øyen til et attraktivt sted å bo og leve.

I kommuneplanens samfunnsdel er «Den unge øyen» ett av satsingsområdene, og hoved-målsettingen er at «i 2030 har alle barn og unge muligheter for utvikling og opplever trygghet og trivsel». Når barn og unge er et satsingsområde betyr det at denne gruppen blir prioritert i hverdag og planer. Forhold som underbygger dette er økonomisk satsing på skole, barnehage, helsesøster-tjeneste/skolehelsetjeneste, barnevern, og andre tjenester i 2017. Videre er det omfattende omstillingsprogram som har styrket oppvekstsvilkår for barn og unge. Det gjelder særlig Mobbefri oppvekst og Barnefattigdom.

Barn og unges medvirkning i planer, tjeneste-utforming og tilbakemeldinger er et prioritert område, og flere tjenester har gode rutiner på dette. Andre tjenester har et stykke å gå, og dette må jobbes systematisk med i 2018.

Gode oppvekstsvilkår omhandler også i stor grad bomiljø, trafikkforhold og premisser i utbyggingsplaner. Her er vi på rett vei, og det er viktig at fysiske forhold er tilpasset barn og unges behov for utvikling, trygghet og trivsel. Det er allikevel grunn til å intensivere denne delen av kommunens innsats, og det må ivaretas i det pågående arbeidet med kommune¬planens arealdel.

Flere tjenester for barn og unge er blitt styrket i 2017, og det skjer en kontinuerlig kompetanse-utvikling for å sikre god kvalitet på tjenestene. Askøykonferansen er blitt en tradisjon, der tema i 2017 var Mobbefri oppvekst. Samordning og samarbeid på tvers av fag og tjenester er prioritert, og det er etablert arenaer for samarbeid på systemnivå og individ-nivå. Men også her er det rom for forbedringer, og det må jobbes med i årene framover.

 barn og unge


 Teksten hører med til rådmannens grunnlagsdokument til Askøy kommunes årsmelding for 2017

Back to top