• Kommunestyret

Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere etter regler fastsatt i valgloven. Kommune- og fylkestingsvalg ble gjennomført i 2015, og gjelder for fire år (2015-2019). Kommunestyret er kommunens øverste politiske organ og ledes av ordfører. Kommunestyret skal være en arena for fri politisk debatt og all virksomhet skal være av overordnet og ledende karakter. Kommunestyret består av 35 medlemmer. Kommunestyrets sammensetning er fordelt på 10 partier (lister).

Ordfører

Ordføreren er kommunens fremste representant og ivaretar de gjøremål som er tillagt ordføreren i lover, forskrifter og reglementer. Ordføreren er kommunens rettslige representant. Ordførervervet innebærer tett kontakt med innbyggere, næringsliv, lag og organisasjoner og andre. Ordfører leder møtene i kommunestyret, formannskapet, valgnemnda, administrasjonsutvalget, valgstyret og finansutvalget. Ordføreren møter som kommunens representant hvor kommunen har eierskap eller medlemskap. Terje Mathiassen (Ap) er ordfører for perioden 2015-2019.

I løpet av 2017 har ordføreren blant annet:

 •  delt ut Frivillighetsprisen, Likestillingsprisen, Askøybragden, Kulturprisen, Kulturstipend og Næringsprisen,
 •  etter anmodning vært til stede og åpnet en rekke arrangement, blant annet Sykkel-VM på Askøy, NM i teppecurling og Kystsogevekene,
 •  møtt hordalandsbenken hvor det ble tatt opp saker som gjelder finansiering av Askøypakken, lyttestasjon på Heggernes og tilskudd til mindreårige barn med minoritetsbakgrunn,
 •  hatt møte med fylkespolitikere fra Askøy hvor det ble drøftet saker som Askøypakken og Askøyprogrammet,
 •  hatt møter med utbyggere, næringslivsbedrifter samt arbeidsutvalget i UKS.

Ordføreren møter som Askøys representant i blant annet:

 • Styringsgruppen for regional areal og transportplan for Bergensområdet
 • Bergensalliansen
 • Bergen og omland Havneråd
 • Referansegruppen for Byvekstavtalen
 • BKK
 • BIR

Varaordfører

Når ordfører midlertidig trer ut av sitt verv, fungerer varaordfører som ordfører. Ordfører og varaordfører avtaler løpende hvordan ulike arbeidsoppgaver kan fordeles og utføres. Varaordfører er kommunens representant i forbindelse med den årlige innsamlingsaksjonen til NRK. I 2017 gikk innsamlede midler til UNICEF. Bård Espelid (AL) er varaordfører for perioden 2015-2019.

Kommunestyret har vedtatt funksjonsbeskrivelsen for både ordfører og varaordfører.

Politisk organisering

Askøy kommune har tre hovedutvalg opprettet etter kommuneloven § 10. Utvalgene sine oppgaver er å forberede og innstille i saker som skal behandles i kommunestyret og sørge for politikkutforming innen sine ansvarsområder.

Utvalgene har beslutningsmyndighet for alle politiske saker innen sitt område, med unntak av saker som behandles av formannskapet eller kommunestyret. Utvalgene skal bidra til helhetlig politisk styring av kommunen og arbeide for økt samarbeid og bedre samordning mellom kommunens tjenester der dette er formålstjenlig. Hvert av hoved-utvalgene har 11 medlemmer med varamedlemmer. Funksjonstiden følger den kommunale valgperioden.

Kommunestyret 2017

Kommunestyret har avholdt syv møter og har totalt behandlet 115 politiske saker og 41 referatsaker i løpet av 2017. Av disse sakene har det blitt utsatt behandling på 29 saker og 20 referatsaker. Seks saker har vært oppe til ny behandling på grunn av lovlighetskontroller.

