1.Oppvekst

Kommunalavdeling oppvekst består av fagavdelingene skole, barnehage og kultur- og idrett, samt pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). PPT yter tjenester både til barnehager og skoler.

De viktigste oppgavene til kommunalavdelingen er å sikre gode oppvekst- og læringsvilkår for barn og unge, samt å bidra til gode muligheter for å utøve kultur- og idrettsaktiviteter for alle innbyggere. Avdelingen utgjør halvparten av kommunens totale tjenesteyting målt i budsjettkroner og har som målsetting at alle skal med.

Budsjett for 2018

Figur 17: Budsjett for 2018, andel kommunal­avdeling oppvekst

Kommunen har et større program som heter «Mobbefri oppvekst 2020». Dette består av fire større prosjekter der skole og barnehage har gjennomføringsansvar for to hver med kommunalsjef for programeier. Alle enheter innen kommunalavdelingen deltar, styringsgruppen for barn og unge er styringsgruppe. I tillegg er det laget «Partnerskap mot mobbing» der representanter fra kommunen, paraplyorganisasjoner, videregående skole med flere har forpliktet seg til antimobbearbeidet. Spesielt for vårt program er solid medvirkning fra frivillige lag og organisasjoner i kommunen.

Andelen elever i elevundersøkelsen som opplever seg mobbet går ned:

 AskøyNorge
2016 8,2 % 7,4 %
2017 7,6 % 7,7 %

Tallene viser en positiv tendens, men er selvfølgelig for høye ennå. I tillegg ser vi også at det er mer mobbing blant ungdomsskoleelever enn i barneskolene. Negativt i 2017 er at andelen som opplever seg mobbet av voksne øker.

Kommunalavdelingen ved kulturavdelingen var i førersetet for et vellykket Sykkel-VM 2017. Helgen 16. og 17. september ble en folkefest der over 10 000 innbyggere stod langs sykkeltraseen fra Ravnanger, mange kulturinnslag fra scene og god mediedekning. Kommunens utgifter i denne sammenhengen var 1,5 millioner kroner til arrangøren, 0,5 millioner kroner til lokale tiltak bevilget av kommunestyret, samt knappe 200 000 kroner som ble tatt av ulike fond knyttet til folkehelse og aktiviteter for barn og unge. I tillegg er det brukt 2 750 arbeidstimer til forberedelse og gjennomføring av arrangementene. Dette medførte at andre oppgaver tidvis måtte utsettes. Kommunen betalte «Sykle til jobben»-aksjonen for alle innbyggere – en aksjon som også var vellykket målt i deltakertall og aktivitet. Sykkelrampene som ble laget er tatt vare på og vil brukes i opplæring på skolene. Kommunen har ikke kompetanse eller kapasitet til å gjennomføre kost-/nytteevaluering av Bergen 2017.

Kommunen meldte seg i 2016 på KS Utviklingsprogram for politisk og administrativ ledelse: "Den gode skoleeier- og barnehagemyndighet." Programmet som har medført flere tiltak og forslag til forbedringer avsluttes i 2019.

Kommunalavdelingen går med et mindre underskudd. Dette skyldes i hovedsak overforbruk på skyss på grunn av særlig farlig skolevei i forbindelse med utbedring av veier og utgifter til skolepenger for barn i fosterhjem utenfor kommunen. Enhetene er underlagt månedlig budsjett- og regnskapskontroll gjennom året.


2.Barnehage

Det er god søknad til barnehageplass i kommunen. Etterspørselen er størst i sør og nordvest. Tallet på barn i barnehage har økt det siste året. Ved utgangen av 2016 var det 2 079 barn med barnehageplass i Askøy, mens det ved utgangen av 2017 var 2 114 barn.

I tillegg ga private barnehager i våre nabokommuner tilbud til 53 barn våren 2017 og 37 barn høsten 2017. Mens private barnehager på Askøy ga tilbud til 12 barn våren 2017 og 13 barn høsten 2017.

Oppgaveområde

Det er ni kommunale barnehager i Askøy. Hanøy barnehage administrerer også Askøy Forum barnehage.

Det gjennomføres en årlig lekeplasskontroll. På bakgrunn av dette utarbeides en rapport for hver barnehage, som beskriver feil og mangler. Høsten 2017 ble det gjennomført en opprustning av de verste feil og mangler, og de dårligste lekeapparatene ble skiftet ut med nye. Det er fortsatt behov for vedlikehold og fornying.

Voksentettheten i barnehagene var i 2017 på 6,5 barn per voksen.

Sykefraværet i kommunale barnehager

200912,83 %20149,89 %
2010 13,6 % 2015 10,58 %
2011 13,54 % 2016 11,85 %
2012 11,53 % 2017 11,33 %
2013 11,17 %    

 Tabell 7: Sykefraværet i kommunale barnehager, i %

Barnehage har arbeidet med å utvikle og tilpasse avdelingens informasjonsrutiner og nettsider. Informasjonsflyten til barnehagene forbedres gradvis, blant annet ved å utvikle vår side i kommunens kvalitetssystem. Dette har de private barnehagene ikke fått lesetilgang til ennå. Arbeidet med nye nettsider for barnehagene er ikke startet opp.

Åtte av ni kommunale barnehager er på Facebook, og legger ukentlig ut ny informasjon om barns læring og utvikling i barnehagen.

Kommunen har 18 private barnehager. Kommunen har mye arbeid knyttet til veiledning, tilsyn, økonomisk likeverdig behandling og drift av disse. Fagavdelingen tar aktivt ansvar for helheten i tjenestetilbudet, ved at alt som tilbys av kvalitets- og kompetanseutvikling til barnehager også tilbys private barnehager

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et individuelt tilrettelagt tilbud, jamfør barnehageloven § 19 g. 

