Generell informasjon

 • For alle karttjenester gjelder følgende. Flyfoto og skannede arealplaner er omtrentlige og kan ha store avvik.
 • En må ikke legge flyfoto til grunn for plassering av eiendom i terrenget.
 • Vann og avløpsdata må ikke brukes for graving uten påvisning fra ledningseier.
 • Askøy kommune er ikke ansvarlig for feil bruk av kartet.

Kart til byggesøknad - selvbetjening


Kommunekart - Apper til smarttelefoner


Kart til byggesøknader, nabolister med mer

 • Dersom du ønsker å kjøpe ferdige kart og nabolister kan du bestille det via Ambita eller ved personlig oppmøte på kommunens kundetorg.

 • Ambita Infoland

Planinnsyn

 • Dette er en egen webløsning som inneholder både kart og dokumenter.
 • Her ligger vedtatte (godkjente) reguleringsplaner og planer som er under utarbeidelse.
 • Noen reguleringsplaner under utarbeidelse vil ha fullt innhold, mens andre vil bare være illustrert med en stiplet linje.
 • Sjekk alltid de medfølgende plandokumenter.
 • Det kan mangle dispensasjoner og mindre endringer til plan.
 • Skannede arealplaner er omtrentlige, og kan ha store avvik.
 • Askøy kommune er ikke ansvarlig for feil i-, eller feil bruk av kartet.

 • Åpne Planinnsyn

 • Skjematisk oversikt over planer i webplan

 • Se også Kommuneplanens arealdel 2012-2023 (Arealplanen)


Bestill kart

 • Nettportal for bestilling av digitale grunnkart og digitale planer.
 • Data blir levert direkte fra kommunens originale kartbaser.
 • Kartdata leveres på sosi- og/eller dxf-format.
 • Priser oppgis i nettbutikken.
 • Fakturering skjer via Ambita

Kart til eiendomshandel

Meglerpakker kan bestilles gjennom Infoland


Gebyr


Kontakt avdelingen