Dyrka og dyrkbar jord er en grunnleggende ressurs for å sikre matforsyningen på kort og lang sikt. Dersom eieren av en landbrukseiendom ønsker å bruke dyrket jord til annet enn jordbruksproduksjon, må det derfor søkes kommunen om tillatelse til dette.

Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord, skjer ved at kommunen vedtar planer etter plan- og bygningsloven om at arealet skal brukes til annet enn landbruk. Det kan også skje ved at enkeltpersoner etter reglene i jordloven søker om å bruke hele eller deler av eiendommen til noe annet enn landbruksproduksjon.

Hvis et område i kommuneplanens arealdel er avsatt til landbruksformål (LNF) må det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel om en ønsker å bruke området til andre formål. Alternativt kan er utarbeide en reguleringsplan for området. For reguleringsplaner henvises det til seksjon byggesak og private planer.

Søknad om dispensasjon sendes kommunen.

Back to top