Ordføreren har svart på 17 interpellasjoner (FO) og besvart tre grunngitte spørsmål i henhold til kommuneloven § 34 punkt 2. Kommunestyremøtene har vært lange og noen av møtene ble avholdt på dagtid på grunn av mange utsatte saker og utsatte interpellasjoner.

Ordfører i Bømlo kommune, Odd Harald Hovland var invitert til kommunestyret og gjennomgikk deres organisering av partssamarbeidet. Nordea Marked – Finansforvaltning; har gitt kommunestyret gjennomgang av forståelse og risiko. Sykkel-VM 2017 – statusorienteringer. MOT – unge MOT-ledere har vist kommunestyret hvordan de jobber.

UTDELING AV PRISER

 • Frivillighetsprisen 2016 tildelt Viggo Løchen.
 • Likestilling og mangfoldprisen 2016 tildelt Røde Kors ved Sidsel Lundebø
 • Drømmestipend 2017 tildelt Eva Tyrhaug i kategorien visuell kunst

UTDRAG AV SAKER SOM HAR VÆRT TIL BEHANDLING

Plan#Sted
Plan 298 Svartskogheiane
Plan 236 FV 562 Juvik - Ravnanger
Plan 412 Erdal gravplass
Plan 411 Omregulering del av Laxeneset
Plan 207 Sjøstrand - Florvågøen
Plan 393 Solhaugen
Plan 318 Sørepollen småbåthavn
Plan 273 FV 562 Fromreide Kjerrgarden
Plan 260 Høgatun
Plan 390 Nordre Hauglandsøy
Plan 415 Reguleringsendring av plan 274 FV 563 Strømsnes - Hop
Plan 404 Helgheim
Plan 213 Kleppestø sentrum – utsatt til januar 2018
Skolebruksplan  
Oppfølging av skolebruksplan 2016 – Hanøy skole  
Boligsosial handlingsplan  
Vann og avløp (forvaltningsrevisjon)  
Tilpassa opplæring, spesialundervisning og samarbeid med PPT (forvaltningsrevisjon)  
Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021  

ANDRE SAKER

 • Endring av vedtekter kommunale barnehager
 • Eventuelt salg av Fridahuset barnehage
 • Deltakelse i KS-program skole og barnehage
 • Rutiner tvungen tilknytning vann og avløp
 • Høringsuttale til Regional transportplan Hordaland
 • Høringsuttale til Regional areal og transportplan for Bergensområdet
 • Etiske retningslinjer ved grunnerverv til Askøy kommune
 • Reglement for folkevalgte organ
 • Askøyprogrammet mål og strategier
 • Finansreglement
 • Årsmelding og årsregnskap Askøy kommune med flere
 • Bruk av opsjon på barnehagetomt Svartskogheiane
 • Bruk av opsjon i kontrakt om drift av sykehjem
 • Kvalitetsmelding skole
 • Omsorgsboliger – lokalisering
 • Fremtidig strategi for administrasjonslokaler
 • Munkebotn skyte- og aktivitetssenter

Formannskapet

Formannskapet består av 11 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperioden. Formannskapets medlemmer velges av og blant kommunestyrets medlemmer ved forholdstallsvalg. Ordfører og varaordfører er henholdsvis leder og nestleder. Tre av medlemmene i formannskapet skal velges som leder for Utvalg for levekår, Utvalg for oppvekst og Utvalg for teknikk og miljø.

Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett, skattevedtak, årsmelding, kommunal planstrategi, kommuneplan, kommunedelplan, budsjettarbeid, overordnet beredskapsarbeid og næringssaker. Formannskapet har også funksjon som kommunens utvalg for eierstrategier og behandler også saker av driftsmessig karakter som ikke er delegert til utvalg. Kommunestyret har vedtatt eget reglement for formannskapet.

I 2017 har formannskapet avholdt 15 møter. Formannskapet behandlet 109 saker og 43 referatsaker (meldinger). Formannskapet har i tillegg behandlet 85 saker som omhandler søknad om fritak av eiendomsskatt. For øvrig gjenspeiles formannskapets saker fra kommunestyret.

