Hva kan du søke om

Statens naturskadefond gir erstatning for skade på objekter det ikke er mulig å forsikre mot naturskade gjennom en alminnelig, privat forsikringsordning. Naturskadefondet er en statlig erstatningsordning som ikke forvaltes av kommunen. Det er styret for Statens naturskadefond som fatter vedtak om eventuell erstatning.

Askøy kommune henviser til naturskade.no kontaktinformasjon:

Landbruksdirektoratet, Statens naturskadefond
Tlf. 24 13 10 00
E-post:  

Landbruksdirektoratet
Postboks 8140 Dep
0033 Oslo

Formålet med den statlige naturskadeerstatningsordningen er å bidra til at bruken av et skadet objekt kan fortsette, også etter en naturulykke. Dette gjøres ved å gi et økonomisk bidrag til gjenoppretting av skaden.

Naturskade er skader som direkte skyldes naturulykker kan gi rett til erstatning. Skadeårsak kan være:

• Storm
• Stormflo
• Flom
• Skred
• Jordskjelv

Eksempel på skadeobjekter som kan erstattes etter den statlige ordningen:

• Veier og bruer i privat eie
• Frittstående murer/forbygningsanlegg
• Kaier/moloer som småbåthavneanlegg av mur/stein i privat eie
• Gjerder det ikke er adgang til å forsikre
• Jordbruks- og skogsbruksareal
• Utmark ved skade på grunnen
• Skog - Obs! stormskader på skog dekkes ikke

Meldefrist:

Meld ifra om skaden til lensmann, politistasjon eller namsfogd i ditt distrikt. Melding må sendes senest tre måneder etter skadetidspunktet.

Mer informasjon finnes her.

Stormskader på skog

Stormskader på skog dekkes ikke av Statens naturskadefond. Skog kan imidlertid forsikres mot slike skader, se www.skogbrand.no.

Dersom skogmyndighetene i kommunen pålegger opprydding etter en naturskade i skog som ikke er økonomisk drivverdig, kan det søkes om erstatning fra Statens naturskadefond. Skaden skal meldes til den lokale lensmannen, som takserer kostnaden av opprydding.

Avlingssvikt og ny våronn

Dersom avlingen er skadet av flom kan utgiftene til ny våronn falle inn denne under ordningen. Avlingstap dekkes ikke. Mer informasjon under fanen “avlingssvikt” (3.1.1. Avlingssvikt).


Hvem kan søke

Det er grunneier som har rett til erstatningen.

Leietaker kan på visse vilkår søke om naturskadeerstatning på vegne av eier, og få erstatningen utbetalt til seg. Ordningen forutsetter at eier gir skriftlig fullmakt til leietaker. Eier står også i disse sakene som skadelidt, og er den som eventuelt kan klage på skjønn og erstatningsvedtak.

Veilag som søker må ha eget organisasjonsnummer.


Hvordan søke

Dersom du får skader etter naturhendelser, må du ta kontakt med forsikringsselskapet for å sjekke om skadene dekkes gjennom forsikringen din.

Skaden skal meldes til lensmann, politistasjon eller namsfogd, som gjennomfører lensmannsskjønn, slik at blant annet skadetakst blir fastsatt. Saken meldes så til Landbruksdirektoratet, hvor den blir behandlet av styret for Statens naturskadefond.

Dersom det er behov for rask gjenoppretting, kan du reparere skaden før det avholdes skjønn. Dersom gjenoppretting ikke haster, bør du vente til det er avholdt lensmannsskjønn. Ta kontakt med lensmannen før du setter i gang arbeidet. Det er viktig at det blir tatt gode bilder før arbeidet starter.

Back to top