Plan- og styringssystemet

Plansystemet består av kommunens overordnede og politisk vedtatte plan-verk som skal sikre gjennomføring av politiske mål og prioriteringer. Styrings-systemet er rådmannens verktøy for iverksettelse og oppfølging av politiske vedtak, mål og prioriteringer.

Plansystemet

Kommunens oppgaver følger av kommune-loven og plan- og bygningsloven, øvrige lover og forskrifter, nasjonale føringer og politiske vedtak. Mange av oppgavene blir konkretisert gjennom planer som inngår i kommunens plansystem. Figuren under viser kommunens plan- og styringssystem. Alle overordnede planer vedtas av kommunestyret.

Plansystemet

Planstrategien

Planstrategien er første ledd i kommunens plansystem og i kommunens langsiktige samfunnsplanlegging. Hensikten med plan-strategien er å vurdere hvilke planer som skal utarbeides og revideres i valgperioden. For å vurdere planbehovet skal planstrategien drøfte kommunens strategiske valg for samfunnsutvikling, langsiktig arealbruk, miljøutfordringer og sektorenes utfordringer. Det skal i tillegg vurderes om det er behov for å revidere hele eller deler av kommuneplanen.

Gjeldende planstrategi for Askøy kommune 2016-2020 ble vedtatt av kommunestyret 20.10.2016. Planstrategien tar utgangspunkt i at kommunen har en oppdatert samfunnsdel som bør legges til grunn for planarbeidet i denne kommunestyreperioden. Planstrategien skal i tillegg ha et avsnitt om den aldrende øyen.

Kommuneplanen

Kommuneplanen fastsetter kommunens visjon og peker ut satsingsområder. Den består av en samfunnsdel med handlingsdel, og en arealdel. Det foreligger en oppdatert samfunnsdel for årene 2015-2030, og det er påbegynt arbeid med å rullere arealplanen (2012-2023). Samfunnsplanen peker ut fem satsingsområder:

 • Den helsefremmende øyen
 • Den levende øyen
 • Den grønne øyen
 • Den unge øyen
 • Den skapende øyen 

Tematiske kommunedelplaner utdyper kommuneplanen. Planstrategien sier at det skal utarbeides fire tematiske kommunedel-planer. Egne temaplaner eller handlingsplaner konkretiserer og utfyller planverket ytterligere.

Kommuneplanen
 KommunedelplanTema-/og handlingsplaner
Oppvekst         -    Temaplan skole
-    Temaplan barnehage
-    Skolebruksplan
-    Plan for barnehageutbygging
Helse og velferd       Kommunedelplan helse og livskvalitet 2017-2030 er under arbeid       -    Handlingsplan for integrering av flyktninger
-    Temaplan barn og familie
-    Temaplan morgendagens omsorg 2015-2018
-    Interkommunal handlingsplan for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme
-    Temaplan mot vold og overgrep i nære relasjoner
-    Temaplan et verdig liv
-    Boligsosial handlingsplan
Kultur, friluftsliv og natur­opplevelser  Kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv 2014-2025 foreligger  -    Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
-    Temaplan for likestilling og mangfold
Klima, miljø og infrastruktur   Varslet oppstart i 2017 med forslag til planprogram   -    Trafikksikringsplan
-    Helhetlig ROS-analyse
-    Overordnet beredskapsplan
     

Handlingsprogrammet med økonomiplan

Dokumentet Handlingsprogram refererer til samfunnsplanens mål og strategier, og konkretiserer hvordan planverket følges opp operativt. Handlingsprogrammet inneholder også økonomiplanen. Økonomiplanen omfatter hele kommunens virksomhet og skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Økonomiplanen rulleres årlig, og skal omfatte minst de fire neste budsjettårene. I Askøy kommune framlegges økonomiplanen sammen med årsbudsjettet. De økonomiske rammene bygger på rammefaktorer i kommuneproposisjonen og statsbudsjettet. Økonomiske konsekvenser knyttet til mål og tiltak i kommunens handlingsplaner og programmer innarbeides i den grad det er rom for det innenfor et balansert budsjett.

