Skip to main content

Privatpersoner, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter kan fremme forslag til reguleringsplan

                                                               

Veiledning for Private Reguleringsplanforslag

Privatpersoner, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter kan fremme forslag til reguleringsplan, men den skal utarbeides av fagkyndige/plankonsulent, jf. Plan- og bygningsloven § 12-3.

Vi ønsker å etablere et godt samarbeid mellom forslagsstiller og kommunen tidlig, slik at ressursbruken i sakene blir til det beste for alle. Når planforslaget er godt forberedt, framstilt og avklart, vil behandlingen av saken videre i kommunen gå greiere, uten unødvendige, kostbare og tidkrevende omarbeidinger.


Oppstartsmøte

Når du skal starte arbeidet med å utarbeide en reguleringsplan, må du først ha et oppstartsmøte med kommunen. I møtet ser vi blant annet nærmere på rammer for planarbeidet, og vi gir føringer for den videre planprosessen. Kommunen utarbeider referat fra oppstartsmøtet, som sendes plankonsulenten etter møtet.
Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven gir nærmere informasjon både om oppstartsfasen og den videre planprosessen for private reguleringsplaner:

Som grunnlag for oppstartsmøtet skal den fagkyndige / plankonsulenten utarbeide et planinitiativ, som skal sendes inn sammen med bestilling av oppstartsmøte.

Ta gjerne kontakt med kommunen for et veiledningsmøte hvis det er behov for å få avklart omfanget av planinitiativet eller andre spørsmål før selve oppstartsmøtet. Et slikt veiledningsmøte kan bestilles via 

Det gjøres oppmerksom på at private forslagsstillere må dekke alle kostnader knyttet til planforslaget. Dette inkluderer bruken av fagkyndig / plankonsulent og kommunale gebyr.


Utarbeide og send inn forslag til detaljregulering

Kommunen har utarbeidet en egen planveileder som viser våre krav til fagkyndighet, krav til varsel om oppstart av planarbeid, krav til innlevering av planforslaget og nødvendig dokumentasjon. Planveilederen informerer også om statlige og rikspolitiske retningslinjer, og regionale og kommunale planer som skal legges til grunn for planarbeid i kommunen.

Kommunen har utarbeidet mal for planbeskrivelse som skal benyttes ved innsending av planbeskrivelsen:

For reguleringsbestemmelser skal nasjonal mal benyttes:


Kontakt avdelingen

Fant du det du lette etter?

Det var dumt, kan du hjelpe oss med å forstå hva du var på utkikk etter?

Det var dumt, kan du hjelpe oss med å forstå hva du var på utkikk etter?