Formål

 • Brannvesenet sørger for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.
 • Hyppigheten av feiing skal fastsettes ut fra behov, ut fra boligens oppvarmingssystem, sotmengde med mer.
 • Hensikten er å redusere risikoen for branntilløp samt sikre beboere etter gjeldende lover og forskrifter.

Boligtilsyn

 • Du må være hjemme når vi kommer på tilsyn, slik at du kan vise oss rundt i boligen.
 • Dette sjekker vi:
  • røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier
  • om ildsted og skorstein har synlige feil eller mangler
  • om det er behov for feiing og om feieren har tilgang til skorsteinen
 • I tillegg veileder vi deg i spørsmål om fyring, fyringsøkonomi og brannsikkerhet i hjemmet.
 • Etter besøket får du en tilsynsrapport.
 • Kan du ikke være til stede selv, bør du avtale med noen som kan slippe oss inn. Personen må kjenne boligen godt.
 • Finn frem dokumentasjon på ildsteder og fyringsanlegg.
 • Fikk du avvik sist vi var på feiing og tilsyn, må du dokumentere at manglene er utbedret.

Når kommer feieren?

 • Askøy Brann Redning bruker telefonvarsling ved melding om feiing og boligtilsyn.
 • Mobiler blir varslet med SMS og fasttelefoner med en automatisk talemelding.
 • For at du skal få varsel, må du sikre deg at Folkeregisteret har riktige opplysninger om deg, ettersom varslingssystemet henter oppdateringer derfra.
 • Her kan du lese mer om varsling -Servicevarsling.no

Huskeliste før feierbesøk

 • Steng sotluker og spjeld.
 • Klargjør stige til tak.
 • Kontroller tak-stige.
 • Ved feiing fra loft eller innvendig feiing må det være noen hjemme når feieren kommer.
 • Du må sørge for at hele fyringsanlegget (skorstein, peis, ildsted, parafinovn og eventuelt annet) er tilgjengelig for feiing og at det er innrettet slik at det kan feies på en tilfredsstillende måte.
 • Du skal legge frem godkjent stige der vi skal opp på taket, stenge sotluker, spjeld og trekkventiler.
 • Sørg for at sotluker lar seg åpne og lukke og kontollér at ildstedet er lukket forsvarlig.
 • Utsoting kan forekomme dersom det er utettheter i fyringsanlegget. Derfor er det viktig at fyringsanlegget alltid er intakt.
 • Stort undertrykk i boligen kan føre til utsotning.
 • Undertrykk kan også føre til at helseskadelige røykgasser kommer inn i boligen.

Feiing fra tak

 • Taksikringsutstyret skal være typegodkjent og fagmessig satt opp.
 • Sklisikring eller stigesikring monteres som regel på eller ved takrennen. Den hindrer stigen å skli når løs stige brukes til adkomst på taket.
 • På bygning der gesimshøyden er mer enn 5,0 m, skal det være montert stigefeste for at løs stige skal kunne brukes som adkomst. Det vil også være behov for stigesikring dersom stigen må plasseres i ulendt terreng.
 • På skorsteiner som er høyere enn 1,2 m over taket må det være plattform eller feieluke.

Les den lokale forskriften for Askøy kommune


Feiing fra loft

 • Eier eller representant for denne må være tilstede.

Kontakt avdelingen

 • Askøy Brann & Redning, Feieravdelingen -
 • Tlf.: 56 15 82 27
 • e-post:

Back to top