Antall meldinger og vedtak om individuell tilrettelegging

Antall meldinger fra foreldre119
(i retur) 3
Antall enkeltvedtak 116
Vedtak i samsvar med søknad 4
Vedtak delvis i samsvar med søknad 77
Antall avslag 35
Antall klager 15
Medhold 0
Delvis medhold 3

Per 1. august 2017 (slutten av barnehageåret) fikk 67 barn spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven § 19 a. Tildelte årstimer var 10 047 med spesialpedagog og 1 645 med assistent.

Innen utgangen av 2017 fikk 69 barn spesialpedagogisk hjelp, 12 068 timer gikk til spesialpedagog og 2 900 gitt av assistent. Det vil si at flere barn får spesialpedagogisk hjelp første barnehagehalvår 17/18 enn hele barnehageåret 16/17.

I første halvår av 2017 har vi hatt ulike lavterskeltilbud som barnehagene har kunnet benytte seg av. Logopedisk hjelp, Marte Meo-veiledning og spesialpedagogisk hjelp er gitt som lavterskeltilbud til barn som barnehagens personale er bekymret for, og som det er behov for veiledning til. Disse tiltakene har høsten 2017 blitt redusert eller helt tatt vekk, da de måtte gå inn i arbeidet med barn som har fått spesialpedagogiske vedtak.

Tre spesialpedagoger har deltatt som kursholdere og veiledere i Opplæringsprogrammet for barnehager.

Høsten 2017 ble logopeditjenesten endret. Det vil bli gitt mer veiledning til personalet og foresatte, og mindre direkte trening til det enkelte barn med logoped. Det er blitt gitt hjelp til 35 barn på lavterskel høsten 2017, hvorav 16 er avsluttet.

Bruker

Stortinget vedtok maksimalpris for barnehageplass på kr 2 730 per måned, med virkning fra 1. januar 2017. Både kommunale og private barnehager har holdt maksimalprisen gjennom året. Maksimalprisen åpner for at barnehagene kan innhente tilleggsbetaling for kost og mange barnehager tar slik betaling.

I 2015 ble det innført en nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen, som innebærer at ingen husholdninger skal betale mer enn seks prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Det er også innført en ordning som gir alle 3-, 4- og 5-åringer som bor i husholdninger med lav inntekt rett til 20 timers gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Tabell 8: Samlet skattepliktig kapital- og personinntekt for husholdningen og hvor mange husholdninger som har søkt om og fått innvilget inntektsgradert foreldrebetaling i kommunen.

Inntekt Antall hus­holdningerAntall barn totaltHerav antall barn nr. 2 i husholdningenHerav antall barn nr. 3, 4 eller flere i husholdningenHerav antall barn som får gratis kjernetid
0 – 99 999 kr 13 15 2 0 3
100 000 – 149 999 kr 6 7 0 0 2
150 000 – 199 999 kr 17 22 5 0 15
200 000 – 249 000 kr 20 24 4 0 12
250 000 – 299 000 kr 18 23 5 0 10
300 000 – 349 999 kr 19 23 4 0 11
350 000 – 399 999 kr 18 20 2 0 12
400 000 – 449 999 kr 19 24 5 0 6

450 000 – 499 999 kr

>= 500 000 kr

9 12 3 0 1

 

Kommunen mottar en jevn strøm av søknader til begge ordningene. Totalt har 170 barn fått vedtak om reduksjon i foreldrebetalingen, og av disse har 72 barn fått vedtak om gratis kjernetid.

Alle barnehager på Askøy skal legge til rette for foreldremedvirkning og barns medvirkning, og skal beskrive dette i sitt planverk. Barnehage følger som tilsynsmyndighet opp disse føringene. Det arbeides godt med å etablere god praksis for barn som skal begynne på skolen. Retningslinjene er gjennomført.

I november ble den årlige brukerundersøkelsen gjennomført, med svært gode resultater for barnehagene og med stor grad av fornøydhet blant foreldre. Mest misfornøyd er foreldre med åpningstidene og vedlikehold av inne- og utemiljøet i kommunale barnehager. Barnehagene må dokumentere hvordan brukerundersøkelsen presenteres og følges opp.

 

Foreldreundersøkelse barnehage

Figur 18: Foreldreundersøkelse barnehage, Askøy kommune 2017

Medarbeider

Prioriteringene i kvalitets- og kompetanseutviklingsplanen har blitt fulgt. Tiltakene i handlingsplanen har blitt gjennomført. I all hovedsak tilbys alle kompetansetiltak både til kommunale og private barnehager. Det er også gjennomført ledersamlinger for styrere i kommunale og private barnehager, med ulike temaer knyttet til ledelse og fag.

I regi av Barnehage tilbys kurs og kompetanseheving for hele personalgrupper på en av fem planleggingsdager. Planleggings-dagen 3. februar 2017 hadde mobbing i barnehagen som tema.

Mobbefri oppvekst er et satsingsområde i kommunalavdelingen. Fagavdelingen deltar i to prosjekter

 • Læringsmiljøprosjekt barnehage, i regi av Utdanningsdirektoratet (Hanøy/Askøy forum, Tveit og Ramsøy barnehager)
 • Sammen mot mobbing i barnehagen, i samarbeid med Uni Helse Research. Per 31.12.17 har åtte barnehager gjennomført 6x3 timers opplæring i programmet, og åtte barnehager er halvveis i sin opplæring.

