Formål

Arealoverføring åpner for å overføre større arealer mellom to matrikkelenheter (eiendommer) enn hva som er mulig med grensejustering. Eiendommene skal utgjøre et sammenhengende areal eller volum med det overførte arealet eller volumet. Arealoverføring er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Arealoverføring kan ikke omfatte punktfeste. Areal som ligger som uteareal til en eierseksjon må eventuelt løses med reseksjonering før arealoverføring.


Hvem kan søke

Søknad om arealoverføring og rekvirering av oppmålingsforretning kan søkes av hjemmelshaver, fester, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt. I de tilfellene hvor det er et firma som er eier av eiendommen forlanges det vedlagt firmaattest av nyere dato.


Søknaden om arealoverføring skal inneholde

 1. Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning. Søknaden må underskrives av samtlige hjemmelshavere for de involverte eiendommene.
 2. Situasjonskart – der det markeres hvilket areal som skal overføres.
 3. Gjenpart av nabovarsel.
 4. Grunngitt dispensasjonssøknad når formålet med arealoverføringen ikke er i samsvar med gjeldende kommuneplan, kommunedelplans eller arealplan.

Naboliste kan bestilles via Ambita eller på Kundetorget.


Saksgang

Når søknaden er registrert i kommunen, foretar vi en enkel gjennomgang av saken. Er det mangler i saken, orienterer vi om dette. Trenger søknaden behandling/uttalelser fra andre offentlige instanser, sørger kommunen for innhenting av disse. Søkes det om fradeling av en landbrukseiendom, må søknaden også behandles av landbruksmyndighetene i henhold til Jordloven § 12.


Følgende vilkår må være oppfylt:

Formålet med arealoverføringen må være i samsvar med gjeldende arealplan ellers må det søkes om dispensasjon.


Vedtak etter plan- og bygningsloven

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven. Vedtaket sendes til søkeren med kopi til eventuelle parter som har hatt innsigelser til søknaden.


Gebyr

   • Søknad om fradeling er gebyrbelagt.
   • Det påløper gebyr for godkjenning etter plan og bygningsloven og gebyr for oppmålingsforretningen.
   • I tillegg kommer Tinglysingsgebyr og dokumentavgift.
   • Gebyr og betalingssatser

Videre saksgang med oppmålingsforretning

Når oppmålingsavdelingen mottar saken sender ut informasjon vedrørende krav til partene i denne type sak. Disse kravene er:

    • Det må foreligge erklæring fra panthavere om pantefrafall og avklaringer i forhold til bruksretter.
    • Det må ryddes opp i eventuelle pengeheftelser slik at det ikke er prioritetskollisjon på arealene som skal føres sammen.
    • Partene må undertegne en erklæring om arealoverføring der blant annet kjøpesummen og verdien på arealet må være angitt. Dette må leveres inn i 2 originale eksemplarer.
    • Krever arealoverføringen tillatelse etter jordloven § 12, konsesjon etter konsesjonsloven, egenerklæring på konsesjonsfrihet eller det faller inn under bestemmelsene i forskrift om konsesjonsfrihet § 3 skal dette vedlegges.
    • Rekvirent kan ikke reversere salget etter at "Erklæring om arealoverføring" er mottatt av kommunen.
    • Er det behov for store transaksjoner og oppretting av dokumenter som skal tinglyses, anbefales det at partene søker hjelp hos en eiendomsmegler, advokat eller lignende.
    • Når partene har ordnet med ovennevnte, innkalles det til oppmålingsforretning.

Gjennomføring av oppmålingsforretning

     • Det føres protokoll over hva som er klarlagt og avtalt ved forretningen.
     • Grensemerker blir satt ned i marka og grensepunktene blir målt.
     • Nye grenser etter delingstillatelse påvises / stikkes ut av landmåler.
     • Det avholdes oppmålingsforretning over eiendommen hvor partene bidrar til å påvise eksisterende grenser i samsvar med målebrev eller skyldelingsforretninger.
     • Rekvirentene, naboer og rettighetshavere til eiendommen blir innkalt til oppmålingsforretningen pr. brev minst to uker i forkant hvis ikke annet er avtalt jf. forskrift § 37 i matrikkellova. Hvis noen skal møte i stedet for de som er innkalt, må disse ha skriftlig fullmakt til dette.
      • Konsesjonsloven
      • Matrikkellova
      • Rekvirent kan ikke reversere salget etter at "Erklæring om arealoverføring" er mottatt av kommunen.
      • Er det behov for store transaksjoner og oppretting av dokumenter som skal tinglyses, anbefales det at partene lar seg bistå av en eiendomsmegler, advokat eller lignende.
      • Når partene har ordnet med det ovennevnte innkalles det til oppmålingsforretning.

Matrikkelføring og tinglysning

      • Etter at oppmålingsforretningen er gjennomført og alle vilkår er oppfylt, føres arealoverføringen inn i matrikkelen og sendes over for tinglysing, se matrikkelloven § 15.
      • Dersom avgiftsmyndighetene ikke godtar markedsverdi som grunnlag for dokumentavgiften eller det viser seg at arealoverføringen fører til prioritetskollisjon, eller andre forhold som hindrer tinglysing, vil arealoverføringen ikke bli tinglyst, men returnert til kommunen og partene for retting.

Matrikkelbrev

       • Når kommunen får tilbakemelding på at arealoverføringen er tinglyst, utstedes matrikkelbrev som sende rekvirentene.
       • Partene har 3 ukers klagefrist fra man mottok brevet.

Kontakt avdelingen

Back to top