Tilskudd til lag som har aktiviteter som integrerer mennesker med nedsatt funksjonsevne

Søknadene behandles etter hvert som de kommer inn.

Krav til søker

Vil et lag eller andre sette i gang fritidsaktiviteter eller kulturtiltak som integrerer mennesker med nedsatt funksjonsevne, kan det ytes tilskudd til dette dersom det medfører merutgifter som:

  • ekstra trenerutgifter
  • spesielle ledsagerutgifter
  • andre utgifter som krever ekstra ressurser

Siktemålet er at lagene skal kunne legge til rette aktiviteter slik at ingen mennesker blir utestengt fra de aktiviteter de ønsker å delta i.

Slike tiltak bør utvikles i samarbeid med etaten etter den enkeltes behov, og etter nærmere avtale. Ta derfor kontakt på forhånd.

Søknadsbehandling

Lag som mottar tilskudd fra enhet kultur, idrett og næring er forpliktet til å oppfylle betingelser:

  • Alle må ha oppdatert lagsinformasjon i Brønnøysundregisteret og Frivillighetsregister.
  • Tildelte midler skal brukes i tråd med retningslinjene.
  • Lag og organisasjoner som mottar tilskudd plikter å opplyse om dette i sin markedsføring, trykksaker, årsmeldinger og i eventuell annonsering.
  • Ledsagerbevis skal godkjennes ved arrangementer. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlig kultur- og fritidsarrangement.

Klage

Dersom du får avslag på søknaden kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brevet fra oss.

Kontakt avdelingen

Back to top