Formål

 • Ved deling av eiendom, blir et areal av en eksisterende eiendom fradelt, opprettet som en egen eiendom (ny matrikkelenhet) og tildelt eget matrikkelnummer (gårds- og bruksnummer).
 • Den nye eiendommen registreres i grunnboka og i matrikkelen (eiendomsregisteret og eiendomskartet).
 • Bestemmelser som gjelder deling av eiendom følger av i Plan- og bygningsloven Matrikkellova

Hvem kan søke?

   • Søknad om deling og rekvirering av oppmålingsforretning kan søkes av hjemmelshaver, fester, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt.
   • I de tilfellene hvor det er et firma som er eier av eiendommen kreves vedlagt firmaattest av nyere dato.

Søknad om deling skal inneholde:

  1. Skjema for deling (Rekvisisjon av oppmålingsforretning) skal benyttes. Skjemaet må underskrives av samtlige hjemmelshavere.
  2. Situasjonskart – her skal det tydelig fremgå hvilket areal som søkes fradelt.
  3. Kart som viser ønsket grense med avkjørsel, adkomstveg, parkeringsløsning og utearealer 1:500 eller 1:1000.
  4. Gjenpart av nabovarsel.
  5. Ved fradeling av byggetomt:
   a. Nødvendige erklæringer (rettigheter til veg, vann og kloakk).
   b. Søknad om avkjørsel til offentlig veg.
   c. Søknad om utslipp dersom en ikke kan tilkobles offentlig vann og avløp.
   d. Søknad om tilknytning dersom offentlige ledninger i området.
  6. Grunngitt dispensasjonssøknad når formålet med fradelingen ikke er i samsvar med gjeldende kommuneplan, kommunedelplan eller arealplan.
  7. Naboliste kan bestilles via Ambita eller på Kundetorget.

  Saksgang

      • Når søknaden er registrert i kommunen, foretas en gjennomgang av saken.
      • Er det mangler i saken, orienterer vi om det.
      • Er det behov for uttalelser fra andre offentlige instanser, sørger kommunen for innhenting av disse.
      • Søkes det fradeling av landbrukseiendom, må søknaden også behandles av landbruksmyndighetene i henhold til Jordloven § 12.

  Følgende vilkår må være oppfylt:

       • Formålet med fradelingen må være i samsvar med gjeldende arealplan ellers må det søkes om dispensasjon.
       • Tomtens form og størrelse må være skikket til bebyggelse. Dette gjelder både ny tomt og avgivertomten.
       • Ny byggetomt må være sikret lovlig atkomst og avkjørsel til offentlig vei.
       • Ny byggetomt må være sikret lovlig vannforsyning og bortledning av avløpsvann.

  Vedtak etter plan- og bygningsloven:

       • Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven.
       • Vedtaket sendes til søker med kopi til eventuell part som har hatt merknad til søknaden.
       • Parter som har merknader i saken har klagerett på vedtaket.
       • I saker der det er innvilget dispensasjon vil Fylkesmannen ha klagerett.

  Vedtak:

  Blir videresendt til Seksjon oppmåling som kaller inn til oppmålingsforretning

  Søknaden leveres:

  Lever søknaden til oss i posten, ved oppmøte eller på e-post.

        • Postadresse: Askøy kommune, Areal og Samfunn, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
        • Besøksadresse: Kundetorget, Rådhuset, Klampavikvegen 1, Kleppestø
        • e-post

  Videre saksgang med oppmålingsforretning

        • Rekvirenten(e), naboer og eventuelle rettighetshavere til arealet som skal fradeles blir innkalt til oppmålingsforretningen pr. brev minst to uker i forkant, hvis ikke annet er avtalt (jf forskrift § 37 i matrikkellova).
        • Hvis noen skal møte i stedet for de som er innkalt, må disse ha skriftlig fullmakt.
        • Det holdes oppmålingsforretning over eiendommen hvor partene bidrar til å påvise eksisterende grenser i samsvar med målebrev / skyldelingsforretninger.
        • Ny grenser etter delingstillatelse påvises og stikkes ut av landmåler.
        • Grensemerker blir satt ned i marka og grensepunktene blir målt.
        • Det skal føres protokoll over hva som er klarlagt og avtalt ved forretningen.

  Matrikkelføring og tinglysing

         • Etter at oppmålingsforretningen er gjennomført og eventuelle vilkår er oppfylt, føres den nye matrikkelenheten inn i Matrikkelen og sendes over for tinglysing (se matrikkelloven § 15).
         • Dersom det er tinglyst uråderett på eiendommen arealet skal deles fra, eller det er andre forhold som hindrer tinglysing vil saken bli returnert til kommunen og deretter til partene for retting.

  Matrikkelbrev

          • Når kommunen får tilbakemelding på at den nye matrikkelenheten er tinglyst, utstedes matrikkelbrev som sendes rekvirenten(e).
          • Partene har 3 ukers klagefrist fra man har mottatt matrikkelbrevet.

  Gebyr

          • Søknad om fradeling er gebyrbelagt.
          • Det påløper gebyr for godkjenning etter plan og bygningsloven og gebyr for oppmålingsforretningen.
          • I tillegg kommer Tinglysingsgebyr.
          • Gebyrer og betalingssatser

  Skjøte

           • Overskjøting av den nye parsellen til ny eier må ordnes av partene selv.
           • Er det behov for hjelp til oppretting av dokumenter som skal tinglyses, anbefales det at partene søker hjelp hos en eiendomsmegler eller advokat.

  Mer informasjon om hjemmelsovergang ved skjøte:


  Kontakt avdelingen

  Back to top