Har du ryddet og/eller utvidet beitet, og ikke meldt fra til kommunen om å få oppdatert gårdskartet?

Alle søknader om Produksjonstilskudd (PT), Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og Regionalt miljøprogram (RMP) er knyttet opp mot gårdskartet. Det er derfor viktig å melde skriftlig inn alle endringer i markslag (fulldyrka, overflatedyrka, innmarksbeite osv.) som er blitt gjort, slik at gårdskartene er oppdaterte.

Ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen om du ønsker å oppdatere kartene.

Back to top