Reglene om driveplikt gjelder alle eiere av jordbruksareal. Etter jordloven § 8 har eiere av eiendom med jordbruksareal driveplikt i hele eiertiden. Dette gjelder alle som eier slik eiendom fra 1. juli 2009. Driveplikten kan oppfylles ved at eieren driver selv eller ved bortleie. I sameier har hver enkelt sameier driveplikt.

Jordbruksareal er fulldyrket jord, overflatedyrket jord og innmarksbeite. Dersom eiendommen har slikt areal, er det driveplikt på den, uansett hvor stort arealet er. Driveplikten varer gjennom hele eiertiden, fra du blir eier og til du overdrar eiendommen til noen andre. Ny eier har driveplikt, selv om forrige eier hadde fritak fra driveplikten.

Fulldyrket jord er jord som er dyrket til vanlig pløyedybde og som kan nyttes til åkervekster eller eng som kan fornyes ved pløying. Overflatedyrket jord er jord som for det meste er ryddet og jevnet i overflaten slik at maskinell høsting er mulig. Innmarksbeite er jordbruksareal som kan benyttes som beite, men som ikke kan høstes maskinelt. Ta kontakt med kommunen eller sjekk Gårdskart på internett dersom du er usikker på hva slags areal som er på eiendommen din.

Driveplikten kan oppfylles på to måter - personlig oppfyllelse og oppfyllelse ved bortleie. Innen 1 år fra man overtar eiendommen må eieren bestemme seg for om han ønsker å drive jorda selv eller å oppfylle ved bortleie.

Eieren kan velge å oppfylle driveplikten ved bortleie. Følgende vilkår må da oppfylles:

• Jorda må leies bort som tilleggsjord til en annen eiendom
• Det må inngås skriftlig leieavtale
• Avtalen må ha en varighet på minst 10 år, og avtalen kan ikke gi eieren mulighet til å si den opp i denne perioden. Hvis det går fram av leieavtalen, kan leietaker på sin side si opp avtalen i 10 - årsperioden. Begge parter kan heve avtalen dersom det oppstår et mislighold
• Kopi av leieavtalen må sendes kommunen
• Leieavtalen må føre til en driftsmessig god løsning

Jordloven § 8a gir hjemmel for dispensasjon fra driveplikten. Søknad om dispensasjon sendes kommunen.
Dersom driveplikten ikke blir oppfylt ved egen drift eller ved bortleie kan kommunen inngå avtale om bortleie av hele eller deler av eiendommen for inntil 10 år. Statsforvalteren kan ilegge tvangsgebyr dersom driveplikten blir vesentlig misligholdt.

Back to top