Hva kan du søke om

Ordningen reguleres i henholdsvis «Forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv.» Tilskudd kan gis for dokumenterte, faktiske utgifter til avløsning i perioden det søkes tilskudd for. Hvordan tilskuddet skal beregnes fremkommer av Jordbruksavtalen.

Det kan gis tilskudd til avløsning ved sykdom og svangerskap, ved fødsel, adopsjon eller omsorgsovertakelse, ved barns sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse, og ved dødsfall.

Følgende øvrige vilkår må også være oppfylt for at det kan gis tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.:

  • Den avløste må ha en årlig næringsinntekt på minst halvparten av folketrygdens grunnbeløp (1/2 G) fra foretakets jordbruks- eller gartnerivirksomhet.
  • Avløseren må være minst 15 år gammel.
  • Avløseren kan ikke ha næringsinntekt fra foretaket eller være gift eller samboer med en som har næringsinntekt fra foretaket.
  • Foretaket må ha rett til minimum 5 000 kroner i tilskudd til avløsning ved ferie og fritid per 1. januar i søknadsåret (husdyrprodusenter), eller ha et oppvarmet veksthusareal på minimum 285 m2 per 1.mars (veksthusprodusenter).
  • Foretak som driver planteproduksjon på friland eller honningproduksjon, kan bare få tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. i onnetida.

Søknadsfrist:

Søknadsfristen er tre måneder etter siste dag i perioden avløsningen har funnet sted. For eksempel tre måneder etter siste sykmeldingsdag eller tre måneder etter dagen jordbrukeren fulgte barnet sitt til legeundersøkelse.

Fristen begynner å løpe ved opphold i forholdet som gir grunnlag for tilskudds utbetaling, for eksempel ved utsatt uttak av foreldrepenger.

Dersom det dreier seg om sammenhengende, langvarig fravær fra arbeidet og det derfor søkes om tilskudd i flere omganger, løper fristen fra siste dag det søkes tilskudd for.


Hvem kan søke

Foretak (ENK, ANS eller DA) kan søke om tilskudd dersom en person med minimum ½ G i årlig næringsinntekt fra foretaket ikke kan delta i arbeidet i foretaket som følge av sykdom mv. Foretaket må:

  • være registrert i Enhetsregisteret
  • drive vanlig jordbruksproduksjon

Nærstående etterlatte etter avdød jordbruker (samboer/ektefelle, barn eller foreldre) kan søke om tilskudd dersom:

  • avdøde hadde minimum ½ G i årlig næringsinntekt fra foretaket
  • foretaket er registrert i Enhetsregisteret
  • foretaket driver vanlig jordbruksproduksjon

Hvordan søke

Søknaden sendes til kommunen. Dersom det er nødvendig å leie avløser for en lengre periode, kan det søkes om flere delutbetalinger, som for eksempel for perioder på to måneder eller oftere.

Dersom dette er ønskelig må det sendes inn et søknadsskjema for hver periode. Dokumentasjon for utgifter til avløser og for at vilkårene er oppfylt skal følge med søknaden. Slik dokumentasjon kan for eksempel være kopi av faktura, sykmelding, vedtak om fødselspenger og ligning.

Ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen hvis du har spørsmål om dette.

Back to top