Det er avholdt fire fagdager for alle barnehagelærere, med hovedtema:

 • Arbeid med minoritetsspråklige barn
 • Systematisk arbeid med språk og språk-miljø i barnehagen
 • Ny rammeplan for barnehagen – hva så?
 • Barn med særskilte behov

Den årlige fagdagen overgang barnehage-skole i samarbeid med Skole hadde hovedtema språk, lese- og skriveopplæring.

Vi hadde nettverkssamlinger for nye barnehagelærere som var ferdig utdannet i 2016 / 2017 etter oppsatt plan.

Kursprogram for fagarbeidere og assistenter med hovedvekt på danning og den voksnes rolle ble videreført inn i 2017 med tre samlinger.

Vi startet også opp et IKT-prosjekt i 2016, der en privat og alle kommunale barnehager søkte om å delta. Dette er videreført i 2017. Hoved-målet er å utvikle kreativ IKT-bruk sammen med barna. På planleggingsdagen i februar 2018 for 330 barnehageansatte, var fem barnehager på scenen og viste og fortalte om sin digitale praksis i arbeid med barn.

Kompetansemidlene fra Fylkesmannen i 2017 skal brukes i samsvar med Kunnskapsdepartementets strategiplan Kompetanse for framtidas barnehage. Kompetansestrategien omfatter fire tematiske satsingsområder som er forankret i formålet og rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.

De lokale prioriteringene er:

 • Pedagogisk ledelse – barnehagen som lærende organisasjon
 • Danning og kulturelt mangfold
 • Et godt språkmiljø for alle barn
 • Barn med særskilte behov

Følgende rapportering er sendt Fylkesmannen i Hordaland for 2017 når det gjelder tiltak innen temaområder, her vist antall barnehager som har deltatt på ulike kompetansetiltak i kommunen i 2017:

antall barnehager som har deltatt på ulike kompetansetiltak i kommunen i 2017

 PrivateKommunale
Barn med særlige behov 18 9
Pedagogisk ledelse – barnehagen som lærende organisasjon 12 9
Et godt språkmiljø for alle barn 9 5
Trivsel i barnehagen – et godt omsorgs- og læringsmiljø 12 9
Egne satsinger 18 9

 Alle barnehagene i kommunen har nå fått tilbud om og har gjennomført «Opplæringspakken». Pakken skal styrke barnehagens kompetanse i å identifisere og bistå utsatte barn, og bidra til å hjelpe barn som strever i hverdagen på et tidligst mulig tidspunkt (gjelder barn med tilknytningsvansker, omsorgssvikt og tilsvarende.).

Det pedagogiske tilbudet i Askøybarnehagene holder høy kvalitet. Per 15.12.2017 er det ingen gjeldende vedtak om dispensasjon fra barnehagelovens krav til utdanning for pedagogiske ledere. Det er kun gitt to dispensasjoner for kortere tid og i mindre stillingsstørrelser.

Plan for rekruttering av pedagogisk personell til Askøybarnehagene er utarbeidet, og er lagt fram for Utvalg for oppvekst og Utvalg for levekår.

Tjenesteutvikling

Det er utviklet en felles tilsynsordning for barnehager i Region vest, organisert slik at tilsyn blir gjennomført i en annen kommune enn der den som utfører tilsynet er ansatt. Det regionale tilsynet i barnehager startet i 2010, og alle barnehager på Askøy har i løpet av en treårsperiode stedlig tilsyn. I 2017 fikk åtte barnehager tilsyn etter barnehageloven § 19 (politiattest) og § 20 (taushetsplikt). Videre føres det skriftlig tilsyn med innrapportert barnetall, areal og bemanning per 15. 12. hvert år. Det opprettes eventuelt tilsynssak ved bekymringsmeldinger og klager fra for eksempel foreldre.

Plan- og prosjektarbeid

Desember 2014 vedtok kommunestyret Plan for barnehageutbygging 2014 - 2030. Tiltakene og prioriteringene av disse blir evaluert og justert hvert år.

Lokal rammeplan for Askøybarnehagene 2013 - 2016 med handlingsplaner er justert og forlenget til 2017. Ny rammeplan for barnehagen kom i 2017, og har dannet grunnlag for arbeidet med Temaplan barnehage 2018 - 2021, som ble vedtatt i kommunestyret 1.2.2018. Temaplanen er et redskap for å sette en minstestandard for det pedagogiske innholdet i Askøybarnehagene.

Økonomi

Barnehage har et positivt årsresultat, noe som i hovedsak skyldes vakanser og for høyt budsjettert barnetall i private barnehager. Det er ikke midler til tilfredsstillende vedlikehold av barnehagebygg og lekeplasser. Plan for barnehageutbygging 2014 - 2030 er ferdigstilt og vedtatt i kommunestyret 18.12.2014. Tiltakene de nærmeste årene er i forbindelse med budsjettbehandling utsatt ett år. Kommunen er i ferd med å sikre seg tomten Svartskog heiane til kommunalt barnehageformål.

