Driveplikt

Jordbruksareal er areal som enten er fulldyrket jord, overflatedyrket jord og/eller innmarksbeite. Dersom eiendommen har et slikt areal, er det driveplikt på den, uansett hvor stort arealet er.

Eieren kan velge å oppfylle driveplikten ved å leie ut jorda. Fritaket fra driveplikten følger eieren, og ny eier av en landbrukseiendom må dermed søke om fritak fra driveplikten om han/hun ikke ønsker å drive eiendommen selv. Ny eier har 1 års betenkningstid for å finne ut hva han/hun ønsker å gjøre.

Det kan søkes om fritak fra driveplikten. Søknaden skal sendes kommunen. Ved avgjørelsen av en fritakssøknad skal det legges vekt på hvor viktig det er å holde jordbruksarealet i hevd, størrelsen på arealet, avkastningsevnen og om det er bruk for jordbruksarealet som tilleggsjord i området. Det skal også legges vekt på søkers livssituasjon.

Hvis eieren ikke driver jordbruksarealet selv, ikke har leid bort jorda eller bortleieavtalen fører til driftsmessig uheldige løsninger, kan kommunen pålegge eieren å leie bort jorda for minst 10 år. Det kan også gis pålegg om skogplanting eller andre tiltak av hensyn til kulturlandskapet. Dersom eieren ikke etterkommer pålegg fra kommunen innen fristen, kan kommunen inngå avtale om bortleie av hele eller deler av eiendommen for inntil 10 år. Kommunen kan også be fylkesmannen ilegge eieren av eiendommen et tvangsgebyr.


Boplikt

Boplikt betyr at noen må bo på en eiendom. Det kan være boplikt på landbrukseiendommer, og på andre eiendommer.

Boplikt kan settes som vilkår for konsesjon av landbrukseiendommer.

Det er ikke boplikt på konsesjonsfrie erverv. Fra dette gjelder ett unntak:

Bebygd eiendom der fulldyrket og overflatedyrket jord på eiendommen er mer enn 25 dekar, eller der eiendommen består av mer enn 500 dekar produktiv skog, kan erverves konsesjonsfritt på grunn av odelsrett eller slektskap. Konsesjonsfriheten er i slike tilfeller betinget av at erververen bosetter seg på eiendommen innen ett år og bor der selv i minst 5 år. Erverver du en eiendom på odel, men ikke ønsker å oppfylle boplikten, må du søke kommunen om konsesjon.

Brudd på boplikten kan føre til at eiendommen blir tvangssolgt.

Back to top