Privatpersoner, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter kan fremme forslag til reguleringsplan, men den skal utarbeides av fagkyndige/plankonsulent, jf. Plan- og bygningsloven § 12-3.


1. Bestill oppstartsmøte

 • Det kreves oppstartsmøte før planarbeidet settes i gang.
 • Oppstartsmøtet er gebyrbelagt. (Se gjeldende gebyrregulativ).
 • Bestilling av oppstartsmøte gjøres på eget skjema som fylles ut av plankonsulent og sendes postmottak@askoy.kommune.no.
 • Tilbakemelding om møtetidspunkt vil bli gitt innen 3 uker fra bestillingen er mottatt.

2. Utarbeide og send inn forslag til detaljregulering

  • Plankonsulent kunngjør oppstart av planarbeidet i Askøyværingen, på egen nettportal og eventuelt på sosiale medier.
  • Kunngjøringen skal minimum inneholde kartskisse som viser avgrensning av planområdet og en kort beskrivelse av formålet.
  • Krever planen konsekvensutredning (KU), skal planprogram legges ut på høring samtidig.
  • Fristen for merknader bør være minst 3 uker, ved KU skal fristen settes til minst 6 uker.

  • Plankonsulent skal varsle oppstart av planarbeidet med eget skriv til berørte offentlige organer, registrerte grunneiere, festere og andre rettighetshavere, naboer, gjenboere og andre interesserte som blir direkte berørt.
  • Varselet skal redegjøre for forslaget og konsekvenser for omgivelsene.
  • Kart og illustrasjoner skal legges ved.
  • Fristen for merknader bør være minst 3 uker.

  • Ved KU sendes planprogram til Utvalg for teknikk og miljø (UTM) for vedtak.
  • Plankonsulent skal utarbeide planforslag etter Nasjonal Produktspesifikasjon for digitale planer og kommunens egne maler.

Alle dokumenter skal sendes inn i filformat PDF, men plankart skal også sendes i filformat SOSI.


Dokumentasjon som kreves


3. Offentlig ettersyn og høring

    • Faktura for gebyr sendes forslagsstiller når plansaken tas opp til politisk behandling første gang.
    • Saksbehandlingsfrist er 12 uker fra komplett forslag er mottatt.
    • Komplett planforslag legges frem for Utvalg for teknikk og miljø (UTM) som fatter vedtak om forslaget skal legges ut til offentlig ettersyn.
    • Ved mottak av planforslaget blir saken gjennomgått og plankonsulent blir informert om videre fremdrift.
    • Kommunen kunngjør vedtak om offentlig ettersyn og høring i Askøyværingen, på kommunens nettportal og eventuelt i sosiale medier.
    • Berørte parter vil også bli varslet i eget skriv.
     • Se lenke til prisliste i Kapittel 1.

Merknader og uttalelser sendes til postmottak@askoy.kommune.no eller i brev innen 6 uker.


4. Planvedtak

     • Etter utløp av høringsfristen sender kommunen innkomne merknader og uttalelser til plankonsulent for vurdering og kommentar.
     • Merknader og uttalelser med kommentarer innarbeides i planforslaget.
     • Plankonsulent sender revidert planforslag til kommunen.
     • Planforslaget legges fram for UTM for behandling.
     • Innstillingen sendes over til Kommunestyret som fatter endelig vedtak.
     • Plankonsulent og berørte parter informeres om vedtaket i eget skriv fra kommunen.
     • I tillegg kunngjøres vedtaket i Askøyværingen, på kommunens nettportal og i sosiale medier.

Kontakt avdelingen