Hva kan du søke om

Erstatning kan gis til jord- og hagebruksforetak med vesentlig produksjonssvikt forårsaket av klimatiske forhold som det ikke er mulig å sikre seg mot.

Søknadsfrist:

Søknadsfrist for avlingssvikt er 31. oktober det året skaden oppsto.

For mer informasjon om erstatning for avlingssvikt finnes her.


Hvem kan søke

For å få erstatning er det et absolutt krav om at du må gi melding til kommunen straks du blir klar over at skade har skjedd eller kan oppstå. Du har ikke krav på erstatning dersom melding om skade ikke blir gitt til rett tid. Regelen praktiseres strengt, og er satt for at kommunen skal ha mulighet for å kontrollere at avlingsskaden er forårsaket av klima.

Foretaket har plikt til å begrense egne tap. For å få klimabetinget avlingsvikterstatning må prinsippene for god agronomi være fulgt. Dette innebærer blant annet:

• Arealet må være tilsådd eller tilplantet også ved sen våronn
• Art og sort skal være tilpasset normale klimatiske forhold
• Arealet skal være godt drenert
• Avlingen må høstes


Hvordan søke

Det kan søkes om erstatning elektronisk via internett og Altinn.no 

Det er også mulig å laste ned papirskjema for de ulike vekstgruppene. Finn søknadsskjema i papirform på landbruksdirektoratet.no. Søknaden skal sendes kommunen. 

Når søknaden er ferdig utfylt og du trykker «Send inn» blir søknaden automatisk sendt til kommunen. Du får også spørsmål om kvittering for sending skal sendes til din e-postadresse. En kvittering vil gi en ekstra trygghet for at du kan dokumentere at søknaden er sendt innen fristen.

Du kan senere gå til «Mitt landbruksforetak» i Altinn for å se status for søknaden.

Back to top