I forbindelse med planarbeidet for plan 369 Byneset er det utarbeidet en mulighetsstudie. Studien er utarbeidet av COWI og Arkitema architects på vegne av Askøy kommune. Denne viser tre mulige alternativer for utvikling av planområdet med ulike utnyttelsesgrad. Det er ikke tatt stilling til hvilket alternativ det blir jobbet videre med, eller om det blir en kombinasjon av flere.

Se film - mulighetsstudie

Det jobbes nå med et planforslag hvor det gjøres ytterligere vurderinger som det ikke er tatt stilling til i mulighetsstudien. Planforslaget skal konsekvensutredes. Planen er en områdeplan og det vil i etterkant være krav om detaljregulering. Detaljregulering vil ha samme planprosess som en områdeplan, men vil måtte forholde seg til de føringer som er vedtatt i plankart og planbestemmelser i områdeplanen.

Mulighetsstudien finner man i planinnsyn, i dokumenter til plan 369 Byneset.

Back to top