To barn som skriver i en bok

Det åpnes nå for å søke ny eller endre SFO-plass for skoleåret 2024/2025. SFO-året starter mandag 29. juli.

Fra neste skoleår tilbys også gratis kjernetid for 3.trinn. Dette fører også til at vedtektene endres noe. Innføring av gratis kjernetid for 3.trinn gjøres med forbehold om at Utdanningsdirektoratet ikke legger andre føringer for dette tilbudet enn de har gjort for 1. og 2. trinn.

Gratis kjernetid

Fra neste skoleår har Stortinget bestemt at også 3. trinn får tilbud om gratis kjernetid i SFO. I Askøy kommune legges gratis kjernetid i forkant eller i forlengelse av skoletiden. Skolene kan også velge å samle gratis kjernetid på færre dager, om dette er nødvendig av omsyn til å bemanne tilbudet. Den enkelte skole bestemmer hvordan dette organiseres lokalt. Det er også mulig å søke om gratis kjernetid med heltid i ferier.

4.trinn

Deltidsplass for 4. trinn er 12 timer i forlengelse av skoletiden. Den enkelte skole vil informere om hvilke tider som gjelder. Etter avtale med skolen er det mulig å flytte inntil 3 timer til andre tider i uken. Heltid og deltid kan nå velges med eller uten ferietilbud.

5.-7.trinn

Elever med særskilt behov kan tildeles gratis SFO tilbud. Det må søkes på vanlig måte.

Skoleår og ferie-SFO

Med skoleår menes de 190 dagene eleven går på skole. Planleggingsdager er også å forstå som ferie-SFO.

Søknad

1. klassinger og andre elever som ønsker SFO plass søker om dette i Vigilo. Elever som skal begynne i 2.-4. klasse blir videreført med plasstilbudet de har i dag. Ved endring av plasstilbud kan foreldre søke om dette i Vigilo. Om endringen skal gjelde fra 1.august må det søkes innen 30. juni. Søknad må sendes i nettleseren, ikke i appen.

Redusert foreldrebetaling

Foreldre med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling.

Åpningstider

Skole/SFO skal ha åpent 9,5 time per dag. Skolene bestemmer om åpningstiden skal være fra 07:00-16:30 eller 07:15 til 16:45. Den enkelte skole definerer hvilken tid som regnes som gratis kjernetid. 

Planleggingsdager og fridager

SFO har 5 planleggingsdager i skoleåret. Neste skoleår er planleggingsdagene lagt til 12. og 13. august, 9. september, 1. november og 31. januar. (9.9., 1.11. og 31.1. er sammenfallende med planleggingsdager i barnehage). SFO er i tillegg stengt julaften, nyttårsaften, onsdag i påskeuken og fredag etter Kristi himmelfartsdag.

Foreldrebetaling

Utvalg for oppvekst og levekår (UOL) har vedtatt at foreldrebetaling i SFO skal være uendret fra neste skoleår. Gratis kjernetid er beregnet som 12 timer av fulltid, og er trukket fra. Når andre kommuner har et rimeligere tilbud, skyldes dette at disse kommunene subsidierer ytterligere. Det betales for 11 måneder i året i Askøy kommune. SFO året starter mandag 28. juli 2024, men det betales fra 1.august siden juli er betalingsfri måned.

Vedtekter for SFO

Vedtektene for SFO må endres som følge av innføring av gratis kjernetid for 3.trinn. Endringene er så små at de er gjort administrativt med virkning fra 1.8.2024.

SFO i frivillige lag og organisasjoner

Askøy kommune vil fra neste skoleår søke samarbeid med frivillige lag og organisasjoner som vil tilby SFO. Informasjon om dette vil bli gitt senere.

Back to top