Hva kan du søke om

Har du hatt store vinterskader på eng og må iverksette tiltak for å redusere avlingssvikt? Da kan du få økonomisk støtte for å sikre en avling av gras eller grønnfôr som kan høstes dette året.

Vinterskader på eng defineres som skader forårsaket av:

- frost
- isdekke
- vanndekke
- uttørking
- oppfrysing
- biotiske forhold som overvintringssopp

Søknadsfrist:

Søknadsfrist er 15. juli i skadeåret. Dokumentasjon for kjøpt såfrø legges ved søknaden.

Beregning av tilskudd

Statsforvalteren beregner tilskuddet. Tilskuddsberettiget areal beregnes som utbedret vinterskadet areal (dekar) fratrukket 20 % av foretakets totale engareal (egenrisiko). Tilskuddet beregnes med fast sats på kr 330 pr. dekar for det arealet som er tilskuddsberettiget.


Hvem kan søke

Alle foretak som har rett til produksjonstilskudd i jordbruket, kan søke tilskudd ved klimabetinget vinterskade på eng.

Det er et absolutt krav til melding om vinterskadet eng til kommunen, dersom du tenker å søke tilskudd på et senere tidspunkt. Melding skal gis uten ugrunnet opphold, det vil si med en gang du oppdager skadene og i god tid før du utbedrer enga. Melding kan gjøres per telefon eller skriftlig/per e-post/brev. Det viktigste er at man melder fra raskt. Grunnen til melding er at kommunen skal kontrollere vinterskadet areal før du starter med utbedring. Kommunen skal bekrefte om skaden er forårsaket av klima og fastsette tilskuddsberettiget areal.

Frist for å utbedre vinterskadene:

For å være berettiget tilskudd må du utbedre enga så tidlig at enga gir avling allerede i skadeåret. Utbedringsfrist er 15. juni. I strøk av landet der veksten kommer senere i gang, kan Statsforvalteren gi dispensasjon fra denne fristen.
For at du skal ha rett til tilskudd, må engarealet etter utbedring være pløyd, harvet, frest eller direktesådd og være tilsådd med frø av eng- og/eller grønnfôrvekster. Når tiltaket er en del av normal fornying av enga om våren, gis det ikke tilskudd.


Hvordan søke

Send søknaden til kommunen. Vi oppfordrer deg til å søke elektronisk via Altinn.no.

Kommunen gir uttalelse til søknaden og sender den videre til Statsforvalteren. Statsforvalteren beregner tilskuddet.

Back to top