Formål

  • Materialer i gamle bygg kan inneholde stoffer som er skadelige for miljø og helse. For å hindre at disse spres stiller myndighetene krav til håndtering av byggeavfall.
  • Alle som skal bygge, rive eller rehabilitere bygg av en viss størrelse, skal lage en plan for avfallshåndtering.

Avfallsplan og sluttrapport

Du må utarbeide avfallsplan før igangsettelse, dersom:

   • nybygget har bruksareal (BRA) over 300 kvadratmeter
   • rehabilitering eller rivning berører del av bygning på over 100 kvadratmeter (BRA)
   • oppføring, endring eller rivning av konstruksjoner og anlegg genererer over 10 tonn avfall
   • Etter at tiltaket er fullført, må du sende inn sluttrapport som dokumenterer hvor mye som er levert av de ulike typene avfall.
   • Sluttrapporten sendes inn sammen med søknad om ferdigattest.
   • Det skal også sendes kopi av kvitteringer for levert avfall sammen med sluttrapporten.
   • Dette kan være:
    • kvitteringer fra avfallsmottak
    • deklarasjonsskjema for farlig avfall
    • egenerklæring for hvordan avfallet er håndtert og hvor det er planlagt levert. (Eksempel: dersom du har solgt takstein eller treverk; - eller maler eller elektriker har tatt med rester av maling eller EE-avfall for levering til sitt mottak)

Avfallsplanen skal ikke sendes inn for behandling, men være utarbeidet og tilgjengelig for innsyn.


Regelverk

Blankett:


Miljøsaneringsbeskrivlese

Det er krav om miljøsaneringsbeskrivelse ved endring eller rivning av eksisterende byggverk dersom:

      • arbeidene berører del av bygning på over 100 kvadratmeter (BRA)
      • oppføring, endring eller rivning av konstruksjoner og anlegg genererer over 10 tonn avfall.

Prosjektering og utførelse av miljøsanering må være ansvarsbelagt før kommunen kan gi tillatelse. Les mer om miljøsanering i Byggesaksforskriften (SAK10) kap.12.


Krav til beskrivelsen

Miljøsaneringsbeskrivelsen skal utformes som en egen rapport, som minimum må gi opplysningene som er gitt i Byggesaksforskriften TEK10, § 9-7 3. ledd

       • Byggesaksforskriften (SAK10) kap.12
       • hvem kartleggingen er utført av
       • dato for kartleggingen
       • byggeår og tidligere bruk hvis dette er kjent
       • resultat av representative materialprøver og analyser
       • forekomsten og mengden av farlig avfall fordelt på type
       • plassering av farlig avfall i byggverket
       • hvordan farlig avfall gjennom merking, skilting eller andre tiltak er identifisert
       • hvordan det farlige avfallet er planlagt fjernet
       • hvor det farlige avfallet er planlagt levert
       • alle funn av farlig avfall, sammenstilt i en tabell

Veiledning for avfallshåndtering i byggesaker finner du hos Direktoratet for byggkvalitet.


Kontakt avdelingen

Back to top