Som hovedregel er behandlingsfristen vår 3 uker for enkle byggetiltak som er i tråd med regelverket, og 12 uker for mer omfattende saker.


Tidsfrister for kommunens saksbehandling:

2 uker:

  • Forhåndskonferanser

3 uker:

  • Igangsettingstillatelser
  • Midlertidig brukstillatelser
  • Ferdigattester
  • Byggetiltak der alle vilkår er oppfylt og hvor det ikke er nødvendig med uttalelse eller samtykke fra en annen myndighet.

12 uker:

  • Omfattende byggetiltak
  • Saker hvor det er behov for dispensasjon

16 uker:

  • Saker hvor det er behov for dispensasjon og saken sendes på uttale til berørte myndigheter

Vi regner saksbehandlingstiden fra datoen vi mottar en fullstendig søknad. (Det vil si: med all nødvendig dokumentasjon.) Hvis vi må innhente ytterligere dokumentasjon fordi søknaden ikke er fullstendig, inngår ikke dette i saksbehandlingstiden.


Kontakt avdelingen

Back to top