Landbruk

Tilskudd | Velferdsordninger | Erstatning | Veterinærvakt | Næringsutvikling | Jordbruk | Husdyrhold | Landbrukseiendom | Landbruksveg 

Kommunen kan i enkelte tilfeller gi tillatelse til skadefelling av hjort for å avvergeskade på blant annet avlinger, skog eller annen eiendom til landbruksforetak med næringsmessig drift og i noen få andre tilfeller

Produksjon og avløsning | UTM | Utsiktsrydding | SMIL | Regionalt miljøprogram | Beiteområder | Drenering

Naturskadeerstatning | Erstatning for klimabetinget avlingstap

Informasjon til nye bønder | Fra idé til oppstart | Inn på tunet | Økologisk landbruk

Lenke til landbruksplan og kart over kjerneområder for landbruk | Tiltaksplan SMIL

Hvem som organiserer vaktområder | Beskrivelse av veterinærvakten og beredskapsvakten

Lenker til skjemaer, veiledere og regelverk i landbruket

Opprette produsentnummer | Nydyrking | Økologisk landbruk | Gjødselspredning | Plantevern

Driveplikt | Boplikt | Jordleieavtaler | Konsesjon | Omdisponering og deling | Oppføring av driftsbygninger | Gårdskart

SMIL | RMP | Prosjekttilskudd | Drenering | Utsiktsrydding | Beitetiltak | Produksjon- og avløsertilskudd

Back to top