Kommuneplanen er den overordnede plan for kommunens fysiske utvikling. Askøy kommune har vedtatt å starte opp arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel 2018-2030. Ny plan forventes vedtatt i 2018 og skal erstatte gjeldende kommuneplanens arealdel, vedtatt i 2012. Innbyggerne har hatt mulighet til å komme med innspill frem til 28. februar.


Formål

Arbeidet med ny arealdel skal bidra til å nå samfunnsdelens mål om at Askøy skal være en helsefremmende, levende, grønn, ung og skapende øy. Arealdelen viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk.

Den viser hvor det tillates bygging til ulike formål og hvilke områder som skal vernes mot utbygging, som friluftsområder, drikkevannskilder og landbruksareal.


Arbeidene vil dreie seg om

  • Sentrale problemstillinger/ hovedtema for planarbeidet
  • Utredningsbehov
  • Opplegg for medvirkning

Innhold i ny plan:

  • Konkrete forslag til ny arealbruk, som for eksempel bolig, næring eller grønn struktur
  • Forslag til områder som bør sikres, for eksempel, lekeområder, stier og badeplasser
  • Forslag til nye planbestemmelser eller endring av bestemmelser i gjeldende plan
  • Andre viktige hensyn du mener kommunen bør vurdere

Relevante artikler og lenker

Hittil har kommunens forslag til planprogram blitt lagt ut til offentlig ettersyn. Planprogrammet gir informasjon om hovedtema for planarbeidet, organisering og framdrift.


Vedlegg:

Forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel

 

 

Back to top