Rullering av kommuneplanens arealdel

Kommuneplanen er kommunens viktigste styringsdokument og består av en samfunnsdel og en arealdel. Den nye arealdelen skal bidra til å nå samfunnsdelens mål om at Askøy skal være en helsefremmende, levende, grønn, ung og skapende øy. Askøy kommune startet opp arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel i november 2016. Prosessen med å utarbeide en ny arealdel er omfattende og varer i flere år. Her finner du informasjon om planarbeidet og politiske vedtak som gjøres underveis.


Hva er kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel bestemmer hvordan vi vil forvalte, bruke og utvikle de ulike områdene i kommunen. Hvor skal vi bygge nye boliger og hvor skal vi bygge tettere? Hvor skal vi tilrettelegge for nye næringsareal og arbeidsplasser, og hvor skal det være grøntområder? Hvordan kan vi legge til rette for sykkel og gange? Og hvordan skal vi få til gode møteplasser og bærekraftige lokalsamfunn?


Hva har skjedd?

 

Oppstart og planprogram

Planprogrammet er en plan for hvordan arbeidet med ny arealdel skal organiseres og gjennomføres. Det er oppskriften på hvordan vi har tenkt å lage kommuneplanens arealdel. Planprogrammet var på høring i perioden 24.11.2016-28.02.2017, og ble vedtatt av Formannskapet 06.06.2017. Under høringen av planprogrammet var det åpent for innspill til det videre planarbeidet, og det ble mottatt 380 innspill. Planprogrammet finner du her:  pdf Planprogram fastsatt 06.06.2017 (332 KB)

 

Utarbeiding av planforslag

I perioden januar 2017 - desember 2018 ble det gjennomført ulike utredninger og utarbeidet et planforslag. Planforslaget består i hovedsak av en planbeskrivelse, et plankart og planbestemmelser, i tillegg til en rekke andre vedlegg. Det ble lagt frem et planforslag for politisk behandling i januar 2019, der saken ble utsatt i påvente av resultatet av byvekstforhandlingene. Planarbeidet sto deretter stille fra januar 2019 fram til november 2020, da byvekstavtalen var signert og Formannskapet vedtok å starte opp igjen arbeidet. Saksframlegget finner du her:  pdf Vedtak Formannskapet 17.11.20 – 1.gangsbehandling Kommuneplanens arealdel 2018-2030 (1.07 MB)

Vedtaket om å gjenoppta arbeidet med KPA innebar at det skulle åpnes for nye innspill og at det skulle holdes temamøter med Utvalg for teknikk og miljø. Det ble gjennomført en ny innspillsrunde i perioden 17.12.2020 - 31.01.2021, og det ble gjennomført fem temamøter med Utvalg for teknikk og miljø i perioden mars 2021 - august 2021.

I møte 19.10.2021 vedtok Formannskapet nye føringer for det videre arbeidet med arealdelen. Vedtaket stilte krav om at det skulle gjennomføres en rekke utredninger og vurderinger, både politiske og administrative. Blant annet ble det vedtatt at det skulle gjøres en politisk gjennomgang og vurdering av alle nye og gamle innspill til arealdelen. Det ble også bedt om at Kommunedirektøren skulle legge frem en særskilt vurdering av prosjektet Kildn. Saksframlegget med de nye føringene finner du her:  pdf Vedtak Formannskapet 19.10.21 - Avklaringer og videre arbeid (215 KB)

Det ble gjennomført flere runder med politisk innspillsvurdering i Utvalg for teknikk og miljø og i Formannskapet i 2022. Det ble vedtatt å gjennomføre en rekke nye arealendringer i planforslaget. Saksframlegget finner du her:  pdf Vedtak Formannskapet 03.05.22 – Politisk innspillsvurdering (991 KB)

Innspill om havneformål i Eidsvika, prosjektet Kildn, ble lagt fram som en egen sak for politisk behandling. Det ble vedtatt å innarbeide havneformålet i planforslaget til arealdelen, slik at nabokommuner, regionale myndigheter og øvrige høringsinstanser kan fremme sine synspunkt til prosjektet. Saksframlegget finner du her:  pdf Vedtak Formannskapet 10.05.22 - Vurdering av innspill om havneformål, Kildn (1.82 MB)

Det jobbes nå med å utarbeide et komplett planforslag til ny førstegangsbehandling. Planforslaget bygger videre på planforslaget som var til politisk behandling i 2019, men er oppdatert i forhold til dagens situasjon og i forhold til de politiske vedtakene som er blitt gjort siden 2019. På grunn av alle arealendringene som er gjort i planforslaget og tiden som er gått siden 2019, er det behov for å gjøre nye vurderinger av planforslaget. Per dags dato jobbes det med å utarbeide ny konsekvensutredning og ny risiko- og sårbarhetsanalyse for planforslaget. Det er et omfattende arbeid med over 100 områder som skal vurderes i begge rapportene. Når dette arbeidet er ferdigstilt og kvalitetssikret vil planforslaget legges fram for ny politisk førstegangsbehandling.


Innspill til planarbeidet

Det er gjennomført to innspillsperioder i planarbeidet så langt. Ved oppstart av planarbeidet ble det i perioden 24.11.2016 – 28.02.2017 mottatt 380 innspill. Ved ny innspillsrunde i perioden 17.12.2020 – 31.01.2021, kom det 150 innspill. Alle innspill som er mottatt innenfor disse fristene er vurdert av administrasjonen og lagt fram for politisk vurdering.

Det er ikke mulig å komme med nye innspill eller merknader til planforslaget i denne perioden av planprosessen. Neste mulighet for å komme med innspill/merknader vil være når et oppdatert planforslag blir sendt på høring. Dette vil kunngjøres på våre nettsider og i Askøyværingen.

Back to top