Naturskadeerstatning

Statens naturskadefond gir erstatning for skade på objekter det ikke er mulig å forsikre mot naturskade gjennom en alminnelig, privat forsikringsordning. Naturskadefondet er en statlig erstatningsordning som ikke forvaltes av kommunen. Det er styret for Statens naturskadefond som fatter vedtak om eventuell erstatning.

Erstatning for klimabetinget avlingstap

Det kan gis erstatning til jord- og hagebruksforetak som har økonomiske tap i forbindelse med svikt i plante- eller honningproduksjon.

Et ufravikelig vilkår er at skaden er forårsaket av klimatiske forhold. Det skal heller ikke være mulig å tegne privat forsikring. I tillegg skal man drive på faglig forsvarlig måte som blant annet innebærer å forebygge og begrense skader.

Det er to ordninger som omfattes av forskriften:

Erstatningsordningene i plante- og honningproduksjon finansieres over jordbruksavtalen.

Les mer på landbruksdirektoratet sine nettsider.


Vinterskade på eng

Har du hatt store vinterskader på eng og må iverksette tiltak for å redusere avlingssvikt? Da kan du få økonomisk støtte for å sikre en avling av gras eller grønnfôr som kan høstes dette året.

Back to top