REGLEMENT FOR ASKØY KULTURSKOLE

Vedtatt i Utvalg for oppvekst og levekår 05.03.2020

 

Formål

Askøy kulturskole tilbyr opplæring i kunst- og kulturfag til barn og unge fra 5 til 19 år i kommunen. Kulturskolen kan også opprette tidsavgrensede kunst- og kulturtilbud for andre målgrupper.

Søknad

Søknad til kulturskolen gjøres digitalt via skolens nettsider innen 1. mai hvert år. Ved første gangs søknad mottas e-post med brukernavn og passord for innlogging i kulturskolens elevsystem, Speedadmin. Her kan man logge inn og blant annet endre på søknaden, se timeplan, elevens oppmøte og kontaktinfo til lærer. Alle elever/foresatte forplikter å vedlikeholde sin informasjon, og å holde seg oppdatert i portalen. 

Alle som står på venteliste må re-registrere (bekrefte) sin søknad og/eller plass innen 1. mai hvert år. Det blir sendt ut informasjon om re-registrering fra kulturskolen hver vår. 

Elevopptak

Askøy kulturskole gjør opptak av nye elever hvert år. Elever som får tilbud om plass får tilbudsbrev i perioden juni-august. Om det oppstår ledig plass, kan elever også tas opp i løpet av skoleåret.

Dersom det er flere søkere til et fag enn det det er plass til, prioriteres søkere som har meldt seg innen fristen 1. mai slik:

  • Tid man har stått på venteliste til det aktuelle faget
  • Elever uten tilbud fra kulturskolen prioriteres
  • Kulturskolens skjønnsvurdering (alder, tidligere erfaring, motivasjon, kjønnsbalanse etc.)

Alle fag har bindingstid på et halvt skoleår (ett semester) om gangen. Undervisningstjeneste til korps/orkester har bindingstid på ett skoleår. 

Elever som ønsker det, kan delta på maksimalt tre (3) ulike fagtilbud, fordelt på inntil to (2) individuelle aktiviteter og inntil to (2) gruppeaktiviteter.

Nye elever som ikke ønsker å ta imot plassen må gi beskjed om dette skriftlig innen to (2) uker etter mottatt opptaksbrev.

 

Nedre aldersgrense for kulturskolens fagtilbud:

Barnekor

7 år

Sirkus

7 år

Gitar

10 år

Ballett

7 år

Visuelle kunstfag

8 år

Sang

10 år

Fiolin

5 år

Teater

8 år

Slagverk

8 år

Cello

7 år

Jazzdans

9 år

Blåseinstrument

8 år

Piano

6 år

Kirkeorgel

9 år

Musikkterapi

Ta kontakt

 

Skoleåret/elevens fremmøte

Askøy kulturskole følger grunnskolens skolerute med hensyn til ferier og fridager. Elever og foreldre/foresatte finner oversikt over skoleruten og aktiviteter i kulturskolen ved å logge inn i kulturskolens elevsystem, Speedadmin.

Elevene plikter å møte presis og forberedt til undervisningstimer og konserter/forestillinger. Melding om fravær gis til elevens lærer. Forsømte timer erstattes ikke.

Ved opptak til kulturskolen tildeles man en elevplass, og ikke et antall ukentlige undervisningsminutter. Kulturskolen kan i perioder gjøre omorganiseringer i undervisningen i forbindelse med prosjekter, workshops, teoriundervisning eller andre aktiviteter som er relevant i henhold til Handlingsplan for Askøy kulturskole. Som elev har man medbestemmelse på hvilke prosjekter man skal være med på. Elevplassen kan ikke overføres til en annen person eller til et annet fagtilbud.

Elevens egenandel

Eleven betaler egenandel som fordeles i to terminbeløp. Kulturskoleplassen er sterkt subsidiert, og egenandelen utgjør kun en liten del av de totale utgiftene. Størrelsen på egenandel og instrumentleie fastsettes av kommunestyret, og kan endres i kontraktsperioden som følge av politiske vedtak. Egenandelen avgjøres årlig av kommunestyret. Det kan søkes om refusjon av egenandel ved tap av opplæring utover fire ganger per halvår dersom dette skyldes avlysninger eller mangel på vikar. Elever som er sykemeldt over en lenger periode, eller som på grunn av sykdom må avslutte sin plass i kulturskolen, kan søke om å få refundert deler av eller hele elevkontingenten ved levering av legeattest.

Materiell

Elevene sørger selv for å kjøpe lærebøker som skal brukes i undervisningen etter avtale med lærer. Danseelever må selv kjøpe nødvendig antrekk og dansesko etter veiledning fra lærer. Pianoelever må ha piano hjemme. Keyboard er ikke tilstrekkelig, men et godt el-piano med vektede tangenter kan være en god løsning. Vi anbefaler dialog med lærer knyttet til innkjøp av eget instrument. Kulturskolen har noen instrumenter til utleie. Leie av instrumenter fra kulturskolen følger eget regelverk.

Konserter/forestillinger/utstillinger

Kulturskolen arrangerer flere konserter, forestillinger og utstillinger i løpet av skoleåret. Å delta på slike arrangementer, som utøver og/eller publikum er en viktig del av undervisningen, og kan komme i tillegg til eller i stedet for annen undervisning. Det forventes at alle elever etter avtale med lærer deltar minst en gang per semester.

Samarbeid hjem-skole

Ved starten av hvert skoleår velges det foreldrekontakter fra den enkelte fag/undervisningsgruppe. Foreldrekontakter inviteres til forum én gang hver høst for å velge representanter til kulturskolens foreldrearbeidsutvalg (FAU). FAU møter omtrent fire ganger i skoleåret.

Permisjon

Innvilget permisjon betyr gyldig fravær og betalingsfritak i permisjonstiden hvis den overskrider 2 måneder. Samtidig innebærer det rett til elevplass etter permisjonen. Vi kan ikke garantere elevplass hos samme lærer, dag og sted som før permisjonen. Det er bare spesielle forhold som gir grunn til permisjon; sykdom, sykdom i familien, lengre reiser, midlertidig flytting, studieopphold andre steder eller uforutsett familiær situasjon. Begrunnet permisjonssøknad sendes til 

Utmelding/tap av elevplass

Utmeldingsfristene er 1. mai og 1. desember. Utmelding skal registreres i Speedadmin. 

Elever som melder seg ut etter fristen, men før 10. august for høsthalvåret og før 10. januar for vårhalvåret må betale 50% av kontingenten for det påbegynte semesteret.

Kulturskolen kan si opp elevplassen dersom eleven gjentatte ganger uteblir fra undervisning uten dokumentert fraværsgrunn, ikke viser tilstrekkelig interesse eller engasjement, viser atferd som er til hinder for undervisningen eller ved manglende innbetaling av egenandel.

 

Kommunikasjon fra kulturskolen skjer i hovedsak per e-post.

Back to top