Skip to main content
Sist oppdatert: 02. mai 2024
Opprettet dato: 02. mai 2024

Forslag til ny arealdel til kommuneplanen er lagt fram til politisk behandling


To kanoer på et vann med to mennesker i hver kano
(Illustrasjonsfoto fra en kanotur på Singlingavatnet. Foto: Kultur og idrett/Askøy kommune)

Askøy kommune går nå inn i en ny fase av planleggingen for å utvikle et samfunn som er enda bedre å bo, arbeide og leve i. Den kommende arealdelen av kommunens overordnede styringsdokument, kommuneplanen, tar sikte på å oppdatere og fornye målene og strategiene for å forme fremtidens Askøy.

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanen er som en veiviser for hvordan vi vil at Askøy skal være i fremtiden, og er kommunes overordnede styringsdokument. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

  • Samfunnsdelen fastsetter kommunens visjoner, satsingsområder og overordnede mål for utvikling av samfunnet og kommunen som organisasjon.
  • Arealdelen er et virkemiddel for å sikre at arealbruken i kommunen bidrar til å nå målene fra samfunnsdelen. Vedtatt arealdel fastsetter arealbruken i kommunen med juridisk bindende virkning.

Oppdaterer planene

Den gjeldende arealdelen for Askøy ble vedtatt i 2012, mens gjeldende samfunnsdel ble vedtatt i 2015. Hensikten med denne rulleringen - eller oppdateringen - av kommuneplanens arealdel, er å fornye arealdelen og sikre at arealbruken i kommunen bidrar til å nå målene for samfunnsutvikling som er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel.

Ny boligstruktur

For å nå kommunens vedtatte samfunnsmål legger dette planforslaget opp til en ny boligstruktur og tar i bruk nye arealformål og virkemidler som vi ikke har i gjeldende arealdel.  Hovedgrepet i planforslaget er at det legges opp til en tydelig senterstruktur.

Planforslaget legger opp til en høyere utnyttingsgrad, tettere boligutbygging og muligheter for flere mindre boenheter. Det er et mål at det skal utvikles senterområder med møteplasser og levende lokalsamfunn, varierte bomiljø og boligtyper, og med god tilgang til områder for rekreasjon og aktivitet.

Fortetting

Konsentrert utbygging gir grunnlag for høyere befolkningstetthet og dermed også grunnlag for levedyktige tjenestetilbud og lokalsamfunn. Det vil også gi bedre kollektivtilbud og bedre utbygd gang- og sykkelvegnett. Konsentrert utbygging bidrar også til å bevare større sammenhengende grøntområder.

Planforslaget skal nå til førstegangs behandling, i Utvalg for teknikk og miljø. Planforslaget består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.

Du kan også sammenligne planforslaget med gjeldende arealdel fra 2012.

Politisk behandling og videre prosess

Planforslaget skal behandles i utvalg for teknikk og miljø (UTM) torsdag 18. april. UTM innstiller til formannskapet.

Etter behandling i formannskapet blir planforslaget lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring til berørte myndigheter og organisasjoner. Innbyggere, høringsinstanser og andre berørte parter kan komme med merknader til planforslaget.

Etter høringsperioden vil kommunedirektøren oppsummere innkomne merknader, og eventuelt revidere planforslaget før det legges frem for endelig vedtak.


Forfatter:
Dag Folkestad

Fant du det du lette etter?

Det var dumt, kan du hjelpe oss med å forstå hva du var på utkikk etter?

Det var dumt, kan du hjelpe oss med å forstå hva du var på utkikk etter?