Økonomi

MålTiltakResultater
Barnehagen skal ha god kunnskap om barns tilknytning og tilknytnings­vansker. Personalet skal være i stand til å igangsette nødvendige tiltak. Gjennomføring av «Opplærings­pakken» (omtalt i årsmeldingen) §  Drøftinger i ressursteam
§  Henvisninger
§  Interne tiltak i den enkelte barnehage
§  Følge kommunens modell for identifisering og opp­følging av barn med foreldre som har rus- og psykiske vansker.
Barna erfarer og utvikler allsidig kompetanse knyttet til IKT. Personalet bruker IKT som en integrert del av det pedagogiske arbeidet IKT-nettverk §  5 barnehager presenterte sin digitale praksis i ord, bilder, film på sist planleg­gingsdag
Utviklingsarbeid i alle kommunale barnehager
Felleskurs for ansatte
Barnehagen skal være bevisst på betydningen av barne­hagens fysiske læringsmiljø Læringsmiljøprosjektet Presentert i UFO
Barnehagen skal gjennomføre årlig brukerundersøkelse Udir sin foreldreundersøkelse gjennomført i november 2017 §  Samlet resultat presentert for UFO i dag og er omtalt i årsmeldingen
Alle barnehageansatte har en grunnlagskompetanse og flere verktøy for å forebygge mobbing i barnehagen Sammen mot mobbing (skolering for alle ansatte 6x3 timer) §  Gjennomført for 8 barne­hager, 8 barnehager har gjennomført 3 samlinger, de resterende starter høsten 2018
Læringsmiljøprosjektet §  3 barnehager deltar i piloten, og er halvveis i lærings­løpet.
Barnehagen har gode og utviklende lederteam Utviklingsprogram for leder­teamene påbegynt i 2017, og fortsetter i 2018. §  Kvalitets besøk som starter i 2018 vil kunne være mer konkret hva gjelder å peke på resultater
Skolering pedagoger (fagdager)
  Nettverk for nyutdannede pedagoger  

3.Skole

Avdelingen består av 17 grunnskoler og Askøy voksenopplæringssenter. Skoleeier skal sikre at kravene i opplæringsloven er oppfylt (jf. oppll. § 13-10). Fagavdelingen har egen logopeditjeneste på 2,4 årsverk som betjener grunnskole og voksenopplæring. Ansvar for Ungdommens kommunestyre (UKS) er også lagt til Skole. Det kommer egen årsmelding for UKS. Rådmannen leverer årlig "Kvalitetsmelding skole" til kommunestyret og det vises til denne for mer uttømmende informasjon om områder som er omtalt i årsmeldingen.

Bruker

 

Elevtall i Askøy kommune (per 1. oktober)

 2014201520162017
Elevtall 4 047 4 176 4 222 4 264
Årlig vekst 1,6 % 3,2 % 1,1 % 1,0 %
Elever i private skoler (Bergen og Fjell) 39 29 47 51
Barn i SFO 1 055 1 013 1 047 972


Skolemiljø og mobbefri oppvekst

Skolemiljø er ett av tre satsingsområder i Temaplan skole. Høsten 2017 tok skolene i Askøy i bruk «Plan for trygt og godt skolemiljø» som bygger på nye krav i opplæringsloven fra 1.8.2017. Planen inneholder tydelige krav og hjelp til å forebygge, avdekke og håndtere uønskede hendelser. Planen vil etter prøving bli endelig vedtatt politisk våren 2018.

Læringsmiljøprosjektet i Ravnanger krets (fire barneskoler og en ungdomsskole) som startet høsten 2016 er et av prosjektene i programmet Mobbefri oppvekst. Prosjektet har gitt verdifull kunnskap og erfaring, og har vært en viktig bidragsyter til «Plan for trygt og godt skolemiljø». Prosjektet avsluttes i 2018, men arbeidsmåter og samarbeid mellom skoler og med nærmiljøet vil bli videreført.

Folkehelseprosjektet «Medvirkning for et mobbefritt oppvekstmiljø – nærmiljø som fremmer folkehelse» vektlegger utvikling av ny metodikk knyttet til involvering av barn og ungdom i arbeidet med å tilrettelegge gode nærmiljø fri for mobbing. Hetlevik krets er pilot i dette arbeidet.

Elevundersøkelsen 2017 viser en reduksjon i andel elever i Askøyskolen som opplever seg mobbet og krenket. I skoleeiers oppfølging av skolene er det en forventning til videre arbeid for å avdekke og håndtere mobbesaker. Som i 2016 viser undersøkelsen at for mange elever opplever seg mobbet av voksne. Saker som blir avdekket blir fulgt opp i samsvar med rutiner utarbeidet i «Plan for trygt og godt skolemiljø».

Tjenesteutvikling

Systematisk skole-hjem samarbeid foregår i foreldreutvalg (FAU), samarbeidsutvalg (SU) og skolemiljøutvalg (SMU). Skolene har på plass formelle rådsorgan, og det jobbes særlig med å få SU og SMU til å fungere etter intensjonene. Det er et mål å få mer aktiv politisk deltakelse i alle skolenes samarbeidsutvalg. Kommunen har et aktivt foreldreutvalg i grunnskolen (KFU) med månedlige møter. Her er som regel fagsjef eller rådgivere til stede for å drøfte og informere.

Skole har 2,4 årsverk til logopedtjenestene. Logopedene yter hjelp til elever i grunnskolen og voksne brukere, samt veiledning til foresatte og ansatte. I grunnskolen er behovet stort, og ressursen er de siste årene ikke endret tross økt elevtall. I den voksne målgruppen er det hovedsakelig personer som er henvist fra logopedtjenesten ved Helse Bergen med talevansker etter infarkt. Tjenesten har venteliste.

Tilbudet om tospråklig opplæring etter opplæringsloven § 2-8 blir gitt ved den enkelte skole etter språkkartlegging og vedtak. Dette for å gi god grunnleggende norskopplæring. Askøy kommune har innføringsklasser ved Kleppe skole og Kleppestø ungdomsskole. Askøy kommune har 22 tospråklige lærere og assistenter som underviser elever ved de fleste skolene. Utfordring med mottak av flyktninger fra krigsområder med omfattende traumer og manglende skolebakgrunn var særlig stor i 2017.

