Handlingsplaner skal gjelde spesielle fagområder eller tema. Planene er mer konkrete enn kommunedelplaner og skal vise hvordan overordnede målsettinger skal følges opp og iverksettes.

Opplistingen er sortert på avdelinger.

Barnehage

Plan for barnehageutbygging 2014-2030

Temaplan barnehage 2018-2021

Familie og inkludering

Boligsosial handlingsplan 2017 - 2021

Et verdig liv 2016-2019 Tjenester til utviklingshemmede

Handlingsplan for integrering av flyktninger 2014-2016

Handlingsplan for rus og psykisk helse 2018-2022

Interkommunal handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2016-2020

Likestillings og mangfoldsplan 2013-2016

Plan for habilitering og rehabilitering 2018- 2022

Temaplan barn og familie 2015-2019

Temaplan mot vold og overgrep i nære relasjoner 2016-2020

Last ned Veteranplanen for Askøy kommune

Helse og omsorg

Morgendagens omsorg 2015-2018

Handlingsplan for kreftomsorg og lindrende behandling 2012-2016

Helsebruksplan 2018-2030 - Vedtatt i K-styret 12. april 2018

Vedlegg til helsebruksplanen 2018-2030

Temaplan et verdig liv 2016-2019

Kultur

Handlingsplan kulturskole 2018 - 2022

Temaplan: Frivillighet på Askøy 2017 - 2021

Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2019

Skole

Skolebruksplan Generell del

 

 

  pdf Temaplan skole 2015 - 2016, Mål og satsingsområder (2.62 MB)

Teknisk

Trafikksikringsplan 2015-2018

pdf Handlingplan veg (2.22 MB)

pdf Handlingsplan trafikksikring 2019 2022 (2.95 MB)

Andre planer

Energi og klimaplan 2014-2020 - Handlingsplan 2014