Askøy kommune yter tilskudd til vedlikehold og opprustning av forsamlingslokaler eid av lag eller foreninger i kommunen. Midlene fordeles til istandsettelse av forsamlingshus utvendig eller innvendig. Tilskudd kan ikke ytes til arbeid mer en 50 cm fra grunnmur.


Søknadsfrist er 1. mai hvert år


Krav til søker

 1. Tildeling skjer etter en prioritering av søknadene i forhold til en vurdering av arbeidets nødvendighet og lokalenes betydning for kommunens kultur- og organisasjonsliv. Prioriteringer foretas årlig. Søknader som føres opp i prioritet, men som ikke oppnår tilskudd angjeldende år, vurderes på nytt påfølgende år ved innsendelse av fornyet søknad. Det settes krav til egeninnsats og dugnad. Det kan ikke ytes tilskudd utover 50 % av de kalkulerte kontante utgifter.

 2. Søknad fremmes på eget skjema. Som vedlegg skal følge: detaljert kostnadsoverslag for opprustningen, finansieringsplan og eventuelt tegninger og nødvendig godkjennelse fra bygningsmyndigheter.

 3. Forsamlingslokaler som søker tilskudd fra kommunen må holde lokalet åpent for all lovlig kultur- og organisasjonsvirksomhet. Ingen må stenges ute på grunn av religiøse, sosiale eller politiske syn. Det kan settes forbud mot bruk av alkohol i huset/lokalet. Eierne har anledning til å prioritere enkelte formål ved utleie fra de ideelle målsettinger eierne arbeider for. I spesielle tilfeller kan det gjøres unntak.

Vi gjør oppmerksom på at søkere som står oppført på prioriteringsliste fra tidligere år må for å bli vurdert, fornye sin søknad årlig. Prioriteringene av søkere vurderes årlig.

Lag som mottar tilskudd fra Kultur og idrett er forpliktet til å oppfylle følgende betingelser:

 • Alle må ha oppdatert lagsinformasjon i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret. (Les hvordan ...)
 • Tildelte midler skal brukes i tråd med retningslinjene.
 • Lag og organisasjoner som mottar tilskudd plikter å opplyse om dette i sin markedsføring, trykksaker, årsmeldinger og i eventuell annonsering.
 • Ledsagerbevis skal godkjennes ved arrangementer. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement.

Slik er søknadsbehandlingen

 • Fyll ut søknaden. Vårt elektroniske søknadsskjema gir deg veiledning underveis.
 • Send inn relevante vedlegg.
 • Etter at du har sendt søknaden får du en automatisk generert e-post med bekreftelse på at søknaden er mottatt.
 • Du får beskjed om utfallet når søknaden er ferdigbehandlet.
 • Bevilget tilskudd vil bli utbetalt i rimelig tid etter det.

Klage

Dersom du får avslag på søknaden kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brevet fra oss.


Ansvarlig avdeling

Back to top