Tabell 9: Elever med vedtak § 2-8

 2014201520162017
Antall elever Askøy 161 181 164 149
Andel Askøy av samlet elevtall 4,0 % 4,3 % 3,9 % 3,5 %
Andel hele lander 7,0 % 7,0 % 7,2 % 7,1 %

 

Askøy voksenopplæringssenter gir norskundervisning både på dag- og kveldstid. Antallet deltakere varierer gjennom året, noen kommer på kurs bare en kortere periode, andre går flere år. I 2017 er det cirka 140 deltakere som har fått opplæring i norsk og samfunnskunnskap. De fleste deltakerne på dagtid er innvandrere med rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. På kveldstid er det i hovedsak betalingskurs for arbeidsinnvandrere. Askøy kommune har også gitt grunnskoletilbud for voksne siden høsten 2015. Ved skolestart 2017 deltok 33 elever fordelt på to årskull i dette tospråklige tilbudet. Voksenopplæringen gir også spesialundervisning for voksne etter opplæringsloven § 4-A.

Askøyskolen har fokus på elevenes læring med IKT.

«Teknologiutviklingen virker inn på alle fag, og digital kompetanse må komme til uttrykk i alle skolefagene»

- Meld. St. 28 2015-16 Fag Fordypning Forståelse

Våren 2017 deltok alle IKT-ansvarlige på to dagers konferanse i Bergen – Læring på digitale flater.

Høsten 2017 startet Hetlevik skole opp med prosjektet «Heldigital skole». Alle elever på Hetlevik skole har hver sin PC og har tatt i bruk G Suite (Google sin skyløsning). Skolen skal prøve ut samhandling med elever og foreldre på denne plattformen. Prosjektet skal evalueres våren 2018. PC-tettheten for barneskolene er per 31.12.17 er 1,9, ungdomstrinnet har full dekning. Prosjektet inngår i en større helhet, både skolebasert og kommunalt i regionen.

Erfaringene med IT-fagarbeider på Kleppestø ungdomsskole og Kleppestø barneskole har vært positive, det er ønskelig å få på plass en tilsvarende ordning også for de andre skolene. Høsten 2017 startet skole og barnehage opp en anskaffelsesprosess med nytt oppvekst-administrativt system (OAS).

I budsjett 2017 ble det bevilget økte midler til vedlikehold av skolebygg. Det er utarbeidet vedlikeholdsplan for det enkelte skolebygg, og Teknisk har i god dialog med skolene gjort nødvendige kartlegginger og prioriteringer. Selv om behovet for vedlikehold er stort, gjør forbedrede rutiner at dette nå er mer forutsigbart. Flere av skolene er ikke helseverngodkjente.

Drift av bygg er en utfordring for skolens ledelse, som bruker mye tid og ressurser til å håndtere små og store driftssaker. Ny teknologi i låssystem og ventilasjon gir enkelte skoler større utfordring med oppfølging av utleie.

Skole har i 2017 øremerket 300 000 til vedlikehold av lekeplasser. Deler av midlene går til å følge opp avvik. Ved mange skoler er det et godt samarbeid med FAU om innkjøp og montering av nye lekeapparat.

Planlegging av nye skoler i Erdal krets og Skogstunet skole er i gang. Skolebruksplanen sin arealnorm og beskrivelse av ulike rom og funksjoner er førende. Kleppestø barneskole og Tveit skole er under utbygging, og vil bli ferdigstilt de nærmeste årene. Det er fremdeles en stor utfordring å skaffe nødvendig kapasitet ved skoler som ikke er prioritert i økonomiplanen. Bruk av midlertidige bygg vil derfor fremdeles forekomme.

Medarbeider

Skole har cirka 600 ansatte, hvorav 420 er lærere og ledere, resten er fagarbeidere, konsulenter og renholdere. I Askøyskolen vektlegges skolebasert kompetanseutvikling. Plandager og felles fagdager brukes derfor i hovedsak til kollektiv utvikling for alle ansatte innen den enkelte skoles prioriterte satsingsområder. Ansatte i askøyskolen deltar i tillegg på samlinger og arrangement sammen med andre avdelinger, kommuner og samarbeidsinstanser. Felles årlig fagdag skole-barnehage, arrangert i samarbeid med barnehageavdelingen, er et eksempel på dette.

I skoleåret 2016/-17 gjennomførte 28 lærere i askøyskolen videreutdanning med støtte fra programmet «Kompetanse for kvalitet». I skoleåret 2017/-18 har 27 lærere startet på videreutdanningen i regi av ordningen. Skoleåret 2016/-17 satte Skole i gang lederutviklingsprogrammet «Elevsentrert ledelse». Målet for programmet er at alle skoleledere skal ha kunnskap om-, og ferdigheter til å drive elevsentrert ledelse på egen skole. Arbeidet med programmet har fortsatt gjennom skoleåret 17/18.

Samlet sykefravær i 2017 var på 6,8 %, som er en liten økning fra 2016. Korttidsfraværet varierer mellom enhetene (skolene) fra cirka 1 % til tett oppunder 3 %. Det er korttidsfraværet som utgjør en utfordring da det i de fleste tilfeller er behov for å sette inn vikar ved fravær.

Økonomi

Skole sin samlede økonomiske ramme var i 2017 på 375,25 millioner kroner. Skole fikk økte statlige ressurser til tidlig innsats og øremerkede kommunale midler til økt lærertetthet. Dette har ført til flere lærere og GSI 2017 viser en økning i lærertetthet (gruppestørrelse 1) fra 16 til 15 elever per lærer.

Regnskapet viser et samlet merforbruk på 3,5 millioner kroner i Skole. Merforbruket skyldes i hovedsak økte utgifter til skoleskyss (1,2 millioner kroner) og fosterbarn i andre kommuner (3,5 millioner kroner).