Formannskapet har avholdt to økonomiseminarer, ett i juni og ett i oktober.

Hovedutvalg

UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ (UTM)

Utvalget har i 2017 avholdt 11 møter, og behandlet 207 politiske saker, 128 referatsaker (meldinger). 38 saker har blitt utsatt. Utvalget har benyttet 8 dager til befaring til 54 saker.

Utdrag av saker som er blitt behandlet

 • Plan 213 Kleppestø sentrum
 • Askøyprogrammet – mål og strategier
 • Finansiering av vedlikeholdsplan barnehage
 • Medlemskap i sykkelbynett
 • Utredning vedrørende felles el-sykkel og bilpark
 • Oppstart av kommunedelplan Klima, miljø og infrastruktur og forslag til planprogram
 • Askøyhallen drift, vedlikehold og teknisk tilstand.

  Administrasjonen har til utvalget gitt orienteringer i følgende tema og saker

 • Skolebruksplan 2016 – oppfølging av vedtak Skogstunet skole og Erdal krets
 • Habilitet KPA
 • VA-programmet
 • Samferdsel
 • Sykkel-VM 2017
 • Sjoddien, bygg og drift – status
 • Status Arealplan
 • Status områdeplan Myrane
 • Fremtidig behov og strategi for administrasjonslokaler og kontorbaserte tjenestelokaler
 • Prosess revidering av trafikksikringsplan
 • SMIL-midler

UTVALG FOR OPPVEKST (UFO)

Har avholdt 9 møter. Utvalget har i løpet av 2017 behandlet 64 politiske saker og 97 referatsaker.

Utdrag av saker som har vært til behandling

 • Oppfølging skolebruksplanen
 • Kostnader Kleppestø barneskole, infrastruktur – konsekvenser av vedtatt reguleringsplan
 • Mobbefri oppvekst
 • Finansiering vedlikeholdsplan barnehager
 • Kvalitetsmelding skole 2017
 • IKT i barnehagen
 • Kvalitetsmelding
 • Bosetting av flyktninger 2017

Utvalget har blitt gitt orienteringer/status underveis

 • Havna
 • Åpning av Herdla museum – befaring
 • Sykkel-VM
 • Kystsogeveka
 • Plan 362 – Myrane

Administrasjonen har gitt utvalget orienteringer om følgende tema

  • Sammen mot mobbing
  • Den kulturelle bæremeisen
  • Det er mitt valg – holdningsskapende program – sosial kompetanse
  • Askøykonferansen 2017
  • Kultur- og idrettskonferansen 2017. Tre politikere fra UFO deltok på Marstein-konferansen.
  • Tegnspråk ved skolen
  • Kulturindeksen
  • Frivillighetspolitikk
  • Prosjekt Two Teachers
  • Realfag – koding
  • Mobbefri oppvekst – beredskapsplan mot mobbing – trygt og godt skolemiljø i Askøyskolen
  • Lærertetthet i Askøy kommune
  • Kulturskoleplan Askøy kulturskole
  • Skolevegring
  • NynorskStafetten

   UTVALG FOR LEVEKÅR (UFL)

Utvalget har i løpet av 2017 avholdt 10 møter, behandlet 47 politiske saker og 102 referat-saker. Utvalget har vært på befaring NKS Olaviken – alderspsykiatriske sykehus, og Trigger, avdeling Bakarvågen.

