Kommunale Planer

Kommunal planlegging sier både noe om hvordan samfunnet, de kommunale tjenestene og kommunen sin organisasjon skal utvikles og hvordan arealet i kommunen skal nyttes. Her er en oversikt over de overordnede planene som kommunen styres etter.

Vi skal utarbeide en detaljreguleringsplan for ny barneskole på Erdal i Frudalsrindane.

I forbindelse med planarbeidet for plan 369 Byneset er det utarbeidet en mulighetsstudie, som viser ulike måter å bygge ut Byneset på.

Vedtatt kommuneplan | Dokumenter | Kart | Bestemmelser

Mål for kommunens samfunnsutvikling fremover

Planverk over et avgrenset område som tydelig viser utnyttelse av området

Mål og strategier innenfor viktige geografiske- eller samfunnsområder

Liste over gjeldende handlingsplaner

Hvordan er kommunens plansystem bygget opp?

Beskrivelse | Politisk behandling

Back to top