4.Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste er sakkyndig instans i forhold til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning for barn i alderen 0-16 år, samt voksnes rettigheter på grunnskolens område. PPT skal hjelpe barn, elever og voksne med særskilte behov. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PPT har både system- og individrettede lovpålagte arbeidsoppgaver. PPT er organisert i tre team: Fellesteam, Barnehageteam og Skoleteam.

I 2017 fikk PPT tre nye stillinger, og består nå av 16 faste ansatte (15,6 årsverk). Redusert saksbehandlingstid var begrunnelsen for styrkingen.

Teamene lager sakkyndige vurderinger knyttet til barn i førskolealder og i grunnskolen. PPT samarbeider med enhetene i månedlige fastedagar og ressursteam skole og annenhver måned i barnehage. I tillegg har PPT foreldresamarbeid i forbindelse med sakkyndige vurderinger knyttet til enkeltbarn. Teamene har i 2017 utviklet drøftings modellen SIKT (Systematisk innsikt i kontekst og tanker) for å bidra til bedre refleksjonskultur og inkludering av barn og elever med særlige behov. Denne modellen er i ferd med å tas i bruk i barnehager og skoler.

PPT har deltatt i Læringsmiljøprosjektet (i regi av Udir) sammen med Skole.

Medarbeider

PPT har hatt et sykefravær på 10,35 % (Askøy kommune har i snitt 8,58 %), en nedgang fra 16,77 % året før. Det som er utfordrende er å rekruttere vikarer med den rette kompetansen for å kunne utføre de lovpålagte oppgavene i langtidssykefravær.

Tiltak for arbeidsmiljø- og medarbeiderutvikling

Kontorets Nærværsutvalg (NU) har jevnlige møter med fokus på HMS-arbeid og reduksjon av sykefravær og det er gjennomført en rekke tiltak. Kontoret har fulgt opp medarbeiderundersøkelse (10-faktor) og arbeidet med bevarings- og endrings områder.

Kompetanseheving

Tjenesten har satt i gang utviklingsarbeid knyttet til "Nevroaffektiv utviklingspsykologi i praksis" (NAU) og "Theraplay". Målet med arbeidet er å få økt kunnskap og handlingskompetanse om hvordan samspill og relasjoner påvirker utvikling og læring ut fra et reguleringsprosjekt. PPT har også gjennomgått COS-programmet (Trygghetssirkelen) for å fremme refleksjon og inspirasjon som de ansatte kan ta i bruk i samarbeidet ute i barnehage og skole.

PPT har nylig innledet et samarbeid med RVTS Vest som skal bistå PPT i det videre arbeid med intern kompetanseutvikling samt arbeide med å få etablert mer av denne kompetansen i skolen. Dette for å kunne fremme et inkluderende og trygt skolemiljø samt bidra til at elevene i askøyskolen i større grad får utnyttet sine potensial for læring og utvikling.

I tillegg deltar flere ansatte på ulike etterutdanninger knyttet til SEVU.

Måloppnåelse og resultater

PPT har lagt vekt på å endre fokuset fra individ- til systemrettet arbeid. Kontoret deltar derfor i omtrent 35 ulike samarbeidsarenaer i kommunen og på tvers av kommuner. I tillegg har en del av arbeidet bestått i å redusere enkeltsaker. I 2012 hadde PPT over 700 enkeltsaker, og per desember 2017 var det 415 aktive enkeltsaker, 189 av disse ble henvist i løpet av 2017. Siden 2012 har PPT sett en økning av henvisninger for barn og unge med komplekse, sammensatte vansker, psykiske vansker og atferdsvansker og skolevegring. Parallelt har kontoret vært opptatt av å støtte skolen i håndtering av individuelle behov via tilpasset opplæring.

 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid ved kontoret


Figur 19: Gjennomsnittlig saksbehandlingstid ved kontoret har i 2017 vært 3,5 måneder for barnehage­saker og 5-6 måneder for skolesaker.

Lovens krav til saksbehandlingstid innen 1-3 måneder, brytes når det gjelder skolesaker. Dette har sammenheng med høyt sykefravær og mangel på vikarer over tid og stor grad av enkeltsaker som henvises. Kontorets saksbehandlingstid kan også ses i sammenheng med utvikling av og lovens nye krav til systemrettet arbeid i barnehage og skole.

Kontorets utfordring med hensyn til saksbehandlingstid påvirkes også av rammebetingelser i barnehage og skole. Reduserte rammebetingelser påvirker deres mulighet til å ivareta barn og elever innenfor ordinært barnehagetilbud og tilpasset opplæring.

Saksbehandlingstid

Figur 20: Saksbehandlingstid (mnd.), fordelt på måneder

PPT Askøy har hatt stor grad av måloppnåelse på flere områder, men spesielt i forhold til målet om redusert saksbehandlingstid, færre til meldinger og økt til melding av sammensatt problematikk.

Nettverk, prosjekter og utviklingsarbeid

PPT driver egne systemrettede nettverk inn mot ansatte i barnehage og skole:

 • Nettverk autisme
 • ASK nettverk (Alternativ supplerende kommunikasjon)
 • Konsultasjonsteam for skolevegring

Økonomi

Budsjettåret 2017 har PPT overskudd. Dette skyldes sykepengerefusjoner som ikke ble benyttet, jf. tidligere kommentar knyttet til utfordringer med å rekruttere vikarer til tjenesten.