Utdrag av saker som utvalget har hatt til behandling

 • Snu omsorgstrappen – Boliger og institusjonsplasser
 • Program «En landsby rundt barn og familier»
 • Justering av sosialhjelpssatser til statlig anbefalt nivå
 • Aktivitetstilbud unge sosialhjelpsmottakere
 • Bruk av opsjon i kontrakt om drift av sykehjem
 • Bygging av nye omsorgsboliger – lokalisering
 • Boligsosial handlingsplan
 • Egenbetaling for kommunale fysioterapitjenester
 • Bosetting flyktninger 2018
 • Kvalitetsmelding levekår 2017
 • Helsebruksplan

Orienteringer til saker:

 • Områdeplan Myrane – prinsipp for Myraneplanen
 • Veg og trafikk
 • Mulighetsstudie – utvidelse av VGS
 • Strategi fremtidige tjenestelokaler

Administrasjon har gitt utvalget orienteringer i følgende tema

 • Boligsosialt velferdsprogram – individ og levekår
 • Kommunedelplan helse og levekår
 • NAV Askøy
 • Status lærlinger
 • Kommunedelplan Helse og levekår, presentasjon og workshop
 • Omsorg 2020, Stortingsmelding 26 Primærhelsemeldingen og kreftprosjektet
 • Omstillingsprogrammene i levekår
 • Arbeidsledighet og sosialhjelp
 • Orientering ang. avisoppslag: Askøy rammet av fosterhjems oppsigelse
 • Legetjenesten
 • Ergo- og fysioterapi
 • «Aktiv og trygg omsorg hele livet»
 • Hjerte rehabiliteringsprosjektet
 • IPS og arbeidsledighet
 • Velferdsteknologi
 • Ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 

ØVRIGE UTVALG, RÅD OG NEMNDER:

 1. Administrasjonsutvalget 3 møte(r)
 2. Eldrerådet 9 møte(r)
 3. Eiendomsskattenemnda 5 møte(r)
 4. Klagenemnd for eiendomsskatt 1 møte(r)
 5. Valgnemnd 5 møte(r)
 6. Valgstyret 5 møte(r)
 7. Vilt og innlandsfiskenemnd 2 møte(r)
 8. Finansutvalget 4 møte(r)
 9. Lønnsutvalget 1 møte(r)
 10. Kontrollutvalget

Sekretariat Hordaland fylkeskommune (egen årsmelding)

Likestilling i politikken

Perioden 2011-2015: Kommunestyret, 13 kvinner og 22 menn.
Perioden 2015-2019: Kommunestyret 15 kvinner og 20 menn (42,9 % kvinner). Tallet er endret i løpet av perioden til 13 kvinner og 22 menn. Landsgjennomsnittet viser 39 % kvinneandel ifølge SSB.

Likestilling i politikken />

 Figur 1: Andel kvinner (oransje) og menn (grønn) i Askøy kommunestyre. De svakere linjene viser landsgjennomsnittet.

 For formannskapet, hovedutvalgene og andre valgte råd og utvalg er kjønnskvoteringen oppfylt både i perioden 2011-2015 og 2015-2019.

Stortingsvalget 2017

September 2017 ble det gjennomført stortingsvalg. I forkant av valget ble det vedtatt at antall stemmekretser skulle reduseres fra 14 til 6. De seks kretsene er Askøy øst, Askøy midtre, Askøy nord, Askøy sør, Askøy vest og Kleppestø sentrum. Samtidig ble muligheten for forhåndsstemme forbedret. Valgmedarbeidere tok blant annet i mot forhåndsstemmer på butikklokaler på Fromreide og Ask.

Avviklingen av valget ble effektivisert gjennom bruk av elektronisk manntall både ved forhåndsstemming og selve valgdagen. Den planlagte løsningen for fullelektronisk telling av stemmer ble justert få dager før valget. På kort varsel ble ordningen med manuell telling i kretsene opprettholdt. Dette gikk bra.

Det var totalt 19 907 stemmeberettigede i kommunen til stortingsvalget og frammøteprosenten var på 80,9 %. Dette er litt lavere enn snittet i fylket (81,1 %), men høyere enn landsgjennomsnittet (78,2 %).


 Teksten hører med til rådmannens grunnlagsdokument til Askøy kommunes årsmelding for 2017

Back to top