Kommunal planstrategi viser hvilke planarbeid kommunen skal prioritere i perioden fram til valget 2023. Kommunestyret vedtok sin planstrategi 25.02.2021.

Hva er kommunal planstrategi?

Planstrategien følger valgperioden og skal vedtas av kommunestyret innen et år etter konstituering. Planstrategien er ikke en plan, men et verktøy for å prioritere hvilke planoppgaver som skal startes opp eller videreføres i denne kommunestyreperioden.

Gjennom arbeidet med planstrategien skal kommunestyret drøfte kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, arealbruk og kommunal tjenesteyting. Planstrategien skal sette fokus på de planoppgavene kommunen bør prioritere for å legge til rette for en positiv utvikling. Det skal også tas stilling til om kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal videreføres eller revideres.

Statistikk og utviklingstrekk

Som grunnlag for planstrategien er det utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som inneholder statistikk innenfor et bredt spekter av samfunnstema. Dokumentet gir en oversikt over de mest sentrale utviklingstrekkene i kommunen. Målet er å bidra til en felles forståelse av nåsituasjonen og fremtidige behov.

Kunnskapsgrunnlaget er også første del av folkehelseoversikten. Sånn har vi det på Askøy er en sammenstilling og analyse av folkehelseutfordringene på Askøy, og utgjør del B av folkehelseoversikten.

Back to top