Askøy kommune startet opp arbeidet med rullering av arealdelen i november 2016. Utvalg for teknikk og miljø vedtok 11.04.2019 å utsette behandlingen av planen. Formannskapet har nå tatt planen opp til ny behandling, og vedtok i møte 17.11.2020 at det skal åpnes for ny innspillsrunde. Frist for å komme med innspill var 31.01.2021. Mottatte innspill vil bli vurdert i den videre planprosessen.


Formål

Arbeidet med ny arealdel skal bidra til å nå samfunnsdelens mål om at Askøy skal være en helsefremmende, levende, grønn, ung og skapende øy. Arealdelen viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk.

Den viser hvor det tillates bygging til ulike formål og hvilke områder som skal vernes mot utbygging, som friluftsområder, drikkevannskilder og landbruksareal.


Innhold i ny plan

  • Konkrete forslag til ny arealbruk, som for eksempel bolig, næring eller grønnstruktur
  • Forslag til senterstruktur og utbyggingsmønster
  • Forslag til områder som bør sikres, for eksempel, lekeområder, stier og badeplasser
  • Forslag til nye planbestemmelser

Relevante artikler og lenker

Planprogram for kommuneplanens arealdel ble fastsatt i Formannskapet 06.06.2017. Planprogrammet avklarer rammer og premisser for planarbeidet.

Formannskapet vedtok i møte 24.04.2018 prinsippsak for senterstruktur og utbyggingsmønster. Prinsippsaken fastsetter senterstruktur og senterområder og anbefaler et nytt utbyggingsmønster. Prinsippsaken er lagt til grunn for arbeidet med kommuneplanens arealdel.

Forslag til ny kommuneplanens arealdel ble lagt frem for 1.gangsbehandling i Utvalg for teknikk og miljø i møte 17.01.2019. Utvalg for teknikk og miljø vedtok 11.04.2019 å utsette behandlingen av planen. Saksfremlegg og vedlegg finner du her: https://askoy.kommune.no/politisk-motekalender?id=8072&view=event


Vedlegg:

pdf Fastsatt planprogram Kommuneplanens arealdel 06.06.2017 (332 KB)

pdf Prinsippsak om senterstruktur og utbyggingsmønster, vedtatt i Formannskapet 24.04.2018 (952 KB)

 

 

Back to top