Hva kan du søke om

Tidligpensjonsordningen skal bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket for dem som har hatt hoveddelen av sine inntekter fra jordbruk/gartneri og skogbruk. Hensikten er å bidra til tidligere generasjonsskifter og dermed stimulere rekrutteringen.

Størrelsen på tidligpensjonen fastsettes i jordbruksoppgjøret. For 2013 og 2014 er tidligpensjonen satt til inntil kr 100 000 pr. år for enbrukerpensjon og inntil kr 160 000 pr. år for tobrukerpensjon. Tobrukerpensjonen deles likt på de to ektefellene/samboerne.

Den som mottar tidligpensjon:

• Kan ha ubegrenset lønnsinntekt og inntekt fra annen næringsvirksomhet i tillegg til tidligpensjonen.
• Kan motta fleksibel alderspensjon etter folketrygdloven fra 62 år.
• Kan ikke ha næringsinntekt fra jordbruksforetak, men kan ha lønnsinntekter fra for eksempel avløsning.
• Kan ikke motta uførepensjon, arbeidsavklaringspenger eller etterlattepensjon fra folketrygden, eller avtalefestet pensjon.

Varighet:

Hvor lenge brukeren kan motta tidligpensjon varier ettersom det er snakk om en enbrukerpensjon og en tobrukerpensjon, men varierer fra 57 år og 67 år.


Har du rett til tidligpensjon?

Jordbrukere som har fylt 62 år og som har drevet jordbruk i minst 15 år, kan motta tidligpensjon. Men det stilles krav til inntekt i en referanseperiode på fem år. Dette gjelder både næringsinntekt fra foretaket og annen inntekt. Det er også forutsatt at landbrukseiendommen er overdratt til ny eier. Ny eier kan ikke være ektefelle/samboer. Referanseinntekten skal være minst kr 90 000 for å kunne få tidligpensjon. Samlet utbetaling av tidligpensjon skal ikke overstige referanseinntekten.


Hvordan søke

For å få tidligpensjon må det sendes søknad på skjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. Skjemaet kan lastes ned fra www.landbruksdirektoratet.no .eller fås ved henvendelse til din kommunes landbruksforvaltning. Der kan de også svare på spørsmål om ordningen.

Søknaden sendes til landbrukskontoret i kommunen. Der blir det kontrollert at søknaden er korrekt utfylt og at den nødvendige dokumentasjonen er vedlagt. Søknaden blir så sendt videre til Fylkesmannens landbruksavdeling, som behandler og avgjør søknaden.

Dokumentasjon:

Det må sendes med nødvendig dokumentasjon som viser at vilkårene for å motta tidligpensjon er oppfylt. Legg ved:

• Utskrift som viser inntekt for de fem inntektsårene som inngår i referanseperioden (jfr. forskrift om tidligpensjon § 3, pkt. 4).
• Kopi av tinglyst skjøte på at eiendommen er overdratt til ny eier, eller skriftlig oppsigelse av forpaktningsavtale.
• Skattekort

Utbetaling:

Utbetaling skjer hvert kvartal, det vil si fire utbetalinger i året. Utbetalingene skjer i midten av februar, mai, august og november. Det er Landbruksdirektoratet som utbetaler pensjonen.

Back to top