Inn på Tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gardsbruk. Tilbudet skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

For mer info, se fylkesmannen.no/Hordaland og matmerk.no/inn-pa-tunet

Ta kontakt med landbrukskontoret eller næringssjef hvis du ønsker å starte opp et Inn på tunet-foretak. Kommunen kan hjelpe til med å komme i gang med nettverksbygging og opplysninger om tilskuddsordninger.