Innledning

Det er byggesaksforskriften § 4-1 som sier hvilke tiltak som ikke er søknadspliktige. For at du skal slippe å søke om tiltaket må det være i samsvar med plan- og bygningslovens øvrige bestemmelser, veglova, tilhørende forskrifter (for eksempel teknisk forskrift), reguleringsplan dersom eiendommen din er regulert, og kommuneplanens arealdel dersom eiendommen din ikke er regulert.

Dette betyr at dersom det du vil bygge ikke er søknadspliktig etter § 4-1, kan det være søknadspliktig på grunn av konflikt med plan eller lov. Det vil for eksempel være krav om søknad for en bod på 15 m2 hvis den er plassert innenfor en byggegrense mot offentlig vei eller sjø/vassdrag, eller i et område som er avsatt til LNF-formål i planen.

Det er du som tiltakshaver som er ansvarlig og bærer risikoen for at tiltaket er i samsvar med lov, plan og forskrift. Hvis det viser seg at tiltaket er søknadspliktig vil kommunen måtte følge dette opp som en ulovlighet. Tiltakshaver vil ikke bli hørt med at man ikke har kjent til eller har forstått bestemmelsene.


Sjekk dette før du setter i gang

Er eiendommen din regulert? Hvis eiendommen din er regulert må du sjekke reguleringskartet og planbestemmelsene. Det er viktig å sjekke om det er utnyttelsesgrad på eiendommen, om det finnes estetikkbestemmelser, og hvilket formål eiendommen er regulert til. Du kan for eksempel ikke føre opp tiltak i områder som i reguleringsplan skal brukes til vei, fortau, lekeplass og friområder. Dersom eiendommen din er regulert, er det her du finner byggegrensen mot vei.

Hvis eiendommen din er uregulert er det kommuneplanens arealdel som gjelder. Hvilke regler som gjelder din eiendom fremgår av plankartet, som viser hva som er tillatt arealformål for eiendommen, og kommuneplanens bestemmelser. Det er i bestemmelsene du finner byggegrenser mot vei, vann og vassdrag. Byggegrensen mot vei kan være 50 og 30 meter når kommuneplanen gjelder. Er du nærmere sjø enn 100 meter må du sjekke om det er en byggegrense. Det samme gjelder hvis du er nærmere et vassdrag, som en bekk, innsjø eller elv, enn 30 meter.

Hvis eiendommen din er uregulert fremgår byggegrense mot kommunal vei av veglova. Du er innenfor byggegrensen mot kommunal vei eller gangvei hvis du er nærmere denne enn 15 meter.

Annet regelverk: det du bygger kan ikke være i strid med plan- og bygningsloven eller annet regelverk. Det betyr at veglova og forskrifter knyttet til plan- og bygningsloven må overholdes.

Under kontakt oss finner du ut hvilke måter du kan kontakte oss på.


Kontakt avdelingen

Back to top