Formål

 • Klarlegging av eksisterende grenser som ikke er koordinatbestemt (skylddelte eiendommer).
 • Benyttes når det er behov for å få målt og merket grenser for en eiendom eller grensestrekning som tidligere ikke er koordinatbestemt.

Hvem kan rekvirere?

 • Kan rekvireres av hjemmelshaver, fester, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt jf. matrikkeloven§ 17.
 • I de tilfeller det er et firma som eier eiendommen, kreves det firmaattest av nyere dato.

Rekvisisjonen skal inneholde

  • På rekvisisjonsskjema krysses det av for "Klarlegging av eksisterende grenser".
  • Det må legges ved et kartutsnitt hvor det er markert hvilke grensepunkter som kreves kartlagt, samt kopi av grensebeskrivelse for eksempel skyldskifte.
  • Dersom ikke eiendommen er inntegnet i matrikkelkartet må søker selv tegne inn eiendommen på kartutsnittet. 

Saksgang

   • Etter at kommunen har mottatt rekvisisjonen blir varsel om tid for oppmålingsforretning sendt til rekvirent og hjemmelshaver og naboer til den aktuelle grensestrekningen.
   • Partene varsles senest 2 uker i forkant hvis ikke annet er avtalt (jf. matrikkelforskriften § 37).
   • Dersom noen skal møte i stedet for de som er innkalt, må disse ha skriftlig fullmakt.
   • Det holdes oppmålingsforretning og partene bidrar til å påvise eksisterende grenser i samsvar med grensebeskrivelser i skylddelingspapirer og merker i marka.
   • Eventuelle grensemerker blir satt ned til erstatning for forsvunne merker eller punkt som tidligere ikke er merket.
   • Grensepunktene blir målt inn og det føres protokoll over hva som er klarlagt og avtalt ved forretningen.
   • Klarleggingen blir ført inn i matrikkelen.

Matrikkelbrev

    • Etter at oppmålingsforretning er gjennomført vil det bli utarbeidet nytt matrikkelbrev for eiendommen som har fått klarlagt sine grenser.
    • Dette sendes rekvirentene og partene har 3 ukers klagefrist fra de har mottatt matrikkelbrevet. (Det vises til bestemmelsene i matrikkelforskriftens § 36, klarlegging av eksisterende grense.)

Gebyr


Kontakt avdelingen

Back to top