I forbindelse med den økonomiske situasjonen i Askøy kommune, er denne tilskuddsordningen foreslått nedlagt. Avklaring skjer i kommunestyremøte 23. mai 2024. Du kan likevel søke på dette tilskuddet.

Medlemmer av lag og foreninger i Askøy som er støtteberettiget etter reglene for tilskudd fra kulturmidlene, kan få refundert helt eller delvis utgifter ved kursdeltakelse.

Støtten gis i den grad det er disponible budsjettmidler til formålet. Hvor stor andel av utgiftene som dekkes er det fastsatt regler for. Det er særskilte begrensninger med hensyn til deltakere og kostnader.

Støtten skal stimulere til lederutdanning og dyktiggjøring av medlemmer til innsats i lagvirksomheten. Støtten gis til dekning av deltakernes utgifter, men utbetales laget og etter søknad fra laget.


Søknadsfrister 1. juni og 1. desember

Lenke til søknadsskjemaet


Refusjon utbetales ikke til:

 • enkeltpersoner
 • arrangørens utgifter
 • deltakelse ved årsmøter, landsmøter og lignende
 • Det gis ikke støtte til tiltak som omfattes av kommunens tilskuddsordninger etter «Lov om voksenopplæring», og som mottar støtte fra kommunen over underkapittel for voksenopplæring.
 • Ved leirer og arrangementer av mer turmessig karakter eller ved arrangementer som kan karakteriseres som øving eller trening. Støtte kan eventuelt bli tildelt om kursopplegget inngår i slike møter, leirer og lignende dersom kursopplegget i seg selv er berettiget til støtte etter reglene.
 • Kveldskurs må være på minst 8 timer til sammen.
 • Dagkurs eller helgekurs må inneholde minst 12 undervisningstimer. Dersom de strekker seg over 3 dager. (Strekker de seg over 2 dager- som er minimum - må de inneholde minst 8 undervisningstimer.)
 • Lengre kurs må minst ha 5 undervisningstimer pr. dag i gjennomsnitt. Med undervisningstimer menes tid anvendt til læring med lærer, leder eller gruppearbeid.

Det gis refusjon for følgende utgifter:

 • Reiseutgifter, beregnet etter offentlig skyssmiddel på billigste måte, regnet fra deltakernes bosted.
 • Opphold og diett i direkte tilknytning til kurset, dersom dette ikke er medregnet i kursavgiften. Utgiftene avgrenses oppover etter det kommunale regulativ. Utgifter til diett under reise refunderes ikke.
 • Utgifter av nødvendig materiell dekket av deltaker.
 • Kursstøtte til kurs utenfor Hordaland gis for maksimalt 2 deltakere fra samme lag.

Det gis ikke refusjon ved deltakelse på kurs dersom det finnes alternative arrangementer med lavere kostnader.

Eventuell refusjon gis etterskuddsvis på bakgrunn av søknad fra laget på fastlagt skjema: Dokumentasjon som må sendes sammen med søknaden;

 • kursprogram
 • relevante kvitteringer
 • deltakerliste med navn og adresse
 • Søknaden må være avsendt innen 3 måneder etter at kurset er avviklet, og innenfor behandlingsfristen for året.
 • Søknader kan unntaksvis behandles påfølgende budsjettår.
 • Ved særskilt høve kan det etter skjønn avvikes fra disse reglene.

Refusjoner ved kurs- og studiebidrag gis etter følgende regler:

Det ytes refusjon med 80% av utgiftene pr. deltaker ved kurs med innhold som i hovedsak er rettet mot:

 • utdanning og skolering av voksne ledere og trenere i lag og organisasjoner hvor dette går direkte på ledelse av barn og ungdom opptil 18 år og deres aktiviteter.
 • utdanning og skolering av styrets virksomhet eller økonomi i lag og organisasjoner hvor barn og ungdom opptil 18 år er aktive medlemmer.

Øvre grense for refusjon settes til kr 1 000 pr. deltaker.

 • Ved andre typer kurs refunderes 50 % av utgiftene pr. deltaker.

Øvre grense for refusjon settes til kr 500 pr. deltaker.

 • Dersom samlet refusjonsbeløp ved utløpt søknadsfrist overstiger beløpet som er til rådighet, reduseres beløpene med lik utjevningsfaktor for alle søknader. Står det midler igjen etter første halvår overføres disse til annet halvår. Ved eventuelle overskytende midler ved årets slutt tilgodesees alle søknader i kalenderåret.
 • Det refunderes for inntil 4 deltakere pr. kurs fra samme lag.
 • Tilskudd for kurs- og studiebidrag er hvert år begrenset til den summen som er avsatt i budsjettet.
 • Det ytes refusjon med 100 % av utgifter ved kurs med innhold som er rettet mot:
 • utdanning og skolering av ledere og trenere for dyktiggjøring i å ta seg av, legge til rette for funksjonshemmedes integrering i lag og organisasjoner.

Søknadsbehandling


Klage

Dersom du får avslag på søknaden kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brevet fra oss.


Ansvarlig avdeling

Back to top