Formål

Påvisning og eventuell nymerking av grense etter målebrev/matrikkelbrev.
Dette gjelder genser som er koordinatbestemt i tidligere kart- og delingsforretning eller oppmålingsforretning.


Hvem kan rekvirere

 • Påvisning med nymerking av eksisterende grenser kan rekvireres av hjemmelshaver, fester, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt jf. matrikkeloven§ 17.
 • I de tilfellene hvor det er et firma som er eier av eiendommen, forlanges det vedlagt firmaattest av nyere dato.

Rekvisisjonen skal inneholde

  • På rekvisisjonsskjemaet kysses det av for "Nymerking av eksisterende grensepunkt tidligere"
  • Kart der det tydelig fremgår hvilke punkt som skal nymerkes, eller kopi av målebrev der punkt som skal nymerkes er markert.

Saksgang

   • Etter at kommunen har mottatt rekvisisjonen blir varsel om tidspunkt for oppmålingsforretning sendt til rekvirent og naboer til den aktuelle grensestrekningen.
   • Partene varsles senest 2 uker i forkant hvis ikke annet er avtalt (jf. matrikkelforskriften § 37).
   • Dersom noen skal møte i stedet for de som er innkalt, må disse ha skriftlig fullmakt.
   • Det vises til bestemmelsene i matrikkelforskriftens § 36, klarlegging av eksisterende grense.
   • Under oppmålingsforretningen påviser landmåler de grensepunkter som i følge rekvisisjonene skal påvises og nymerkes.
   • Nye grensemerker blir eventuelt satt ned og målt.
   • Det skal føres protokoll over hva som er klarlagt og avtalt ved forretningen.

Matrikkelbrev

    • Etter at oppmålingsforretningen er avholdtvil det bli utarbeidet matrikkelbrev  for eiendommen som har fått klarlagt sine grenser.
    • Dette sendes rekvirentene og partene 3 ukers klagefrist fra man har mottatt matrikkelbrevet.

Gebyr


Kontakt avdelingen

 

Back to top