Styringssystemet

Styringssystemet sørger for at det overordnede planverkets visjon, mål og strategier blir oppfylt i praksis. Styringssystemet bygger på prinsippene i mål- og resultatstyring. Askøy 2020, og virksomhetsplaner, er sammen med internkontroll overordnede elementer i styringssystemet.

Askøy 2020

Askøy 2020 er betegnelsen på det prioriterte endrings- og utviklingsarbeidet som er i gang for å oppfylle målene i kommuneplanens samfunnsdel og politiske beslutninger. År 2020 er et målepunkt i dette arbeidet.

Askøy 2020 består av tre hovedkomponenter:
Omstilling 2020
Prestasjonsledelse 2020
Kvalitet 2020

OMSTILLING 2020

Intensjonen med omstillingsprogrammet er å tenke strategisk og langsiktig på hvordan kommunen skal oppfylle målene i samfunns-planen og håndtere sentrale utfordringer og politiske vedtak. Både visjoner og målsettinger kan strekke seg godt utover 2020, men programmets resultatoppfølging vil vektlegge år 2020 som målepunkt.

Selve innholdet i programmet er et resultat av faglige, administrative og økonomiske vurderinger av viktige satsingsområder. Intensjonen med å organisere det med programstyring og prosjektledermetodikk er å styrke organisasjonens gjennomføringskraft.

Omstilling 2020 omfatter så langt følgende programområder:

 • Askøyprogrammet (samferdsel)
 • VA
 • Regionsenter Kleppestø
 • Mobbefri oppvekst
 • Boligsosialt velferdsprogram
 • Aktiv og trygg omsorg – hele livet
 • Barnefattigdom
 • En landsby rundt sårbare barn og familier
 • Inkludering
 • Digital kommune

PRESTASJONSLEDELSE 2020

Prestasjonsledelse 2020 er et ledelsesutviklingsprogram som har som formål å gi lederne den kompetansen som trengs for å skape resultater gjennom medarbeidere som presterer i hverdagen. Viktig kompetanse som skal bygges i dette programmet er evne til følgende:

 • Sette gode mål
 • Oppnå målene og realisere gevinster
 • Gjennomføre utviklingstiltak og kontinuerlig forbedringsarbeid
 • Skape motivasjon og optimal bruk av kompetanse

KVALITET 2020

Kvalitet 2020 skal vitalisere og bygge videre på kvalitetsarbeidet som allerede er gjort. Arbeid med kontinuerlig forbedring og å bygge en forbedringskultur, står sentralt. Det er et mål å ha felles kvalitetssystem og bruke felles metodikk. Kvalitetssystem og internkontroll skal videreutvikles. Noen områder kan være aktuelle for ISO-sertifisering. Det er også ønskelig å anskaffe et styringsinformasjonssystem. Dette har hittil blitt utsatt på grunn av manglende kapasitet.

Virksomhetsplaner

Et felles opplegg for virksomhetsplaner er et nytt element i styringssystemet som er innført i 2017. Virksomhetsplanen er virksomhetsleders verktøy for å synliggjøre målbildet, prioritere tiltak, samt følge opp resultater i egen virksomhet. Planen skal også brukes aktivt i dialogen med overordnet leder og egne medarbeidere.

Virksomhetsplanen gjelder på enhetsnivå (hver skole, hver barnehage, Familiehelsetjenesten, brannvesenet, økonomiavdelingen osv.). Planen utarbeides av lederen for enheten, og har en langsiktig del som synliggjør virksomhetens målsettinger, en tiltaksplan som beskriver utviklingsaktiviteter som skal iverksettes for å oppnå målene, og en gevinstrealiseringsplan som sier hvilke effekter og gevinster som skal oppnås og hvordan disse skal tas ut. Virksomhetsplanene erstatter systemet med lederavtaler.

Rapportering

Rådmannens rapportering til politisk nivå skjer gjennom årsmeldingen, kvalitets-meldinger, økonomirapportering, prosjekt-rapportering og i egne saker.


 

 Teksten hører med til rådmannens grunnlagsdokument til Askøy kommunes årsmelding for 2017

Back to top