Søknadsfrist er 1. mai hvert år.

Krav til søker

En idrettsskole er et åpent tilbud om allsidig aktivitet til alle barn t.o.m. 12 år. Idrettsskolen kan organiserer på flere måter. De fleste idrettsskoler i Hordaland har barn i alderen 5-9 år som deltakere. Ofte har idrettslaget opprettet en egen barnegruppe eller allidretts-gruppe som tar seg av organiseringen og aktiviteten. Det finnes også andre måter å organisere en idrettsskole på. I et fleridrettslag kan noen særidrettsgrupper gå sammen om innholdet.

Et særidrettslag kan også tilpasse sitt tilbud slik at det ligger innenfor rammen av en idrettsskole.

Driftstilskuddet fordeles slik:

• 1/3 av totalbeløpet fordeles likt mellom idrettsskolene.
• 1/3 av totalbeløpet fordeles mellom idrettsskolene i forhold til medlemsmasse.
• 1/3 av totalbeløpet fordeles mellom idrettsskolene i forhold til aktiviteter.

Lag som mottar tilskudd fra Kultur og idrett er forpliktet til å oppfylle følgende betingelser:

  • Alle må ha oppdatert lagsinformasjon i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret. (Les hvordan ...)
  • Tildelte midler skal brukes i tråd med retningslinjene.
  • Lag og organisasjoner som mottar tilskudd plikter å opplyse om dette i sin markedsføring, trykksaker, årsmeldinger og i eventuell annonsering.
  • Ledsagerbevis skal godkjennes ved arrangementer. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement.

Søknadsbehandling


Klage

Dersom du får avslag på søknaden kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brevet fra oss.


Ansvarlig avdeling

Back to top