Tilskudd til drift av idrettsanlegg eid av idrettslag. Idrettsrådet i Askøy leverer innstilling på tildelingen. Tildelingen tar hensyn til følgende kriterier:

  1. Idrettsbanen/arenaen
  2. Flombelysning
  3. Garderobe med dusj

Søknadsfrist er 1. mai hvert år


Krav til søker

Lag som mottar tilskudd fra Kultur og idrett er forpliktet til å oppfylle følgende betingelser:

  • Alle må ha oppdatert lagsinformasjon i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret. (Les hvordan ...)
  • Tildelte midler skal brukes i tråd med retningslinjene.
  • Lag og organisasjoner som mottar tilskudd plikter å opplyse om dette i sin markedsføring, trykksaker, årsmeldinger og i eventuell annonsering.
  • Ledsagerbevis skal godkjennes ved arrangementer. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement.

Søknadsbehandling


Klage

Dersom du får avslag på søknaden kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brevet fra oss.


Ansvarlig avdeling

Back to top