Formål med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for lag og organisasjoner til å gi barn og unge muligheter til deltakelse og inkludering på viktige sosiale arenaer, som fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Målgruppe: Barn og unge

Søknadsfrist

1. juni og 1. november

Hvem kan søke

Lag og organisasjoner som har eller som ønsker å rekruttere barn og unge som er berørt av fattigdom.

Tilskuddet skal bidra til å dekke:
- Kontingenter for barn og unge i målgruppen
- Deltakeravgifter på turneringer, stevner og arrangementer. For mer informasjon om det å inkludere barn og unge i fritid og aktivitet se ALLEMED
- Diverse forsikringer i forbindelse med deltakelse i turneringer og arrangementer
- Rekrutteringsarbeid som bidrar til å øke deltakelsen fra målgruppen
Vi prioriterer å yte støtte til innkjøp av utstyr, dekking av deltagelse på cuper og arrangementer og forsikringer. Tilskuddet skal bidra til å redusere noe av den tapte inntekten lagene får ved å inkludere barn og unge i lavinntektsfamilier.

Tilskudd prioriteres ikke til:
- Tiltak med liten grad av aktivitet/tilbud til målgruppen
- Tiltak som er drevet på forretningsmessig basis

Søknadsskjema

Dokumentasjon til søknaden:

Søker dokumenterer med rapport på antall manglende kontingentinnbetalinger for barn i målgruppen og med oversikt over lagets kontingentsatser. 


Mer informasjon

For mer informasjon om det å inkludere barn og unge i fritid og aktivitet se ALLEMED

Elektronisk søknadsskjema blir tilgjengelig på www.askoy.kommune.no under kultur, idrett og fritid.


Ansvarlig avdeling

Back to top