(Vedtatt av Utvalg for oppvekst og levekår 1. desember 2009)

Formål

Askøy kulturskole tilbyr opplæring i kunst- og kulturfag til interesserte i kommunen. Hovedmålgruppe er barn og unge fra 6 – 19 år.

Elevinntak

Askøy kulturskole foretar opptak av nye elever hvert år. Søknad sendes på eget skjema eller digitalt på skolens nettside innen 1. mai. Det er ingen behovsprøving eller opptaksprøve. Søkere registreres fra og med det året de oppnår rett alder. Dersom det er for mange søkere til en disiplin, prioritertes de eldste, mens de yngste må vente på plass.

Søkere som registreres etter fristen, kommer nederst på ventelisten ved elevinntak i mai. Elever og foresatte i individuelle aktiviteter må binde seg for et halvt skoleår (ett semester) om gangen.

Alle gruppeaktiviteter har bindingstid på ett skoleår. Undervisningstjeneste til korps eller orkester har bindingstid på ett skoleår. Elever som ønsker det, kan delta på inntil to individuelle aktiviteter og en gruppeaktivitet. Om det oppstår ledig plass, kan elever også tas opp i løpet av skoleåret.

Nedre aldersgrense for registrering til de ulike disipliner

Kor 7 år Sirkus 7 år Gitar 10 år Musikkterapi Ikke satt
Ballett 7 år Bilde 8 år Sang 10 år Band -
Fiolin og cello 7 år Drama 8 år Slagverk -   -
Piano og orgel 7 år Jazzdans 9 år Blås -   -

Skoleår / elevens fremmøte

 • Askøy kulturskole følger grunnskolens skolerute med hensyn til ferier og fridager.
 • Elevene plikter å møte presis og forberedt til undervisningstimer og konserter / forestillinger.
 • Melding om fravær gis til elevens lærer. Forsømte timer erstattes vanligvis ikke.

Elevens egenandel

Eleven betaler egenandel som fordeles i to terminbeløp. Egenandelen utgjør kun en liten del av de totale utgiftene, og er å betrakte som betaling for elevplass og ikke for antall minutter undervisning. Størrelsen på egenandel og instrumentleie kan endres i kontraktsperioden, som følge av politiske vedtak. Det kan gis refusjon av egenandel ved tap av undervisning ut over to ganger pr. halvår dersom dette skyldes lærers sykdom eller mangel på vikar. Det gjelder også dersom eleven er sykemeldt over en lengre periode.

Materiell

 • Elevene sørger selv for å kjøpe noter som skal brukes i undervisningen.
 • Instrumentet må alltid holdes i spillbar stand.
 • Pianoelever må ha piano hjemme, keyboard er ikke tilstrekkelig.
 • Instrument og materiell som elever leier eller låner, må behandles varsomt.

Konserter, forestillinger og utstillinger

Askøy kulturskole arrangerer flere konserter, forestillinger og utstillinger i løpet av skoleåret. Å delta på slike arrangementer, som utøver og/eller publikum, er en viktig del av undervisningen. Det forventes derfor at alle elever deltar minst en gang pr semester.

Utmelding eller tap av elevplass

 • Utmeldingsfristene er 1. mai og 1. desember. Utmelding skal sendes skriftlig.
 • Eleven er automatisk påmeldt til neste skoleår hvis ikke utmelding foreligger innen fristens utløp.
 • Dersom elever av ulike grunner ønsker opphold fra undervisningen, kan de søke om å bli satt tilbake på venteliste.
 • Tidligere elever vil bli prioritert ved neste elevopptak.
 • Skolen kan si opp elevplassen dersom eleven gjentatte ganger ikke møter til undervisning, ikke viser tilstrekkelig interesse og engasjement, viser atferd som er til hinder for undervisningen eller ved manglende innbetaling av egenandel.