Formål

 • Brannvesenet sørger for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.
 • Hyppigheten av feiing skal fastsettes ut fra behov, boligens oppvarmingssystem, sotmengde med mer.
 • Hensikten er å redusere risikoen for branntilløp samt sikre beboere etter gjeldende lover og forskrifter.

 Ofte stilte spørsmål

loading...
Hva må jeg gjøre for å slippe å betale for boligtilsyn og feiing?

Ildstedet må fysisk fjernes fra pipeløpet og gjenstående hull etter ovnsrøret må mures igjen. Slikt arbeid må være forsvarlig utført og dokumentasjon må sendes til

Jeg har ildsted men det er ikke i bruk. Hvorfor må jeg betale for boligtilsyn og feiing?

Alle kommuner skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk. Alle som har en bolig med et ildsted som er tilknyttet pipe, må betale for tilsyn og feiing, uavhengig av om det er i bruk eller ikke.

Hvor ofte kommer dere på boligtilsyn og feiing?

Alle boliger i Askøy kommune blir vurdert etter en risikomodell med ulike faktorer som spiller inn. Byggverket og bygningsmiljøets karakter, samt kvalitet på fyringsanlegg og fyringsmønster er eksempler på kriterier som vurderes. Kartleggingen tar også utgangspunkt i etablert kunnskap om risikogrupper i samfunnet.
Dette genererer en prioriteringsliste for hvor seksjonen skal gjennomføre boligtilsyn. Boliger med høyere brannrisiko vil til enhver tid bli prioritert, og vil føre til at noen boliger får tilsyn oftere enn andre.
Under tilsynet vil det bli gjort en vurdering på om fyringsanlegget i boligen har behov for feiing, noe som i så fall vil bli gjennomført i etterkant av boligtilsynet.
Dersom du ønsker tilsyn og/eller feiing kan du kontakte seksjonen på tlf: 56 15 82 27

Skorsteinen min er tett. Kan dere komme og feie?

Skorsteinen er nok ikke tett. Trekken i skorsteinen avhenger av værforhold og landskap.
Ved dårlig trekk kan røyken slå inn i rommet ved opptenning og påfylling av ved.
Pass på at et eventuelt spjeld er åpent, og at ovnen får nok forbrenningsluft.
Det kan hjelpe å åpne et vindu på gløtt for å få fart på trekken.
Dersom du ønsker å prate med en brannforebygger og eventuelt avtale feiing og/eller tilsyn kan du ringe seksjonen på tlf: 56 15 82 27

Hva skal feieren ha av sikring på tak?

• Det skal være montert sklisikring for stige, dersom løs stige skal benyttes som tilkomst til tak.
• Det skal være tilrettelagt for trygg ferdsel til og fra stige og på tak.

Eksempler på tilfredsstillende sikring på tak kan være:
- Typegodkjente fastmonterte trinn på tak
- Rekkverk
- Gesimskant med minimum 30 cm høyde
- Stillas
- Godkjent lift med kvalifisert liftfører

Andre sikringstiltak kan også være tilstrekkelig for å ivareta sikkerheten. Ta kontakt med Askøy brann og redning – boligtilsyn og feiing på tlf: 56 15 82 02, dersom du er usikker på om deres løsning er tilfredsstillende.

Boligtilsyn

 • Du må være hjemme når vi kommer på tilsyn, slik at du kan vise oss rundt i boligen.
 • Dette sjekker vi:
  • om ildsted og skorstein har synlige feil eller mangler
  • om det er behov for feiing og om feieren har tilgang til skorsteinen
  • røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier
 • I tillegg veileder vi deg i spørsmål om fyring, fyringsøkonomi og brannsikkerhet i hjemmet.
 • Etter besøket får du en tilsynsrapport.
 • Kan du ikke være til stede selv, bør du avtale med noen som kan slippe oss inn. Personen må kjenne boligen godt.
 • Finn frem dokumentasjon på ildsteder og fyringsanlegg.
 • Fikk du avvik sist vi var på feiing og tilsyn, må du dokumentere at manglene er utbedret.

Når kommer feieren?

 • Askøy Brann Redning bruker telefonvarsling ved melding om feiing og boligtilsyn.
 • Mobiler blir varslet med SMS og fasttelefoner med en automatisk talemelding.
 • For at du skal få varsel, må du sikre deg at Folkeregisteret har riktige opplysninger om deg, ettersom varslingssystemet henter oppdateringer derfra.
 • Her kan du lese mer om varsling varslemeg.no

Huskeliste før feierbesøk

 • Steng sotluker og spjeld.
 • Klargjør stige til tak.
 • Kontroller takstige.
 • Ved feiing fra loft eller innvendig feiing må det være noen hjemme når feieren kommer.
 • Du må sørge for at hele fyringsanlegget (skorstein, peis, ildsted, parafinovn og eventuelt annet) er tilgjengelig for feiing og at det er innrettet slik at det kan feies på en tilfredsstillende måte.
 • Du skal legge frem godkjent stige der vi skal opp på taket, stenge sotluker, spjeld og trekkventiler.
 • Sørg for at sotluker lar seg åpne og lukke og kontollér at ildstedet er lukket forsvarlig.
 • Utsoting kan forekomme dersom det er utettheter i fyringsanlegget. Derfor er det viktig at fyringsanlegget alltid er intakt.
 • Stort undertrykk i boligen kan føre til utsotning.
 • Undertrykk kan også føre til at helseskadelige røykgasser kommer inn i boligen.

Feiing fra tak

 • Taksikringsutstyret skal være typegodkjent og fagmessig satt opp.
 • Sklisikring eller stigesikring monteres som regel på eller ved takrennen. Den hindrer stigen å skli når løs stige brukes til adkomst på taket.
 • Det skal være montert stigefeste for at løs stige skal kunne brukes som adkomst. 
 • På skorsteiner som er høyere enn 1,2 m over taket må det være plattform eller feieluke.

Les den lokale forskriften for Askøy kommune


Feiing fra loft

 • Eier eller representant for denne må være tilstede.

Kontakt avdelingen

Back to top