5.Kultur, idrett og friluftsliv

Fagavdeling kultur- og idrett består av sju fagfelt og har ansvar for utviklingen av aktivitet på Herdla fort, Strusshamn kultursenter, Ungflimmer og Bergen kringkaster samt drift, rehabilitering og utvikling av idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. Avdelingen yter tjenester mot frivillige lag og organisasjoner og enkeltpersoner, og er involvert i samarbeidsprosjekter sammen med andre fagavdelinger i kommunen.

Oppgaveområde

Kultur og idrett skal sikre et allsidig aktivitetstilbud der innbyggerne skal ha tilgang til et rikt og mangfoldig kultur-, idretts- og friluftsliv. Fagavdeling kultur og idrett yter tjenester innen fagområdene: barn og unge, kulturtilbud til flyktninger og innvandrere, personer med nedsatt funksjonsevne, bibliotek, kulturskole, idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, frivilligsentral, allment kulturarbeid, museum og kulturminner. Administrere Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken.

Bruker

Avdelingen har etablert en tilgjengelig lag database med oversikt over etablerte lag og organisasjoner i kommunen. Lag, organisasjoner og enkeltpersoner søker til tilskuddsordningene innenfor kultur og idrett.

Frivillige lag, organisasjoner, velforeninger og andre sammenslutninger som oppsøker avdelingen, får råd og veiledning knyttet til etablert og ny aktivitet; informasjon om tilskuddsordninger og om de ulike offentlige tjenestene. Avdelingen har startet prosjekt «Flere farger» som er en mindre utgave av «Fargespill». Målgruppen er barn og unge med flerkulturell bakgrunn og etniske norske barn og unge. Den kulturelle bæremeisen er etablert, i første omgang som et prøveprosjekt, i samarbeid med barnehageavdelingen.

Biblioteket har i 2017 hatt en økning på deltakelse på arrangementer. Totalt hadde biblioteket 86 565 besøkende i 2017. Det er mest utlån til barn og unge. Skoler og barnehager tilbys ulike opplegg på biblioteket i henhold til arrangementer og bokprat, 2 137 har deltatt. I samarbeid med skole er det etablert en 50 % stilling som skolebibliotekar.

Til Strusshamn kultursenter er det bevilget midler til opparbeiding av areal til parkering for å imøtekomme rekkefølgekrav knyttet til bruk av Fargeriet. Det er oppført nytt kjøkken knyttet til Pakkhus salen og Steinkjelleren. Strusshamn kultursenter har redusert utleie grunnet pågående rehabiliteringsarbeider. Åpningen av Kystsogevekene 2017 ble lagt til Strusshamn kultursenter. Arrangementet ble gjennomført i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner.

Mindre arrangement er også gjennomført i løpet av året. Gjestehavnen som administreres av Askøy kystlag er godt besøkt. Arbeid med å få etablert mat aktør i bygningene, er påbegynt.

Bergen Kringkaster har ingen utvikling grun-net manglende ressurser. Bygning og eiendom har fredningsvedtak. Lokalforeningen Bergen Kringkaster har leieavtale med kommunen og foretar mindre vedlikehold og tilsyn. Det søkes midler fra Riksantikvaren.

Idrett og friluftsliv

Tilrettelegging av friluftsområder foregår kontinuerlig. Lysløypen ved Siglingavatnet er påbegynt og ventes ferdigstilt 2018/2019. Askøy på langs-traseen er etablert og tilrettelegging pågår i samarbeid med frivillige. Herdla fort er etablert som friluftsområde med godt besøk. Til utvikling og rehabilitering av idrettsanlegg, søkes det midler fra spillemiddelordningen.

Askøy kulturskole gir tilbud til barn og unge i alderen 6 -19 år innenfor musikk, dans, teater, visuell kunst og sirkus. Skoleåret 2017/2018 har kulturskolen tatt inn 363 elever, mens 188 elever er på venteliste. Totalt har kulturskolen 386 elevplasser, med 190 på ventelisteplasser. Kulturskolen tilbyr undervisning til det frivillige kulturlivet som korps og orkester, og underviser ukentlig 366 korpsmusikanter. Kulturskolen har i 2017 arbeidet med sluttføring av temaplan for kulturskole. Det er også utarbeidet fagplaner for alle kulturskolens fag. Fagplanene vil bli lagt som et tillegg til temaplanen.

Nasjonal rammeplan for kulturskolen, «Mangfold og fordypning», utgjør en viktig plattform for skriving av handlingsplanen, og kulturskolen er aktiv opp mot nasjonale prosesser i kulturskoleutviklingen. I perioden 2016-2018 mottar Askøy kulturskole veiledning i gjennomføring av nasjonal rammeplan fra Norsk Kulturskoleråd. Veiledningsarbeidet har fokus på lokalt utviklingsarbeid og medvirkning fra både administrasjon, lærere, kommunal ledelse og politisk nivå.

Ungflimmer ungdomskultursenter har god aktivitet, både i forhold til ungdom og andre. I 2017 har det vært fokus på å øke andre fagavdelingers bruk av senteret, og vi ser en økt kommunal bruk. Spesielt innenfor arbeid knyttet til flyktninger med blant annet "Språk-sprell" fritidsklubb for mindreårige flyktninger og «Kunsten å bo». I tillegg bruker Flere farger Ungflimmer som base for øvinger og forestillinger. Ungflimmer har også samarbeidet med Skole og fagavdeling barn og familie, der kulturarbeidere blir ressurser i nye prosjekter innenfor planprogrammene "Inkludering, deltakelse i fritid og samfunn", med blant annet "Flyktningkompis" og "Flere farger". I planprogrammet Barnefattigdom medvirker avdelingen i UngSommer, aktivitetskort og utstyrssentral.

