Vedtatt i kommunestyret 25.10.07, sak 69/07.


1. Hvem styrevervreglementet gjelder for

Styreverv, økonomiske interesser og lignende for medlemmer av folkevalgte organer, kommunalt oppnevnte styremedlemmer, rådmannen og andre administrative ledere til og med fag- og stabsledere, skal registreres i styrevervregisteret.

2. Hva som skal registreres

Følgende skal registreres i styrevervregisteret:

  1. Styreverv i offentlige og private selskaper og lignende.
  2. Styreverv i interesseorganisasjon eller organisasjon som mottar økonomisk støtte fra kommunen.
  3. Lønnet arbeid eller konsulentoppdrag som kommer i tillegg til vervet som folkevalgt /-styremedlem / ansatt i kommunen.
  4. Næringsinteresser, inkludert større interesser i fast eiendom og større aksjeposter eller eierandeler.

3. Rutiner ved registreringen

3. 1 Når registrering skal skje

Registrering skal senest skje 2 måneder etter at det folkevalgte organet/selskapsstyret har konstituert seg. De ansattes opplysninger skal registreres senest 2 måneder etter ansettelse.

3. 2 Hvem som praktisk foretar registreringen

Registreringen skal foretas av den rådmannen utpeker som kontaktperson overfor Kommunenes Sentralforbund.

3. 3 Ajourføring

Registeret skal ajourføres 2 ganger årlig.

3. 4 Offentliggjøring

De registrerte opplysningene er offentlig tilgjengelig på www.styrevervregisteret.no

3. 5 Frivillighet og sletting

Registreringen er frivillig og den registrerte kan på ethvert tidspunkt velge å slette sine opplysninger i registeret. Opplysningene vil uansett bli automatisk slettet etter 4 år med mindre det er registrert ajourføring av personens opplysninger.

4. Ikrafttredelse

Dette reglementet trer i kraft 01.01.2008