Landbrukseiendom

Driveplikt | Boplikt | Jordleieavtaler | Konsesjon | Omdisponering og deling | Oppføring av driftsbygninger | Gårdskart

Regler om driveplikt | Jordbruksareal | Fulldyrket jord | Jordloven | Lenke til mal for jordleieavtale

Ryddet og- eller utvidet jordbruksjord?

Sjekke om du trenger å søke dispensasjon | Forskjellige søknadstyper

Informasjon om drive og boplikt | Hva som avgjør fritak fra driveplikt og unntak om boplikt

Søke om samtykke og tillatelse fra landbruksmyndighetene

Søke om dispensasjon

Søke om konsesjon eller levere egenerklæringsskjema? | Overta eiendom ved kjøp, arv, gave osv.

Back to top