Frivilligsentralen gjennomfører faste arrangement for ulike grupper, blant annet med å organisere den årlige familieturen til Lien, den internasjonale eldredagen. Overgangen fra statlig til kommunalt ansvar for tilskudd til frivilligsentraler, skaper ekstra grunnlag for drøfting om fremtidig organisering og innhold i Askøy frivilligsentral.

Medarbeider

Fagavdelingen har 28 årsverk fordelt på administrasjon, renhold og fagfelt. Nærværsutvalget er aktivt i henhold til rutinene og er oppdatert på avdelingens HMS-arbeid, oppfølging av sykemeldte og endringer i organisasjonen. Sykefraværet for 2017 er på 3,67 %.

I medarbeiderundersøkelsen "10-faktor 2017" har avdelingen utarbeidet målsetting og tiltak. Medarbeidersamtaler og lederavtaler blir årlig gjennomført. Kommunens visjon og fellesverdier er gjennomgått i møte med personalet og avdelingen utferdiget verdiord og betydningen disse har for daglig drift. Medarbeiderne samarbeider på tvers av fagavdelinger for å løse oppgaver og gi gode tjenester. Det gjennomføres årlige personalsamlinger som vektlegger faglig utvikling og samarbeid.

I det interkommunale kultursamarbeidet IKKUS (Sund, Fjell, Øygarden og Askøy) gjennomføres det årlig fagsamling med vektlegging på samarbeid, faglig kompetanse og erfaringsutveksling.

Økonomi

Aktiviteten er tilpasset vedtatte budsjettrammer. Til sammen 21 tilskuddsordninger blir overført søkere etter intensjon, formål og vedtatte retningslinjer. Det er i 2017 etablert to nye tilskuddsordninger. «Driftstilskudd museumslag», «Tilskudd vedlikehold museumssamlinger og kulturminne». Avdelingen søker midler fra fylkeskommune til "Den kulturelle skolesekken", "Den kulturelle spaserstokken" og spillemidlene.

Strusshamn kultursenter har fortsatt reduserte leieinntekter grunnet stengt kjøkken i Pakkhuset. Det er satt inn økt ressurs (fra 40 % til 100 %) på kulturtilbud flyktning og innvandrere. Det fordeles midler gjennom kommunal medvirkning til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg.

Tjenesteutvikling

Fagavdelingen har lagt inn arbeidsprosesser og prosedyrer i kvalitetssystemet. I etterkant av arbeidet med "Kommunedelplan kultur, idrett og friluftsliv 2014-2025" er det utarbeidet og vedtatt temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Handlingsplan for kulturskole er utarbeidet og legges frem for politisk behandling våren 2018. Handlingsplan kulturminne er igangsatt, handlingsplan bibliotek vil bli påbegynt i 2018, handlingsplan frivillighet på Askøy 2017-2021 er politisk vedtatt i 2017.

Det er etablert tilskuddsordning «Inkluderingstilskudd». Tilskuddsordningen er rettet mot lag og organisasjoner som inkluderer barn og unge berørt av fattigdomsproblematikk. I samarbeid med Røde Kors er prosjektet «Kompis» etablert. Prosjektet tilbyr aktiviteter for norske ungdommer sammen med ungdommer med flerkulturell bakgrunn. Flere farger, Ny plan for Den kulturelle skolesekken 2017-2021.

 

Ny plan for Den kulturelle skolesekken 2017-2021.

MålTiltakResultater
Styrke tilskudds­ordningen Driftstilskudd Museumslag, til­skudd museumssamlinger
og kultur­minne med vedtekter
Etablert vedtekter og søknads­skjema
Etablere tilskuddsordning barnefattigdom lag/org. Skriftlige avtaler med lag og organisasjoner, retningslinjer og søknadsskjema, samarbeid med fagavdeling barn og familie Utbetalt tilskudd til kvalifiserte søkere
Flerkulturelt kulturtilbud Etablert prosjekt «Flere farger» Øvelser og to konsert­fremføringer. Grunnlag for videreutvikling
Besøk/bruk av biblioteket  Utvide åpningstider, flere arrangement  Økt tilgang
6 549 barn og voksne på ulike arrangementer
Kulturtilbud barn 0-6 år Etablert prosjekt «Den kulturelle bæremeisen» i samarbeid med Barnehage To forestillinger med til sammen 180 deltakere
Styrke skolebibliotekene Ansatt 50 % stillingsressurs bibliotekar i samarbeid med skole­avdelingen Oppdatert skolebibliotek i 17 skoler, vedlikehold og utvikling
Økning i andre fagavdelingers bruk av Ungflimmer Etablert Språksprell, fritidsklubb for enslige mindreårige flyktninger, Kunsten å bo Økt aktivitet
Styrke samhandling med Skole  Rekruttering til Flere farger. Utarbeidelse av ny plan for DKS  Deltakelse, styrker inkluderings­arbeidet
Styrker og utvikler tilbudet
Redusere virkning av barne­fattigdom Samarbeid med barn og familie, etablert UngSommer Styrker tilbud for mål­gruppen
Inkludering Flyktning kompis/Kompis, Flere farger Nye tilbud som fremmer inkludering og deltakelse
Askøy på langs-traseen Opparbeide og vedlikeholde i samarbeid med frivillige Økt tilgjengelighet og benyttelse for innbyggerne
Økt bruk av friluftsområder  Opparbeide stier, merking og informasjon  Flere kjenner til de ulike områdene og stiene
Bedre tilgang
Rehabilitering idrettsanlegg Rådgivning til lagene om finansielle løsninger Sju anlegg

Teksten hører med til rådmannens grunnlagsdokument til Askøy kommunes årsmelding for 2017

Back to top